artykuł nr 1

Ogłoszenie

Znak : RRL-7624/01-O/09


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 29, art. 30, art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) Wójt Gminy Strawczyn informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T o całkowitej długości 17,816 km i 0490T o długości 3,019 km na terenie gmin Strawczyn, Łopuszno i Miedziana Góra

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Gminy Strawczyn.
Informacje o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, pokój Nr 4.
Informuję się o możliwości :
- zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy,
- składania przez wszystkich zainteresowanych, uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 10 sierpnia 2009 r. w Urzędzie Gminy w Strawczynie – pokój Nr 4, w godz. od 8:00 –15:00.
artykuł nr 2

Postanowienie

Znak : RRL-7624/01-P/09


POSTANOWIENIE

Na podstawie art.63 i 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2001 r. z póź. zm.) po zasięgnięciu opinii Starosty Kieleckiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w sprawie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:

„Przebudowie dróg powiatowych nr 0487T o całkowitej długości 17,816 km i 0490T o długości 3,019 km na terenie gmin Strawczyn, Łopuszno i Miedziana Góra” Wójt Gminy Strawczyn

postanawia:

uznać potrzebę sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych nr 0487T o całkowitej długości 17,816 km i 0490T o długości 3,019 km na terenie gmin Strawczyn, Łopuszno i Miedziana Góra.

Raport należy sporządzić dla całego przedsięwzięcia zgodnie z zakresem określonym w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) a w szczególności:
- przedstawić sposób postępowania z masami ziemnymi podczas realizacji przedsięwzięcia,
- określić, czy na terenie przedmiotowej inwestycji występują rowy melioracyjne i sieci drenarskie oraz opisać ewentualne rozwiązania projektowe umożliwiające dalsze ich prawidłowe działanie,
- odnieść się do ewentualnych konfliktów społecznych.
Raport winien ponadto uwzględniać ograniczenia wynikające z położenia przedmiotowej inwestycji w granicach Suchedniowsko– Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Uzasadnienie :
Planowane przedsięwzięcie jest inwestycja liniową. Wszystkie nowoprojektowane elementy dróg przewidziane do przebudowy mieszczą się w istniejącym pasie drogowym (nie zachodzi konieczność wejścia na działki sąsiadujące z planowana inwestycją).
Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest wymagane m.in. z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie obejmuje długi odcinek drogi a jego przebudowa może mieć niekorzystny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi podczas awarii lub nieprawidłowej pracy maszyn podczas realizacji przedsięwzięcia poprzez emisję hałasu, pyłów spalin oraz wyciek substancji ropopochodnych.

Powyższy obowiązek nałożony został po zasięgnięciu wymaganych opinii Starostwa Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach postanowieniem Nr SE.V.-4470/3/09 z dnia 20.01.2009 r. wydał opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) powyższa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane. Ponadto mając na uwadze „Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 czerwca 2008 r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych” postanowiono jak na wstępie.

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania postanowienia.

Otrzymują:
1. Gmina Strawczyn
2. a/a

Do wiadomości:
1. Strony wg załączonego w aktach wykazu
2. Strona internetowa Gminy Strawczyn
artykuł nr 3

Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T i 0490T

Znak: RRL-7624/01-WP/09


ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIADziałając na podstawie art.61 § 4 i art. 10 § 1 k.p.a w związku z art. 46 ust.1 i art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Strawczyn zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T o całkowitej długości 17,816 km i 0490T o długości 3,019 km na terenie gmin Strawczyn, Łopuszno i Miedziana Góra”.

Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, pok. Nr 4.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Łopuszno
2. Wójt Gminy Miedziana Góra
3. Strony w sprawie zgodnie z wykazem załączonym w aktach
4. A/a.

Do wiadomości:

1. Tablice ogłoszeń UG Strawczyn, Łopuszno, Miedziana Góra
2. Strona internetowa UG Strawczyn