artykuł nr 1

Obwieszczenie

Strawczyn, dn. 28.06.2011 r.

Znak: RRL.6220.09.2011

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. u z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.),

Wójt Gminy Strawczyn zawiadamia

że w dniu 28 czerwca 2011 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Strawczynek-Trupień.

Zgodnie z w/cyt. Ustawą każdy ma możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentami sprawy. Z treścią decyzji i aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Strawczynie - w Referacie Rozwoju Lokalnego pok. nr 4, I piętro w godzinach urzędowania.
Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia (doręczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

artykuł nr 2

Obwieszczenie

Strawczyn, dnia 13.06.2011 r.

Znak : RRL.6220.09.OP.2011

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 1227 ze zm.),§ 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397)

zawiadamiam

że w dniu 13.06.2011r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa drogi gminnej Strawczynek-Trupień”.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strawczynie http://strawczyn.4bip.pl; oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strawczynie i wsiach Strawczynek i Strawczyn.

Z treścią postanowienia i aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Strawczynie - w Referacie Rozwoju Lokalnego pok. nr 4, I piętro w godzinach urzędowania.