główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500065996-N-2017 z dnia 28-11-2017 r.
Gmina Strawczyn: Świadczenie usług polegających na organizowaniu i prowadzeniu zajęć specjalistycznych z dziećmi w Żłobku Gminnym w Strawczynie w ramach projektu pn. „AKTYWNI RODZICE – SZCZĘŚLIWE DZIECI”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu: „AKTYWNI RODZICE - SZCZĘŚLIWE DZIECI”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 595578-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500037028-N-2017, 500039896-N-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26067   Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług polegających na organizowaniu i prowadzeniu zajęć specjalistycznych z dziećmi w Żłobku Gminnym w Strawczynie w ramach projektu pn. „AKTYWNI RODZICE – SZCZĘŚLIWE DZIECI”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.34.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług polegających na organizowaniu i prowadzeniu zajęć specjalistycznych z dziećmi w Żłobku Gminnym w Strawczynie w ramach projektu pn. „AKTYWNI RODZICE – SZCZĘŚLIWE DZIECI” a) Świadczone usługi obejmowały będą cykl zajęć dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3. b) Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania w ofercie stawki za godzinę zegarową prowadzenia zajęć. c) Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 4 cztery części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części zamówienia: Część 1 – Organizowanie i prowadzenie zajęć z logopedą Część 2 – Organizowanie i prowadzenie zajęć z psychologiem Część 3 – Organizowanie i prowadzenie zajęć z fizjoterapeutą Część 4 – Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu dogoterapii Część Nr 1 Organizowanie i prowadzenie zajęć z logopedą. Do zadań LOGOPEDY w żłobku należeć będzie: - diagnozowanie logopedyczne, prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji, podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej. - przeprowadzenie badań stopnia rozwoju mowy, rozwoju ruchowego i poznawczego dziecka. Częstotliwość zajęć: 1h/tyg; 1 h = 60 min. Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe Część Nr 2 Organizowanie i prowadzenie zajęć z psychologiem Do zadań PSYCHOLOGA (zajęcia ogólnorozwojowe) będzie należeć prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, diagnozowanie sytuacji wychowawczych w żłobku, udzielanie specjalistycznej pomocy, podejmowanie działań z zakresu profilaktyki problemów u dzieci. Psycholog będzie spotykał się również z rodzicami dzieci 1h/m-c. Pomoc udzielana będzie w postaci spotkań z rodzicami, opieki w poznawaniu potrzeb rozwojowych dzieci, pomoc w działaniach wychowawczych, funkcja doradcza i wspierająca rodzinę. Obejmie opieką psychologiczno-wychowawczą dzieci poprzez: – otaczanie szczególną opieką dzieci w okresie adaptacji; – obserwacje psychologiczne mające na celu wytypowanie dzieci wymagających wczesnej interwencji i pomocy specjalistycznej; – dobór właściwych form i metod wychowawczych; – podejmowanie działań profilaktycznych wspomagających rozwój dziecka; – prowadzenie zajęć grupowych dla wszystkich dzieci; – prowadzenie zajęć dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i problemami emocjonalnymi; – prowadzenie zajęć rozwijających motorykę małą, mowę, kontakt społeczny, procesy poznawcze (myślenie, zapamiętywanie, spostrzeganie, rozumienie); – prowadzenie konsultacji indywidualnych dla rodziców oraz poradnictwa psychologicznego i wychowawczego z zakresu opieki nad małym dzieckiem, rozwoju dziecka oraz problemów wychowawczych; – prowadzenie konsultacji indywidualnych dla opiekunów i wychowawców. Częstotliwość zajęć: 1h/tyg.; 1 h = 60 min. Kod CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne Część Nr 3 Organizowanie i prowadzenie zajęć z fizjoterapeutą. Do zadań FIZJOTERAPEUTY należeć będzie stworzenie warunków do aktywności fizycznej poprzez zabawy ruchowe oraz poprawność ich wykonania. Fizjoterapeuta z dziećmi w żłobku ma stosować profilaktykę zapobiegania powstawania wad postawy i uczyć przyjmowania prawidłowych nawyków. Częstotliwość zajęć: 1h/tyg.; 1h=60 min. Kod CPV: 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej Część Nr 4 Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu dogoterapii Zajęcia edukacyjne z psem dla dzieci odbywać się będą raz w miesiącu. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca musi zapewnić: 1. prowadzenie zajęć z dogoterapii zgodnie z metodyką, predyspozycjami psychomotorycznymi uczniów i wynikami diagnozy, 2. bezpieczeństwo każdego uczestnika zajęć w czasie ich realizacji. Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowywania dokumentacji na potrzeby realizacji zadania tj. pisemnego potwierdzania każdorazowo wykonania zajęć zaraz po ich zakończeniu, zawierającego datę, liczbę godzin, rodzaj zajęć oraz listę obecności uczestników/uczestniczek zajęć. 2. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania prawidłowej promocji projektu poprzez posługiwanie się logotypami unijnymi. 3. Zajęcia odbywać się będą w trybie ciągłym, z uwzględnieniem przerw świątecznych. Częstotliwość zajęć: 1h/m-c, 1h=60 minut Kod CPV: 80.00.00.00-4 usługi rehabilitacyjne. 4. Oszacowana maksymalna ilość godzin zajęć edukacyjnych dla każdego z poszczególnych zadań została określona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Zajęcia edukacyjne, w ramach realizacji danego zadania, będą odbywać się w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2019 r. 5. Zajęcia odbywać się będą w grupach o liczebności wskazanych w poszczególnych częściach, od poniedziałku do piątku w salach dydaktycznych przystosowanych do prowadzenia zajęć udostępnionych przez dyrektora danej placówki szkolnej. Za 1 godzinę przyjmuje się godzinę zegarową trwającą 60 minut. 6. Informacje dodatkowe: a)Osoba realizująca przedmiot zamówienia nie może być zatrudniona jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów, ani podwójne finansowanie. b)Osoba realizująca przedmiot zamówienia nie może być pracownikiem zatrudnionym przez Urząd Gminy w Strawczynie na podstawie stosunku pracy. Za pracownika beneficjenta (Gmina Strawczyn) należy uznać każdą osobę, która jest u niego zatrudnioną na podstawie stosunku pracy, przy czym dotyczy to zarówno osób stanowiących personel projektu, jak i osób niezaangażowanych do realizacji projektu lub projektów. c)Łączne zaangażowanie zawodowe prowadzącego zajęcia w realizację wszystkich projektów strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie. d)Wymogi określone w ppkt a), b), c), d) wynikają z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Koszty dojazdów do placówek i wykonania usług w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca w ramach określonego w ofercie wynagrodzenia stanowiącego maksymalne zobowiązanie Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 85121270-6
 
Dodatkowe kody CPV: 80000000-4, 85000000-9, 80000000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Organizowanie i prowadzenie zajęć z logopedą.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie w części 1 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
 
 
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Organizowanie i prowadzenie zajęć z psychologiem
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10530.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Logos Link Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Na Stoku 2/37
Kod pocztowy: 20-561
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9009.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9009.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9009.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Organizowanie i prowadzenie zajęć z fizjoterapeutą.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie w części 3 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3
 
 
CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu dogoterapii
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie w części 4 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
artykuł nr 2

Sprostowanie ogłoszenia o wyniku przetargu nieograniczonego

artykuł nr 3

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Załączniki:
Ogłoszenie o wyniku przetargu 59 KB
artykuł nr 4

Zestawienie ofert

Załączniki:
Zestawienie ofert 255 KB
artykuł nr 5

Zapytanie nr 1 i nr 2 wraz z odpowiedzią

Dostępne kategorie:
ZP.271.1.1.2017 (Remont dróg)
ZP.271.1.2.2017 (Zakup kruszywa)
ZP.271.1.3.2017 (Wynajem sprzętu)
ZP.271.1.4.2017 (Transport kruszywa)
ZP.271.1.5.2017 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.6.2017 (Remont dróg)
Pellet Sckis
ZP.271.1.7.2017 (Kuchnia-Przedszkole))
ZP.271.1.8.2017 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.9.2017 (Wyposażenie żłobka)
ZP.271.1.10.2017 (Modernizacja oświetlenia)
ZP.271.1.11.2017 (Wyposażenie żłobka)
ZP.271.1.12.2017 (Wyposażenie przedszkola)
ZP.271.1.13.2017 (Wyposażenie przedszkola)
ZP.271.1.14.2017 (Dostawa żywności)
ZP.271.1.15.2017 (Wyposażenie żłobka-kuchnia)
ZP.271.1.16.2017 (Wyposażenie przedszkola-administracja)
ZP.271.1.17.2017 (Utwardzenie działek)
ZP.271.1.18.2017 (Dostawa żywności - żłobek)
ZP.271.1.19.2017 (Dostawa żywności - przedszkole)
ZP.271.1.20.2017 (Dostawa materiałów hydraulicznych)
ZP.271.1.21.2017 (Kredyt)
ZP.271.1.22.2017 (Zajęcia dodatkowe - Przedszkole)
ZP.271.1.23.2017 (Wyposażenie przedszkole)
ZP.271.1.24.2017 (Klimatyzacja)
ZP.271.1.25.2017 (Przebudowa linii nn)
OSP.1.2017 (Zakup lekkiego samochodu)
ZP.271.1.26.2017 (Dostawa żywności - żłobek)
ZP.271.1.27.2017 (Odbiór odpadów)
ZP.271.1.28.2017 (Opracowanie dokumentacji)
ZP.271.1.29.2017 (Rolety)
ZP.271.1.30.2017 (Wyposażenie świetlica Promnik)
ZP.271.1.31.2017 (Przebudowa/budowa oświetlenia)
ZP.271.1.32.2017 (Dostawa sprzętu RTV, elektronicznego i komputerowego)
ZP.271.1.33.2017 (Rolety - Żłobek)
ZP.271.1.34.2017 (Zajęcia specjalistyczne - Żłobek)
ZP.271.1.35.2017 (Wyposażenie kuchni - Żłobek)
ZP.271.1.36.2017 (Wyposażenie przedszkola - Korczyn)
ZP.271.1.37.2017 (Odwodnienie i remont nawierzchni dróg)
ZP.271.1.38.2017 (Dostawa żywności - Żłobek)
ZP.271.1.39.2017 (Wyposażenie - Żłobek)
ZP.271.1.40.2017 (Dostawa kruszywa)
ZP.271.1.41.2017 (Projekt budowlany hala)
ZP.271.1.42.2017 (Obsługa bankowa)
ZP.271.1.43.2017 (Zakup paliw)
ZP.271.1.44.2017 (Pellet)
ZP.271.1.45.2017 (Olej opałowy)