artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Strawczyn, dn. 12.11.2010 r.

Znak: RRL-7624/07-WP/10

 

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 k.p.a w związku z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z dnia 7 listopada 2008r. ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Strawczyn wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Strawczyn dla miejscowości Niedźwiedź i Promnik.

Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, pok. Nr 4.