główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Budowa budynku przedszkola w msc. Strawczyn
Numer ogłoszenia: 101819 - 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 39869 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku przedszkola w msc. Strawczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Strawczyn na działkach Nr ewid. 600/2, 600/40 i 607/2 zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku. Projekt zakłada budowę nowego przedszkola pięciooddziałowego i oddziałem żłobkowym. Zaprojektowano budynek na rzucie prostokąta o wymiarach 42,34 x 17,44 m, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem wielospadowym. Obiekt zaprojektowany jest w technologii energooszczędnej spełniającej warunki stawiane budownictwu pasywnemu. Na etapie robót budowlanych Wykonawca uzgodni z projektantem dostawców, użyte materiały przed ich wbudowaniem - w celu weryfikacji i uzyskania certyfikatu Budynku Pasywnego. 1) Kryteria oceny podczas certyfikacji: a. Zapotrzebowanie energii do ogrzewania max. 15 kWh/(m2a) b. lub moc grzewcza max.10 W/m2 c. Szczelność budynku na przenikanie powietrza n50 d. Wskaźnik zapotrzebowania energii na chłodzenie*) max. 15 kWh/(m2 a) e. Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną *) max. 120 kWh/ (m2 a) *) Zapotrzebowanie na energię pierwotną to wynikające z eksploatacji obiektu zapotrzebowanie na cele ogrzewania, chłodzenia, przygotowania C.W.U., wentylacji, oświetlenia, wytworzenia energii elektrycznej do obsługi instalacji i urządzeń oraz zasilania sprzętu gospodarstwa domowego czyli dla wszystkich występujących w budynku potrzeb energetycznych. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać na każde żądanie Zamawiającego badanie szczelności w celu sprawdzenia i ewentualnego usunięcia nieszczelności na poszczególnych etapach budowy. UWAGA!! Koszty związane z uzyskaniem Certyfikatu Budownictwa Pasywnego oraz weryfikacji założonych materiałów/rozwiązań ponosi Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że produkty równoważne posiadają parametry nie gorsze niż ujęte w SIWZ. Jeżeli w dokumentacji został ujęty produkt lub urządzenie danego Producenta Wykonawca składający ofertę może zastosować produkt lub urządzenie równoważne pod warunkiem że parametry jego nie będą gorsze niż parametry wskazanego w SIWZ produktu lub urządzenia. Potwierdzenie równoważności może nastąpić wyłącznie po przekazaniu dokumentów potwierdzających parametry techniczne materiałów/urządzeń/instalacji i zaakceptowaniu ich przez autora projektu/inspektora nadzoru. Uwaga - Zamawiający nie będzie rozstrzygał o równoważności zaproponowanego produktu urządzenia na etapie postępowania przetargowego. Przyjęcie przez zamawiającego produktu/ urządzenia równoważnego może nastąpić na etapie realizacji zadania po przekazaniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów dotyczących proponowanego produktu/urządzenia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.41.00-1, 45.11.12.91-4, 37.53.52.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Realizacja zadania planowana jest przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Termowent Technology Piotr Jamrozik, ul. Wolności 191, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie.
  • Demetrix Sp. z o.o., Sp. k., ul. 1 Maja 35, 41-940 Piekary Śląskie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7323801,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 6265668,50

  • Oferta z najniższą ceną: 5400000,01 / Oferta z najwyższą ceną: 7010236,56

  • Waluta: PLN .

artykuł nr 2

Sprostowanie zawiadomienia o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 4

Zapytanie nr 6 + Odpowiedź

Załączniki:
Zapytanie nr 6 + Odpowiedź MB
artykuł nr 5

Zapytania Nr 2-5 + Odpowiedź