artykuł nr 1

Obwieszczenie

Strawczyn, dnia 15.02.2010r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do opracowania PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO do POGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI dla gminy Strawczyn na lata 2009-2016.


Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11c, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40 art. 42, art. 46 pkt ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

Zawiadamiam

O przystąpieniu do opracowania PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO do PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI dla gminy Strawczyn na lata 2009- 2016.

Informuje się o możliwości zapoznania się z projektami w/w dokumentów w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Strawczynie (pokój Nr 9). Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie do dnia 9 marca 2010 roku.