główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie
Numer ogłoszenia: 94591 - 2016; data zamieszczenia: 20.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 37673 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje nadbudowę łącznika i zaplecza sali gimnastycznej oraz dobudowę klatki schodowej i przebudowę schodów wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych przy Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie na działce nr ewid. 833/8 zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku. UWAGA! Wykonawca powinien uwzględnić fakt, że roboty budowlane prowadzone będą w czasie trwania roku szkolnego. Całość robót winna być wykonana zgodnie z przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. Użyte materiały i urządzenia winny być zgodne z projektami i zaleceniami Zamawiającego winny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia na rynek polski. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i innych dokumentach znaki towarowe lub nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty równoważne z tym że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne/i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129,poz. 902 ze zm.).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Realizacja zadania planowana jest przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane TOM-BUD, ul. Zagórska 45/87, 25-339 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1659975,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1389900,00

  • Oferta z najniższą ceną: 1389900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1994601,41

  • Waluta: PLN .


artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Zapytanie nr 3-4 + Odpowiedź

Załączniki:
Zapytanie nr 3-4 + Odpowiedź 530 KB
artykuł nr 4

Zapytanie nr 2 + Odpowiedź

Załączniki:
Zapytanie nr 2 + Odpowiedź 449 KB
artykuł nr 5

Zapytanie nr 1 + Odpowiedź

Załączniki:
Zapytanie nr 1 + Odpowiedź MB