artykuł nr 1

ZPIB-7624/05/06

Strawczyn, dn. 05.06.2006 r.
Znak:ZPIB-7624/05/06

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póż. zm.), Wójt Gminy Strawczyn informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia:

Budowa wagi samochodowej z budynkiem obsługi składu na opał /węgla, koksu, miału/ zbiornika na ścieki sanitarne V =5,50 m3 i infrastruktury technicznej związanej z projektowanym obiektem na działce Nr 1478/1 w miejscowości Chełmce gm. Strawczyn.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora: P. Arkadiusza Zapały zam. Chełmce – Bugaj 14

Informacje o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, pokój Nr 22.
Informuje się o możliwości :
•zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy,
•składania przez wszystkich zainteresowanych, uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski należy składać w terminie od 05 czerwca do 24 czerwca 2006 r. w Urzędzie Gminy w Strawczynie – pokój Nr 22, w godz. od 8:00 –15:00.