główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Roboty uzupełniające na zadaniu: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku gm. Strawczyn, Etap II - budowa krytej pływalni
Numer ogłoszenia: 326795 - 2010; data zamieszczenia: 17.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty uzupełniające na zadaniu: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku gm. Strawczyn, Etap II - budowa krytej pływalni.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wykonaniu oranżerii zgodnie z nowo opracowaną dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót i dokumentacja projektowa..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.00.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Condite Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 12, 25-510 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 155142,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 145607,57

 • Oferta z najniższą ceną: 145607,57 / Oferta z najwyższą ceną: 145607,57

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Art 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp. Roboty polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Zamówienie udzielone temu samemu Wykonawcy. Zamówienie podstawowe udzielono w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego i udzielone w terminie nie przekraczającym 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu i SIWZ. Jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Roboty wykonane zostały z nowoopracowanym projektem i pozwoleniem na budowę. Uzasadnieniem wykonania robót jest m.in. podniesienie atrakcyjności obiektu oraz wytworzenie właściwego mikroklimatu dla człowieka i roślinności.