artykuł nr 1

Obwieszczenie

Strawczyn, dn. 16.05.2011 r.

Znak: RRL.7624.07.D.2011

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. u z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.),

Wójt Gminy Strawczyn zawiadamia

że w dniu 16 maja 2011 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu i kanalizacji sanitarnej w gminie Strawczyn dla miejscowości Niedźwiedź i Promnik.

Zgodnie z w/cyt. Ustawą każdy ma możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentami sprawy. Z treścią decyzji i aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Strawczynie - w Referacie Rozwoju Lokalnego pok. nr 4, I piętro w godzinach urzędowania.

Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia (doręczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strawczynie http://strawczyn.4bip.pl; oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strawczynie i wsiach Niedźwiedź i Promnik.

artykuł nr 2

Obwieszczenie


Znak: RRL-7624.07.ZD2011

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamia się, że prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacjisanitarnej w gminie Strawczyn dla miejscowości Niedźwiedź i Promnik”.

Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, pok. Nr 4 i wnieść ewentualne uwagi oraz wnioski w terminie do dnia 14 maja 2011 r.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna.

Obwieszczenie zostało zamieszczone na:
1) stronie internetowej UG Strawczyn,
2) tablicy ogłoszeń UG Strawczyn,
3) tablicach ogłoszeń wsi Niedźwiedź i Promnik
4) a/a

artykuł nr 3

Obwieszczenie

Znak: RRL-7624/07-OP/11

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 1227 ze zm.),§ 3 ust. 1 pkt. 63 i 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397)

zawiadamiam

że w dniu 28.03.2011r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w gminie Strawczyn dla miejscowości Niedźwiedź i Promnik”

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strawczynie http://strawczyn.4bip.pl; oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strawczynie i wsiach Niedźwiedź i Promnik.

Z treścią postanowienia i aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Strawczynie - w Referacie Rozwoju Lokalnego pok. nr 4, I piętro w godzinach urzędowania.