artykuł nr 1

Absolutorium za 2016 rok

artykuł nr 2

Absolutorium za 2015 rok

artykuł nr 3

Absolutorium za 2014 rok

artykuł nr 4

Absolutorium za 2013 rok

artykuł nr 5

Absolutorium za 2012 rok

artykuł nr 6

Absolutorium za 2011 rok

artykuł nr 7

Absolutorium za 2010 rok

artykuł nr 8

Opinia Komisji Rewizyjnej o realizacji budżetu za rok 2009

O P I N I A
KOMISJI REWIZYJNEJ O REALIZACJI BUDŻETU GMINY
ZA ROK SPRAWOZDAWCZY 2009

Komisja Rewizyjna, po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu gminy Strawczyn za 2009 rok i przeprowadzeniu kontroli oceniła jego realizację następująco:

Budżet gminy Strawczyn na 2009 rok zatwierdzony Uchwałą Nr XXII/154/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. zamykał się kwotą 30 648 979 zł po stronie dochodów i kwotą 35 375 272 zł po stronie wydatków.

W ciągu roku budżetowego wprowadzone zostały zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów i wydatków oraz przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody zmniejszyły się o kwotę 70 090 zł i wynoszą 30 578 889 zł, również wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 2 373 986 zł i wynoszą 33 001 286 zł.
Budżet gminy był realizowany zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Na plan 30 578 889 zł dochody budżetowe są zrealizowane w kwocie 30 608 059,90 zł, co stanowi 100,10 %. Największy udział w strukturze dochodów budżetu gminy w 2009 r. stanowią subwencje wynoszące łącznie 12 178 966 zł (oświatowa 7 517 807 zł, wyrównawcza 4 420 561 zł i równoważąca 240 598 zł), kolejnym źródłem dochodów są dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 3 901 918,69 zł oraz na zadania własne 5 135 674,53 zł i dochody własne 5 791 621,30 zł.

Mimo wysokiego wskaźnika wykonania dochodów własnych, występują zaległości podatkowe, które wraz z odsetkami wynoszą 646 378,27 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosił 33 001 286 zł, został zrealizowany w kwocie 31 980 885,69 zł, tj. 96,91 %. Niższy poziom wykonania wydatków spowodowany był niezłożeniem przez wykonawcę faktury częściowej za wykonane roboty przy „Budowie zbiornika wodnego w msc. Strawczyn”.

Największy udział w strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w 2009 r. mają wydatki w działach 801 – Oświata i wychowanie 10 197 458,32 zł (31,87 %), 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 506 395,52 zł (17,22 %), 852 – Pomoc społeczna 4 334 411,42 zł (13,55 %), 010 – Rolnictwo i łowiectwo 3 615 712,15 zł (11,31 %), pozostałe to: 750 - Administracja publiczna – 8,38 %, 600 – Transport i łączność – 5,84 %, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3,63 %.

Wydatki gminy za 2009 rok:

WyszczególnienieWykonanie w zł% udziału w strukturze wydatków ogółem
Wydatki na inwestycje12 236 033,4738,26
Wydatki na działalność bieżącą
- w tym na wynagrodzenia i pochodne
19 744 852,22
9 570 601,12
61,74
Wydatki ogółem31 980 885,69100,00

Na działalność inwestycyjną przeznaczono 12 236 033,47 zł, co w strukturze ogólnego wykonania budżetu stanowi 38,26 %, na działalność bieżącą wydatkowano 19 744 852,22 zł, tj. 61,74 %, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 9 570 601,12 zł.

W dniu 30 grudnia 2009 r. Rada Gminy w Strawczynie podjęta Uchwałę Nr XXXIII/257/09 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 na wykonanie dokumentacji projektowej na „Rewitalizację msc. Strawczyn” i na dobudowę garażu przy świetlicy wiejskiej na samochód strażacki dla OSP w Strawczynku na łączną kwotę 103 300 zł.

W 2009 r. gmina zaciągnęła pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 1 372 972,61 zł na realizację projektu w ramach RPO WŚ pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Ruda Strawczyńska i Kuźniaki”.
Zadłużenie gminy na koniec 2009 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych wynosi 1 372 972,61 zł, co stanowi 4,49 % w stosunku do osiągniętych dochodów przy obowiązującym maksymalnym poziomie wynoszącym 60 % wykonanych dochodów. Uzyskana w 2009 r. różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 1 372 825,79 zł stanowi deficyt budżetu.
Uwzględniając stan nadwyżki budżetowej na koniec 2008 r. w wysokości 1 049 424,71 zł i wymieniony deficyt z 2009 r. w wysokości 1.372.825,79 zł, to stan niedoboru budżetowego na dzień 31.12.2009 r. wynosi 323 401,08 zł.

Uwzględniając prowadzoną gospodarkę finansową Gminy Strawczyn oraz analizę sprawozdań z wykonania budżetu gminy, Komisja Rewizyjna wnioskuje o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009.

Skład Komisji:
Stępień Grzegorz - Przewodniczący
Wesoła Maria - Z-ca Przewodniczącego
Nowek Mieczysław - Sekretarz
Kukulski Tadeusz
Szczepański Włodzimierz

artykuł nr 9

Opinia Komisji Rewizyjnej o realizacji budżetu za rok 2008

O P I N I A
KOMISJI REWIZYJNEJ O REALIZACJI BUDŻETU GMINY
ZA ROK SPRAWOZDAWCZY 2008

Komisja Rewizyjna, po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu gminy Strawczyn za 2008 rok i przeprowadzeniu kontroli oceniła jego realizację następująco:

Budżet gminy Strawczyn na 2008 rok zatwierdzony Uchwałą Nr XII/91/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2007 r. zamykał się kwotą 21.735.185 zł po stronie dochodów i kwotą 20.477.225 zł po stronie wydatków.

Podczas realizacji budżetu wprowadzone zostały zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów i wydatków oraz przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody zwiększyły się o kwotę 2.147.597 zł i wynosiły 23.882.782 zł, również wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 2.441.145 zł i wynosiły 22.918.370 zł.

Na plan 23.882.782 zł dochody są zrealizowane w kwocie 24.088.476,77 zł, tj. 100,86%. Największy udział w strukturze dochodów stanowią subwencje, które wynoszą 11.345.414 zł, mniejszy udział mają dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 5.566.964,73 zł oraz dochody własne 5.627.909,87 zł.

Mimo wysokiego wskaźnika wykonania dochodów własnych, występują zaległości podatkowe, wynoszą one wraz z odsetkami 630.487,11 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosił 22.918.370 zł, został zrealizowany w kwocie 22.074.641,88 zł, tj. 96,32%.

Na działalność bieżącą przeznaczono 17.505.507,61 zł, co stanowi 79,30 %, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 8.068.002,31 zł, tj. 36,55 % wszystkich wydatków, a wydatki majątkowe 4.569.134,27 zł, ich udział procentowy w wydatkach wyniósł 20,90 %.
Niższe wykonanie wydatków spowodowane było niedotrzymaniem terminu wykonania modernizacji budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie, w związku z czym w 2008 roku nie zapłacono należności na kwotę 434.784,82 zł.

Wydatki gminy za 2008 rok:

WyszczególnienieWykonanie w zł% udziału w wydatkach ogólnych
Wydatki na inwestycje4.569.134,2720,70
Wydatki na działalność bieżącą
- w tym na wynagrodzenia i pochodne
17.505.507,61
8.068.002,31
79,30
36,55
Wydatki ogółem22.074.641,88100,00

W 2008 roku Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek, a spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek wynosiły 1.253.475,07 zł.

Na koniec 2008 roku Gmina Strawczyn nie miała zobowiązań.

Uzyskana w 2008 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi w wysokości 2.013.834,89 zł stanowi nadwyżkę budżetową.

Po uwzględnieniu stanu niedoboru budżetowego na koniec 2007 roku w wysokości 1.090.110,18 zł, nadwyżki z 2008 roku w wysokości 2.013.834,89 zł i umorzeniu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 125.700 zł, to stan nadwyżki budżetowej na koniec 2008 roku osiągnął wielkość 1.049.424,71 zł.

Biorąc pod uwagę prowadzoną gospodarkę finansową Gminy Strawczyn i analizę sprawozdań z wykonania budżetu gminy, Komisja Rewizyjna wnioskuje o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008.


Stępień Grzegorz - Przewodniczący Komisji,

Wesoła Maria - Z-ca Przewodniczącego Komisji,

Nowek Mieczysław - Sekretarz Komisji,

Kukulski Tadeusz - Członek Komisji,

Szczepański Włodzimierz - Członek Komisji

artykuł nr 10

Opinia Komisji Rewizyjnej o realizacji budżetu za rok 2007

O P I N I A
KOMISJI REWIZYJNEJ O REALIZACJI BUDŻETU GMINY
ZA ROK SPRAWOZDAWCZY 2007


Komisja Rewizyjna, po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu gminy i przeprowadzeniu kontroli oceniła jego realizację następująco: Zatwierdzony budżet gminy Strawczyn zamykał się kwotą 25.569.850 zł po stronie dochodów i kwotą 26.122.471 zł po stronie wydatków.

W ciągu roku wprowadzono zmiany zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany dotyczyły zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych oraz przeniesień planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody zmniejszyły się o kwotę 4.963.085 zł i wynosiły 20.606.765 zł, natomiast wydatki zmniejszyły się o kwotę 5.462.645 zł i wynosiły 20.659.826 zł.
Uznaje się wykonanie dochodów budżetowych, które na plan 20.606.765 zł wykonane zostały w wysokości 20.618.883,77 zł, co stanowi 100,06 %.

Mimo wysokiego wskaźnika wykonania dochodów, w niektórych paragrafach występują zaległości podatkowe, w łącznej wysokości 507.851,67 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosił 20.659.826 zł, wykonany został w wysokości 20.378.395,21 zł, tj. 98,64 %.

W 2007 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 652.475,07 zł na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Natomiast spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 698.900 zł. Zadłużenie Gminy Strawczyn na koniec 2007 roku wynosiło 1.379.175,07 zł, co stanowi 6,69 % w stosunku do dochodów 2007 roku. Uzyskana w 2007 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 240.488,56 zł.
Uwzględniając stan niedoboru budżetowego na koniec 2006 roku w wysokości 1.330.598,74 zł i wymienioną nadwyżkę roku 2007 w wysokości 240.488,56 zł, to stan niedoboru budżetowego na dzień 31.12.2007 roku osiągnął wielkość 1.090.110,18 zł.

Biorąc pod uwagę gospodarkę finansową Gminy Strawczyn i analizę sprawozdań z wykonania budżetu gminy, Komisja Rewizyjna wnioskuje o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007.


Przewodniczący Komisji - Stępień Grzegorz

Z-ca Przewodniczącego Komisji - Wesoła Maria

Sekretarz Komisji - Nowek Mieczysław

Członek Komisji - Kukulski Tadeusz

Członek Komisji - Szczepański Włodzimierz

artykuł nr 11

Opinia Komisji Rewizyjnej o realizacji budżetu za rok 2006

O P I N I A
KOMISJI REWIZYJNEJ O REALIZACJI BUDŻETU GMINY
ZA ROK SPRAWOZDAWCZY 2006


Komisja Rewizyjna, po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu gminy i przeprowadzeniu kontroli oceniła jego realizację następująco:

Zatwierdzony budżet gminy Strawczyn zamykał się kwotą 21.157.535 zł po stronie dochodów i kwotą 21.881.045 zł po stronie wydatków.

W ciągu roku wprowadzono zmiany zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany dotyczyły zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych oraz przeniesień planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody zmniejszyły się o kwotę 1.391.794 zł i wynosiły 19.765.741 zł, natomiast wydatki zmniejszyły się o kwotę 1.952.871 zł i wynosiły 19.928.174 zł.
Uznaje się wykonanie dochodów budżetowych, które na plan 19.765.741 zł wykonane zostały w wysokości 19.810.785,56 zł, co stanowi 100,23 %. Mimo wysokiego wskaźnika wykonania dochodów, w niektórych paragrafach występują zaległości podatkowe, w łącznej wysokości 334.292,21 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosił 19.928.174 zł, wykonany został w wysokości 19.292.542,84 zł, tj. 96,81 %.

W 2006 roku gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 619.241 zł. Natomiast spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 1.376.900 zł. Zadłużenie Gminy Strawczyn na koniec 2006 roku wynosiło 1.425.600 zł, co stanowi 7,19 % w stosunku do dochodów 2006 roku.

Uzyskana w 2006 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 518.242,72 zł.

Uwzględniając stan niedoboru budżetowego na koniec 2005 roku w wysokości 1.970.686,46 zł i wymienioną nadwyżkę roku 2006 w wysokości 518.242,72 zł oraz umorzenie pożyczki w wysokości 121.845 zł, to stan niedoboru budżetowego na dzień 31.12.2006 roku osiągnął wielkość 1.330.598,74 zł.

Biorąc pod uwagę gospodarkę finansową Gminy i analizę sprawozdań z wykonania budżetu gminy, Komisja Rewizyjna wnioskuje o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

Przewodniczący Komisji - Stępień Grzegorz
Z-ca Przewodniczącego Komisji - Wesoła Maria
Sekretarz Komisji - Nowek Mieczysław
Członek Komisji - Kukulski Tadeusz
Członek Komisji - Szczepański Włodzimierz