główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500202239-N-2018 z dnia 23-08-2018 r.

Gmina Strawczyn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Strawczyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 587577-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500166229-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26067   Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Strawczyn

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.22.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Strawczyn. Zamówienie obejmuje: 1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Strawczyn w miejscowościach: Chełmce, Korczyn, Niedźwiedź, Ruda Strawczyńska w zakresie następujących rodzajów robot: - budowa siłowni zewnętrznej obejmująca montaż sześciu urządzeń sportowych, tablicy z regulaminem, stołu do gry w szachy, stołu do gry w ping – ponga, czterech ławek żeliwnych z oparciem, stojak na rowery oraz kosz na śmieci. - budowa placu zabaw dotycząca montażu czterech urządzeń zabawowo – rekreacyjnych. - wykonanie utwardzonych ciągów komunikacyjnych oraz stref bezpieczeństwa pod urządzenia siłowni zewnętrznej. - nasadzenie roślinności, - uporządkowanie terenu, - dokumentacja powykonawcza. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna dotycząca budowy Otwartych Stref Aktywności dostępna pod linkiem: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=6&id=881&x=4&y=34 Zakres obowiązków: - Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz zapoznanie się z projektowanymi rozwiązaniami oraz terenem budowy, - Wykonanie wszystkich czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy przepisów art. 25 ustawy Prawo budowlane, - Kontrolowanie rozliczenia robót oraz dokonywanie potwierdzenia merytorycznego wykonania prac, - Wydawanie wykonawcy robót budowlanych poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, akceptacji materiałów budowlanych, wykonania prób i badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczący prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych (jeżeli dotyczy), - Żądanie od Wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, - Kontrolowanie przebiegu prac (ich ilość i terminowość) oraz jakości użytych przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i wykorzystywanego sprzętu, - Dokonywanie sprawdzenia zastosowanych materiałów i urządzeń pod względem zgodności ze specyfikacjami technicznymi, - Udzielanie wyjaśnień do ewentualnych propozycji zmian do dokumentacji projektowej, - Wykonywanie powierzonych czynności sumiennie i fachowo, - Czuwanie w imieniu Zamawiającego nad prawidłową i terminową realizacją robót oraz ochrona interesów Zamawiającego we wszystkich przejawach nadzoru, - Przestrzeganie bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego, - Zawiadamianie Zamawiającego o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych niezwłocznie po ich wykryciu, - Przybywanie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy, w terminie 2 dni od wezwania, - Udzielanie na żądanie zamawiającego informacji o stanie realizacji robót i ich zaawansowaniu, - Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiedzi na korespondencję oraz wszelkie zapytania dot. Budowy, - Uczestnictwo w spotkaniach dotyczących budowy oraz sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu protokołów, notatek z tych spotkań w ustalonych terminach, - Współpraca z projektantem oraz informowanie go o stwierdzonych błędach lub niejasnościach, - Przedstawianie Zamawiającemu na piśmie zaleceń dotyczących wyceny robot budowlanych zamiennych i dodatkowych wraz z uzasadnieniem, sprawdzanie protokołów konieczności itp. - Sprawdzanie kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe lub powtarzające.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 8343.53
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO – INŻYNIERSKIE PROSTA – PROJEKT
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Piotrkowice, ul. Kielecka 37
Kod pocztowy: 26-020
Miejscowość: Chmielnik
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7134.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7134.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8900.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

artykuł nr 3

Zestawienie ofert

Załączniki:
Zestawienie ofert 465 KB
artykuł nr 4

Modyfikacja SIWZ

Załączniki:
Modyfikacja SIWZ 320 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500166229-N-2018 z dnia 16-07-2018 r.
Strawczyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 587577-N-2018
Data: 11/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26067   Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-10-31
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-10-10

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-20, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-23, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski
Dostępne kategorie:
ZP.271.1.1.2018 (Odpady oczyszczalnia)
ZP.271.1.2.2018 (Wynajem sprzętu budowlanego)
ZP.271.1.3.2018 (Dostawa kruszywa)
ZP.271.1.4.2018 (Remonty dróg)
ZP.271.1.5.2018 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.6.2018 (Dokumentacja projektowa)
ZP.271.1.7.2018 (Koncepcja ścieżki)
SCKiS (Dostawa pelletu)
ZP.271.1.8.2018 (Koncepcja ścieżki)
ZP.271.1.9.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia)
SCKiS (Dostawa pelletu)
ZP.271.1.10.2018 (Projekt ścieżka dydakt)
ZP.271.1.11.2018 (Dokumentacja projektowa)
ZP.271.1.12.2018 (Dokumentacja - droga w msc. Akwizgran)
ZP.271.1.13.2018 (Sala gimnastyczna - projekt)
ZP.271.1.14.2018 (Wykonanie rowu krytego)
ZP.271.1.15.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia)
ZP.271.1.16.2018 (Przebudowa drogi)
ZP.271.1.17.2018 (Remont cząstkowy dróg)
ZP.271.1.18.2018 (Stacja uzdatniania wody)
ZP.271.1.19.2018 (Dokumentacja projektowa - odwodnienie)
ZP.271.1.20.2018 (Otwarte Strefy Aktywności)
ZP.271.1.21.2018 (Budowa kanalizacji sanitarnej)
ZP.271.1.22.2018 (Inspektor Nadzoru - OSA)
ZP.271.1.23.2018 (Dostawa żywności)
ZP.271.1.24.2018 (Nadzór Inwestorski)
ZP.271.1.25.2018 (Nadzór inwestorski - ul. Sieniawska)
ZP.271.1.26.2018 (Nadzór - Stacja uzdatniania wody)
ZP.271.1.27.2018 (Nadzór - kanalizacja Oblęgór)
ZP.271.1.28.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź)
ZP.271.1.29.2018 (Opracowanie dokumentacji - przedszkole)
ZP.271.1.30.2018 (Wykonanie nawierzchni asfaltowych)
ZP.271.1.31.2018 (Stacja uzdatniania wody)
ZP.271.1.32.2018 (Opracowanie dokumentacji-Rewitalizacja)
ZP.271.1.33.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź)
ZP.271.1.34.2018 (Nadzór-Stacja uzdatniania wody)
ZP.271.1.35.2018 (Dokumentacja - ul. Piaskowa)
ZP.271.1.36.2018 (Wykonanie nawierzchni dróg)
ZP.271.1.37.2018 (Dokumentacja - Rewitalizacja ZPO)
ZP.271.1.38.2018 (Dokumentacja - obiekt przedszkolno-żłobkowy)
ZP.271.1.39.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź)
ZP.271.1.40.2018 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.41.2018 (Dokumentacja - Sala gimnastyczna)
ZP.271.1.42.2018 (Dostawa paliwa drzewnego pellet)
ZP.271.1.43.2018 (Dostawa oleju opałowego)
ZP.271.1.44.2018 (Zakup paliw do pojazdów)
ZP.271.1.45.2018 (Dokumentacja ul. Kielecka Oblęgór)
ZP.271.1.46.2018 (Dokumentacja-przedszkole)
ZP.271.1.47.2018 (Opracowanie dokumentacji - drogi)
ZP.271.1.48.2018 (Transport odpadów z oczyszczalni)