artykuł nr 1

Obwieszczenie

Znak: RRL-B 7624/01-OZ/08

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz, U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

WÓJT GMINY STRAWCZYN

podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 10 §1 Kpa strony mogą się zapoznać z zebranymi materiałami dotyczącymi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: Budowa Ośrodka Negocjacyjnego Zarządu Kolportera S.A. na działce Nr 490 położonej w Oblęgorku gm. Strawczyn.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić ewentualne żądania w ciągu 21 dni licząc od daty niniejszego obwieszczenia (Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16, pokój Nr 4 w godzinach urzędowania).

Po tym terminie organ zakończy postępowanie wydaniem decyzji administracyjnej oparciu o posiadane dokumenty.