artykuł nr 1

Ogłoszenie

Znak: RRL – 7624/01-Og/09


O G Ł O S Z E N I E


Działając na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Strawczyn prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T o całkowitej długości 17,816 km i 0490T o długości 3,019 km na terenie gmin Strawczyn, Łopuszno i Miedziana Góra”.

Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, pok. Nr 4 i wnieść ewentualne uwagi oraz wnioski w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.

 


Do wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń UG Strawczyn
2. Strona internetowa UG Strawczyn