artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 334016 - 2016 z dnia 2016-10-31 r.
Strawczyn: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Strawczyn w wysokości 700 000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w 2016 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 311555

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 317698

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego 16, 26067 Strawczyn, państwo Polska, woj. świętokrzyskie, tel. 413 038 002, faks 413 038 157, e-mail gmina@strawczyn.pl
Adres strony internetowej (URL): http://strawczyn.4bip.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Strawczyn w wysokości 700 000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w 2016 r.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.14.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Strawczyn w wysokości 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w 2016 r.- z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31.07.2023 r. 3.2.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu spłaty kredytu na okres dłuższy niż określony w niniejszym zamówieniu, po uzgodnieniu tego terminu z Wykonawcą. 3.2.3. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie od dnia 25.10.2016r. Zamawiający zakłada, że całość kredytu będzie postawiona do dyspozycji w dniu 25 października 2016 r. jednak poszczególne transze kredytu będą przelewane na rachunek zamawiającego po wcześniejszym zamówieniu odpowiednich kwot. O uruchomieniu transzy Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie, nie później niż do godz. 12.00 na jeden dzień roboczy przed wnioskowaną przez Zamawiającego datą przekazania transzy kredytu, podając każdorazowo kwotę transzy oraz datę jej przekazania. 3.2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwocie mniejszej niż określona w niniejszym zamówieniu oraz do wcześniejszej spłaty kredytu. Wykonawca nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami z tego tytułu. 3.2.5. Zadłużenie Gminy Strawczyn według stanu na dzień 12 września 2016 r. wynosi 12 353 000 zł, tj. kredyty z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31.12.2018 r., w dniu 31.12.2019 r., w dniu 31.12.2021 r., w dniu 30.11.2023r., w dniu 31.12.2024 r. i w dniu 30.11.2024r. 3.2.6. Na dzień 12 września 2016 r. Gmina Strawczyn nie posiada zadłużenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. 3.2.7. Terminy spłaty kredytu w następujących ratach i terminach: - w dniu 28 lutego 2018r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 28 lutego 2019r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 30 kwietnia 2020r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 31 lipca 2020r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 30 kwietnia 2021r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 31 lipca 2021r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 30 kwietnia 2022r. – w kwocie 100 000,00 zł - w dniu 31 lipca 2022r. – w kwocie 100 000,00 zł - w dniu 30 kwietnia 2023r. – w kwocie 100 000,00 zł - w dniu 31 lipca 2023r. – w kwocie 100 000,00 zł 3.2.8. Zamawiający ustala jako formę zabezpieczenia kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy. 3.2.9. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat ani prowizji niż te wymienione w SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/10/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT115833
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Bank Spółdzielczy w Łopusznie, , ul. Przedborska 10, 26-070, Łopuszno, kraj/woj. świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 113789.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 113789.04
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 113789.04
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Zestawienie ofert

Załączniki
Zestawienie ofert   215.661 KB
artykuł nr 4

Modyfikacja treści SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja treści SIWZ

--------------

Ogłoszenie nr 317698 - 2016 z dnia 2016-10-04 r.
Strawczyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 311555
Data: 21/09/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego 16, 26067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 413 038 002, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 3.2. Opis przedmiotu zamówienia: 3.2.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Strawczyn w wysokości 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w 2016 r.- z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31.07.2023 r. 3.2.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu spłaty kredytu na okres dłuższy niż określony w niniejszym zamówieniu, po uzgodnieniu tego terminu z Wykonawcą. 3.2.3. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie od dnia 25.10.2016r. Zamawiający zakłada, że całość kredytu będzie postawiona do dyspozycji w dniu 25 października 2016 r. jednak poszczególne transze kredytu będą przelewane na rachunek zamawiającego po wcześniejszym zamówieniu odpowiednich kwot. O uruchomieniu transzy Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie, nie później niż do godz. 12.00 na jeden dzień roboczy przed wnioskowaną przez Zamawiającego datą przekazania transzy kredytu, podając każdorazowo kwotę transzy oraz datę jej przekazania. 3.2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwocie mniejszej niż określona w niniejszym zamówieniu oraz do wcześniejszej spłaty kredytu. Wykonawca nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami z tego tytułu. 3.2.5. Zadłużenie Gminy Strawczyn według stanu na dzień 12 września 2016 r. wynosi 12 353 000 zł, tj. kredyty z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31.12.2018 r., w dniu 31.12.2019 r., w dniu 31.12.2021 r., w dniu 30.11.2023r., w dniu 31.12.2024 r. i w dniu 30.11.2024r. 3.2.6. Na dzień 12 września 2016 r. Gmina Strawczyn nie posiada zadłużenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. 3.2.7. Terminy spłaty kredytu w następujących ratach i terminach: - w dniu 28 lutego 2018r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 28 lutego 2019r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 30 kwietnia 2020r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 31 lipca 2020r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 30 kwietnia 2021r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 31 lipca 2021r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 30 kwietnia 2022r. – w kwocie 100 000,00 zł - w dniu 31 lipca 2022r. – w kwocie 100 000,00 zł - w dniu 30 kwietnia 2023r. – w kwocie 100 000,00 zł - w dniu 31 lipca 2023r. – w kwocie 100 000,00 zł 3.2.8. Zamawiający ustala jako formę zabezpieczenia kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy i oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 3.2.9. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat ani prowizji niż te wymienione w SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: 3.2. Opis przedmiotu zamówienia: 3.2.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Strawczyn w wysokości 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w 2016 r.- z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31.07.2023 r. 3.2.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu spłaty kredytu na okres dłuższy niż określony w niniejszym zamówieniu, po uzgodnieniu tego terminu z Wykonawcą. 3.2.3. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie od dnia 25.10.2016r. Zamawiający zakłada, że całość kredytu będzie postawiona do dyspozycji w dniu 25 października 2016 r. jednak poszczególne transze kredytu będą przelewane na rachunek zamawiającego po wcześniejszym zamówieniu odpowiednich kwot. O uruchomieniu transzy Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie, nie później niż do godz. 12.00 na jeden dzień roboczy przed wnioskowaną przez Zamawiającego datą przekazania transzy kredytu, podając każdorazowo kwotę transzy oraz datę jej przekazania. 3.2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwocie mniejszej niż określona w niniejszym zamówieniu oraz do wcześniejszej spłaty kredytu. Wykonawca nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami z tego tytułu. 3.2.5. Zadłużenie Gminy Strawczyn według stanu na dzień 12 września 2016 r. wynosi 12 353 000 zł, tj. kredyty z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31.12.2018 r., w dniu 31.12.2019 r., w dniu 31.12.2021 r., w dniu 30.11.2023r., w dniu 31.12.2024 r. i w dniu 30.11.2024r. 3.2.6. Na dzień 12 września 2016 r. Gmina Strawczyn nie posiada zadłużenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. 3.2.7. Terminy spłaty kredytu w następujących ratach i terminach: - w dniu 28 lutego 2018r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 28 lutego 2019r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 30 kwietnia 2020r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 31 lipca 2020r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 30 kwietnia 2021r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 31 lipca 2021r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 30 kwietnia 2022r. – w kwocie 100 000,00 zł - w dniu 31 lipca 2022r. – w kwocie 100 000,00 zł - w dniu 30 kwietnia 2023r. – w kwocie 100 000,00 zł - w dniu 31 lipca 2023r. – w kwocie 100 000,00 zł 3.2.8. Zamawiający ustala jako formę zabezpieczenia kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy. 3.2.9. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat ani prowizji niż te wymienione w SIWZ.
Załączniki
Modyfikacja treści SIWZ   476.512 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 311555 - 2016 z dnia 2016-09-21 r.
Strawczyn: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Strawczyn w wysokości 700 000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w 2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego 16, 26067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo , tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (URL): http://strawczyn.4bip.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Strawczyn w wysokości 700 000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w 2016 r.
Numer referencyjny: ZP.271.14.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.2. Opis przedmiotu zamówienia: 3.2.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Strawczyn w wysokości 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w 2016 r.- z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31.07.2023 r. 3.2.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu spłaty kredytu na okres dłuższy niż określony w niniejszym zamówieniu, po uzgodnieniu tego terminu z Wykonawcą. 3.2.3. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie od dnia 25.10.2016r. Zamawiający zakłada, że całość kredytu będzie postawiona do dyspozycji w dniu 25 października 2016 r. jednak poszczególne transze kredytu będą przelewane na rachunek zamawiającego po wcześniejszym zamówieniu odpowiednich kwot. O uruchomieniu transzy Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie, nie później niż do godz. 12.00 na jeden dzień roboczy przed wnioskowaną przez Zamawiającego datą przekazania transzy kredytu, podając każdorazowo kwotę transzy oraz datę jej przekazania. 3.2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwocie mniejszej niż określona w niniejszym zamówieniu oraz do wcześniejszej spłaty kredytu. Wykonawca nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami z tego tytułu. 3.2.5. Zadłużenie Gminy Strawczyn według stanu na dzień 12 września 2016 r. wynosi 12 353 000 zł, tj. kredyty z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31.12.2018 r., w dniu 31.12.2019 r., w dniu 31.12.2021 r., w dniu 30.11.2023r., w dniu 31.12.2024 r. i w dniu 30.11.2024r. 3.2.6. Na dzień 12 września 2016 r. Gmina Strawczyn nie posiada zadłużenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. 3.2.7. Terminy spłaty kredytu w następujących ratach i terminach: - w dniu 28 lutego 2018r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 28 lutego 2019r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 30 kwietnia 2020r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 31 lipca 2020r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 30 kwietnia 2021r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 31 lipca 2021r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 30 kwietnia 2022r. – w kwocie 100 000,00 zł - w dniu 31 lipca 2022r. – w kwocie 100 000,00 zł - w dniu 30 kwietnia 2023r. – w kwocie 100 000,00 zł - w dniu 31 lipca 2023r. – w kwocie 100 000,00 zł 3.2.8. Zamawiający ustala jako formę zabezpieczenia kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy i oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 3.2.9. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat ani prowizji niż te wymienione w SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/07/2023


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art., 193 ustawy Prawo Bankowe. Ocena spełniania opisanego warunku, zostanie dokonana na podstawie dokumentu wymienionego w 13.1.1. SIWZ tj. koncesja, zezwolenia lub licencja
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 -Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 -Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na potwierdzenie następujące dokumenty; a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. l ustawy; 9.4.5 jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, c) dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt c) stosuje się odpowiednio.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art., 193 ustawy Prawo Bankowe. Ocena spełniania opisanego warunku, zostanie dokonana na podstawie dokumentu tj. koncesja, zezwolenia lub licencja.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości 2 000,00 zł, (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nrczas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena100


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nrczas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
24.1. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej siwz. 24.2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy: a) w przypadku zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej niż w umowie - zmiana kwoty udzielonego kredytu oraz przypadających do spłaty rat kapitałowych, b) w przypadku obniżenia marży banku dokonanej na wniosek Zamawiającego. c) w przypadku wydłużenia czasu spłaty kredytu - po uzgodnieniu tego terminu z Bankiem.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 06/10/2016, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki
Specyfikacja z załącznikami   1.229 MB