główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500215824-N-2018 z dnia 07-09-2018 r.

Gmina Strawczyn: Nadzór inwestorski przy budowie oczyszczalni ścieków Korczynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejsc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie gm. Strawczyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 589224-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26067   Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Nadzór inwestorski przy budowie oczyszczalni ścieków Korczynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejsc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie gm. Strawczyn

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.24.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy budowie oczyszczalni ścieków Korczynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejsc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie gm. Strawczyn. W tym: Zadanie 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie oczyszczalni ścieków w Korczynie Zadanie 2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejsc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie gm. Strawczyn Przedmiot zamówienia przewidziany jest do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 3.1.1. Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie następujących branż: a) sanitarnej, b) ogólnobudowlanej, c) elektrycznej, d) drogowej. 3.1.2. Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru w/w branż w okresie realizacji przedmiotowej inwestycji, tj. od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia rzeczowego i finansowego inwestycji oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 3.1.3. zamawiający wymaga aby inspektor nadzoru branży sanitarnej pełnił funkcję inspektora nadzoru wiodącego. 3.1.4. inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać czynności nadzoru w sposób określony w art. 25 i 26 ustawy prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną w tym zakresie oraz uczestniczyć w przeglądach i odbiorach w okresie rękojmi. 3.1.5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym obejmować będzie w szczególności następujące obowiązki: a) dokładną znajomość dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, a także treści umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami, b) Weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie zgodności jej opisu z zapisami art. 29 ustawy w szczególności dokonania ujawnionych zmian jeżeli będą wskazane nazwy producentów lub znaki towarowe. c) bieżącą kontrolę terminowości i zgodności wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę i podwykonawców z harmonogramem rzeczowo- finansowym, d) bieżącą kontrolę robót w zakresie zgodności ich wykonywania z dokumentacją projektowo - techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, normami budowlanymi i przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej, e) w ramach uprawnień wynikających z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu robót budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczególności w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umową oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, f) podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót gotowości do odbioru, g) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną prawidłowość realizowanej inwestycji, h) podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za nie, w sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego i postępem robót, i) udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót z wyłączeniem spraw mających wpływ na wzrost kosztów budowy, Inspektor nadzoru nie może samodzielnie (bez zgody Zamawiającego) podejmować decyzji wywołujących skutki finansowe dla Zamawiającego, j) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót przez Wykonawcę lub podwykonawcę, k) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, l) akceptacja materiałów przewidzianych w inwestycji, a dostarczonych przez Wykonawcę, m) wykonywanie badań sprawdzających jakość wykonanych robót, n) żądanie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad, o) ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do wykonania robót poprawkowych, p) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz Wykonawcą, q) udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w ramach tych czynności stwierdzanie gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz faktu usunięcia ewentualnych wad, r) potwierdzanie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez Wykonawcę celem zapłaty wynagrodzenia, s) niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, t) udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy i udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, u) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, v) rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu proponowanego przez Wykonawcę zakresu robót dodatkowych lub zamiennych, w) poświadczenie terminu zakończenia robót, x) kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, y) rozliczenie umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska, aa) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w związku z realizowaną inwestycją, bb) koordynowanie robót w poszczególnych branżach, cc) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcę robót budowlanych i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego, dd) przygotowanie i załatwienie wszelkich spraw formalno - prawnych związanych z prowadzeniem i zakończeniem robót oraz rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji, ee) sporządzanie miesięcznych raportów z zaawansowania robót budowlanych na poszczególnych zadaniach wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, ff) obecność na budowie w sposób stały, zapewniający nadzór nad inwestycją – przez stały nadzór rozumie się obecność inspektora nadzoru w branży sanitarnej lub koordynatora inspektorów nadzoru oraz pozostałych branżowych inspektorów na każdym etapie procesu technologicznego gwarantującego właściwą realizację inwestycji na placu budowy nie mniej niż: Inspektor nadzoru branży sanitarnej - 2 godziny dziennie 2 razy w tygodniu do końca realizacji inwestycji (kryterium oceny ofert), wizyty pozostałych inspektorów nadzoru (branżystów) w czasie prowadzonych prac budowlanych - nie mniej niż 2 razy w tygodniu. Wskazany wymiar czasowy należy traktować jako minimalny a to oznacza, że wszelkie czynności wymagające obecności inspektorów nadzoru poza wskazanym limitem nie zwalnia ich z obecności podczas tych czynności. Wszystkie pobyty na budowie muszą być udokumentowane wpisami do dziennika budowy. gg) nadzór nad prowadzeniem księgi obmiarów, dziennika budowy, przeprowadzaniem prób, badań i pomiarów jakościowych, hh) uczestniczenie w naradach roboczych z Inwestorem i Wykonawcą, ii) udział w pracach zespołu powołanego do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia dotyczącego robót budowlanych związanych z inwestycją Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie gmina Strawczyn Zakres w/w inwestycji obejmuje budowę oczyszczalni ścieków w Korczynie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie. Dokumentacja do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=6&id=874&x=4&y=34 postępowanie nr 15.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 247560.98
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: WZIR Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 69/11P
Kod pocztowy: 42-202
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 280440.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 280440.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 295000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

artykuł nr 3

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

artykuł nr 4

Zestawienie ofert

Załączniki:
Zestawienie ofert 187 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 589224-N-2018 z dnia 2018-07-13 r.
 

Gmina Strawczyn: Nadzór inwestorski przy budowie oczyszczalni ścieków Korczynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejsc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie gm. Strawczyn
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia przewidziany jest do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16 , 26067   Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (URL): http://strawczyn.4bip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://strawczyn.4bip.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, pok. nr 3 (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski przy budowie oczyszczalni ścieków Korczynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejsc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie gm. Strawczyn
Numer referencyjny: ZP.271.1.24.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy budowie oczyszczalni ścieków Korczynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejsc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie gm. Strawczyn. W tym: Zadanie 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie oczyszczalni ścieków w Korczynie Zadanie 2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejsc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie gm. Strawczyn Przedmiot zamówienia przewidziany jest do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 3.1.1. Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie następujących branż: a) sanitarnej, b) ogólnobudowlanej, c) elektrycznej, d) drogowej. 3.1.2. Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru w/w branż w okresie realizacji przedmiotowej inwestycji, tj. od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia rzeczowego i finansowego inwestycji oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 3.1.3. zamawiający wymaga aby inspektor nadzoru branży sanitarnej pełnił funkcję inspektora nadzoru wiodącego. 3.1.4. inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać czynności nadzoru w sposób określony w art. 25 i 26 ustawy prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną w tym zakresie oraz uczestniczyć w przeglądach i odbiorach w okresie rękojmi. 3.1.5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym obejmować będzie w szczególności następujące obowiązki: a) dokładną znajomość dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, a także treści umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami, b) Weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie zgodności jej opisu z zapisami art. 29 ustawy w szczególności dokonania ujawnionych zmian jeżeli będą wskazane nazwy producentów lub znaki towarowe. c) bieżącą kontrolę terminowości i zgodności wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę i podwykonawców z harmonogramem rzeczowo- finansowym, d) bieżącą kontrolę robót w zakresie zgodności ich wykonywania z dokumentacją projektowo - techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, normami budowlanymi i przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej, e) w ramach uprawnień wynikających z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu robót budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczególności w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umową oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, f) podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót gotowości do odbioru, g) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną prawidłowość realizowanej inwestycji, h) podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za nie, w sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego i postępem robót, i) udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót z wyłączeniem spraw mających wpływ na wzrost kosztów budowy, Inspektor nadzoru nie może samodzielnie (bez zgody Zamawiającego) podejmować decyzji wywołujących skutki finansowe dla Zamawiającego, j) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót przez Wykonawcę lub podwykonawcę, k) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, l) akceptacja materiałów przewidzianych w inwestycji, a dostarczonych przez Wykonawcę, m) wykonywanie badań sprawdzających jakość wykonanych robót, n) żądanie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad, o) ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do wykonania robót poprawkowych, p) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz Wykonawcą, q) udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w ramach tych czynności stwierdzanie gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz faktu usunięcia ewentualnych wad, r) potwierdzanie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez Wykonawcę celem zapłaty wynagrodzenia, s) niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, t) udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy i udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, u) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, v) rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu proponowanego przez Wykonawcę zakresu robót dodatkowych lub zamiennych, w) poświadczenie terminu zakończenia robót, x) kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, y) rozliczenie umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska, aa) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w związku z realizowaną inwestycją, bb) koordynowanie robót w poszczególnych branżach, cc) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcę robót budowlanych i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego, dd) przygotowanie i załatwienie wszelkich spraw formalno - prawnych związanych z prowadzeniem i zakończeniem robót oraz rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji, ee) sporządzanie miesięcznych raportów z zaawansowania robót budowlanych na poszczególnych zadaniach wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, ff) obecność na budowie w sposób stały, zapewniający nadzór nad inwestycją – przez stały nadzór rozumie się obecność inspektora nadzoru w branży sanitarnej lub koordynatora inspektorów nadzoru oraz pozostałych branżowych inspektorów na każdym etapie procesu technologicznego gwarantującego właściwą realizację inwestycji na placu budowy nie mniej niż: Inspektor nadzoru branży sanitarnej - 2 godziny dziennie 2 razy w tygodniu do końca realizacji inwestycji (kryterium oceny ofert), wizyty pozostałych inspektorów nadzoru (branżystów) w czasie prowadzonych prac budowlanych - nie mniej niż 2 razy w tygodniu. Wskazany wymiar czasowy należy traktować jako minimalny a to oznacza, że wszelkie czynności wymagające obecności inspektorów nadzoru poza wskazanym limitem nie zwalnia ich z obecności podczas tych czynności. Wszystkie pobyty na budowie muszą być udokumentowane wpisami do dziennika budowy. gg) nadzór nad prowadzeniem księgi obmiarów, dziennika budowy, przeprowadzaniem prób, badań i pomiarów jakościowych, hh) uczestniczenie w naradach roboczych z Inwestorem i Wykonawcą, ii) udział w pracach zespołu powołanego do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia dotyczącego robót budowlanych związanych z inwestycją Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie gmina Strawczyn Zakres w/w inwestycji obejmuje budowę oczyszczalni ścieków w Korczynie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie. Dokumentacja do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=6&id=874&x=4&y=34 postępowanie nr 15.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-10

II.9) Informacje dodatkowe: 8. Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres rękojmi. 8.1. Od dnia podpisania umowy do dnia 10.09.2020 r. tj. uzyskania pozwolenia na użytkowanie Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 8.2. Wymagany okres rękojmi będzie równy okresowi rękojmi wykonanych robót budowlanych nie krótszy niż 60 m-cy od daty zakończenia świadczenia usługi nadzoru (w okresie rękojmi wymagane pobyty podczas okresowych przeglądów minimum co 12 miesięcy oraz dodatkowo na każde wezwanie Zamawiającego w sytuacjach, w których wymagany będzie do wskazania zakres zgłaszanych wad i usterek Wykonawcy).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. usługą pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych usług Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: w tym okresie wykonał: - co najmniej jedną usługę w ramach której pełniono kompleksowy nadzór inwestorski nad budową, rozbudową, przebudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków. Wartość inwestycji wg kosztorysów inwestorskich lub wykonanych robót wynosiła minimum 5 000 000,00 zł brutto. oraz - co najmniej jedną usługę w ramach której pełniono kompleksowy nadzór inwestorski nad budową, rozbudową, przebudową lub modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub sieci wodociągowej o długości min. 5 km. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi osobami; Inspektor nadzoru robót sanitarnych - uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w zakresie branży sanitarnej. Doświadczenie to winno obejmować nadzór lub kierowanie budową jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy na jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) budowie związanej z budową/przebudową/rozbudową oczyszczalni ścieków i obiektów towarzyszących o przepustowość oczyszczalni - Qdmaxd=600 m3/d. i wartości robót minimum 5 000 000,00 zł oraz minimum jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) budowie związanej z budową/przebudową/rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej/deszczowej/sieci wodociągowej o długości min. 5 km. Inspektor nadzoru robót budowlanych – wskazana osoba powinna posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy/robót budowlanych na min. jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) budowie związanej z budową/przebudową/rozbudową oczyszczalni ścieków i obiektów towarzyszących Inspektor nadzoru robót elektrycznych– wskazana osoba powinna posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane w specjalności instalacji elektrycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru lub kierownik robót/budowy, robót elektrycznych na min. jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) budowie związanej z budową/przebudową/rozbudową oczyszczalni ścieków i obiektów towarzyszących Inspektor nadzoru robót drogowych– wskazana osoba powinna posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru lub kierownik robót/budowy, robót drogowych na min. jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) budowie związanej z budową/przebudową/rozbudową dróg i infrastruktury towarzyszącej Do wykazu osób w stosunku do inspektorów należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego. Zamawiający dopuszcza łączenie wymienionych funkcji technicznych przez jedną osobę z zastrzeżeniem, że wymagane jest dysponowanie zespołem co najmniej dwóch osób spełniających opisane warunki.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

13. 1.3 Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (zał. nr 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
13. 1.2 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych - składane na wezwanie Zamawiającego Wykaz wykonanych usług potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 - załącznik nr 6 SIWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z opisanym warunkiem 9,4,2 – załącznik nr 7 SIWZ Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1 SIWZ. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy, dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i sam nie może stanowić podstawy ustalenia ceny ryczałtowej. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC. 2. Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.2 (załącznik nr 3 i 4 SIWZ) 3. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt a) do d)”. 4. Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 5. Oryginał wniesienia wadium jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej. 6. Wykaz osób do punktacji – załącznik nr 7a SIWZ 7. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a) 8. Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 0/100 gr) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena brutto60,00
Częstotliwość wizyt na budowie w ciągu tygodnia Wiodącego Inspektora Branży Sanitarnej20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
25. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach; 25.1. Działania organów administracji lub innych podmiotów, związane z przekroczeniem obowiązujących terminów wydania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, w przypadku wydłużenia terminu realizacji zadania, o taki sam okres ulegnie wydłużeniu okres nadzoru inwestorskiego. 25.2. W zakresie ceny jeżeli w trakcie jej obowiązywania: - Zamawiający przewiduje zmianę ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Cena brutto będzie podlegać waloryzacji o różnicę w kwocie podatku VAT wynikającej ze zmiany stawki podatku na stawkę podatku obowiązującego w dniu powstania obowiązku podatkowego. - Zamawiający po 1 stycznia 2019 dokona waloryzacji wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu minimalnej płacy krajowej oraz związanych z tą zmianą wysokości stawki składki odprowadzanej tytułem ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wobec osób wskazanych do wykonania zamówienia lub zmienionych za zgodą Zamawiającego i pozostających z Wykonawcą w stosunku umowy o pracę. Waloryzacja będzie dokonana tylko wobec osób, które posiadały wynagrodzenie minimalne. W tym celu Wykonawca przedłoży umowę o pracę z tymi osobami. - Wydłużono realizację inwestycji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego o ponad trzy miesiące, Zamawiający zwiększy wynagrodzenie proporcjonalnie do zaoferowanej ceny liczonej od pierwszego dnia po wydłużonym okresie trzech miesięcy i pod warunkiem, że w okresie wydłużonym będą trwały roboty budowlane. Do okresu wydłużonego nie są wliczane przestoje. 25.3. Wykonawca ma prawo do zastąpienia każdej z osób wymienionych w umowie, po uzyskaniu każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym nowa osoba musi mieć kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia nie mniejsze niż określone w SIWZ i przyjętej ofercie Wykonawcy. 25.4. Zmiana osób w zespole inspektorów nadzoru na zasadzie zastępstwa. Wykonawca musi zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zastępstwo wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje osoby zastępującej nie mniejsze niż wymagane na tym stanowisku. Zastępstwo wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i nie wymaga zmiany postanowień umowy. 25.5. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach żądać zmiany inspektora nadzoru.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Załączniki:
Specyfikacja z załącznikami 240 KB
Dostępne kategorie:
ZP.271.1.1.2018 (Odpady oczyszczalnia)
ZP.271.1.2.2018 (Wynajem sprzętu budowlanego)
ZP.271.1.3.2018 (Dostawa kruszywa)
ZP.271.1.4.2018 (Remonty dróg)
ZP.271.1.5.2018 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.6.2018 (Dokumentacja projektowa)
ZP.271.1.7.2018 (Koncepcja ścieżki)
SCKiS (Dostawa pelletu)
ZP.271.1.8.2018 (Koncepcja ścieżki)
ZP.271.1.9.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia)
SCKiS (Dostawa pelletu)
ZP.271.1.10.2018 (Projekt ścieżka dydakt)
ZP.271.1.11.2018 (Dokumentacja projektowa)
ZP.271.1.12.2018 (Dokumentacja - droga w msc. Akwizgran)
ZP.271.1.13.2018 (Sala gimnastyczna - projekt)
ZP.271.1.14.2018 (Wykonanie rowu krytego)
ZP.271.1.15.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia)
ZP.271.1.16.2018 (Przebudowa drogi)
ZP.271.1.17.2018 (Remont cząstkowy dróg)
ZP.271.1.18.2018 (Stacja uzdatniania wody)
ZP.271.1.19.2018 (Dokumentacja projektowa - odwodnienie)
ZP.271.1.20.2018 (Otwarte Strefy Aktywności)
ZP.271.1.21.2018 (Budowa kanalizacji sanitarnej)
ZP.271.1.22.2018 (Inspektor Nadzoru - OSA)
ZP.271.1.23.2018 (Dostawa żywności)
ZP.271.1.24.2018 (Nadzór Inwestorski)
ZP.271.1.25.2018 (Nadzór inwestorski - ul. Sieniawska)
ZP.271.1.26.2018 (Nadzór - Stacja uzdatniania wody)
ZP.271.1.27.2018 (Nadzór - kanalizacja Oblęgór)
ZP.271.1.28.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź)
ZP.271.1.29.2018 (Opracowanie dokumentacji - przedszkole)
ZP.271.1.30.2018 (Wykonanie nawierzchni asfaltowych)
ZP.271.1.31.2018 (Stacja uzdatniania wody)
ZP.271.1.32.2018 (Opracowanie dokumentacji-Rewitalizacja)
ZP.271.1.33.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź)
ZP.271.1.34.2018 (Nadzór-Stacja uzdatniania wody)
ZP.271.1.35.2018 (Dokumentacja - ul. Piaskowa)
ZP.271.1.36.2018 (Wykonanie nawierzchni dróg)
ZP.271.1.37.2018 (Dokumentacja - Rewitalizacja ZPO)
ZP.271.1.38.2018 (Dokumentacja - obiekt przedszkolno-żłobkowy)
ZP.271.1.39.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź)
ZP.271.1.40.2018 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.41.2018 (Dokumentacja - Sala gimnastyczna)
ZP.271.1.42.2018 (Dostawa paliwa drzewnego pellet)
ZP.271.1.43.2018 (Dostawa oleju opałowego)
ZP.271.1.44.2018 (Zakup paliw do pojazdów)
ZP.271.1.45.2018 (Dokumentacja ul. Kielecka Oblęgór)
ZP.271.1.46.2018 (Dokumentacja-przedszkole)
ZP.271.1.47.2018 (Opracowanie dokumentacji - drogi)
ZP.271.1.48.2018 (Transport odpadów z oczyszczalni)