artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w msc. Niedźwiedź, Promnik gmina Strawczyn w celu uzbrojenia terenów budowlanych
Numer ogłoszenia: 232977 - 2010; data zamieszczenia: 27.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 171825 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w msc. Niedźwiedź, Promnik gmina Strawczyn w celu uzbrojenia terenów budowlanych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: AKRES OPRACOWANIA: a/ Wykonanie i przedstawienie do zaakceptowania Zamawiającemu koncepcji wstępnych rozwiązań technicznych; b/ Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego wraz z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami dla msc. Niedźwiedź, Promnik c/ Przygotowanie materiałów dla potrzeb uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227); d/ Opracowanie kompletnych projektów budowlano - wykonawczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. Nr 202, poz.2072 ze zm.) wraz ze szczegółowymi rysunkami oraz wymaganymi ( przez organ wydający decyzję pozwolenia na budowę) do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z opiniami i uzgodnieniami ( po 5 egz.) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na CD. e/ Przedmiary robót - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na CD h/ Kosztorysy /ślepe/ dla wszystkich wynikających z projektu branż z podziałem jak przedmiar robót - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na CD f/ Kosztorysy inwestorskie z podziałem j.w. - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na CD. g/ Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na CD. h/ Opracowanie informacji i raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko-2 egz. i/ Naniesienie poprawek wynikłych z winy projektanta jak również w trakcie uzgodnień opiniowania i realizowania inwestycji, j) uzgodnienia z właścicielami, zarządcami terenów oraz uzyskanie zgody na zajęcie terenu celem wykonania robót. Projektant zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień dotyczących projektu podczas procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót związanych z budową kanalizacji, na każde życzenie Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Pracownia Projektowa PROWOD-KAN, ul. Sarego 25/4A, 31-047 Kraków, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 49000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 49000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 135000,00

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Zapytanie Nr 3 i 4 + Odpowiedzi

Załączniki
Zapytanie Nr 3   354.125 KB
Zapytanie Nr 4   372.599 KB
Odpowiedź na zapytanie 3 i 4   287.583 KB
artykuł nr 4

Zapytanie Nr 1 i 2 + Odpowiedzi

Załączniki
Zapytanie Nr 1   353.957 KB
Zapytanie Nr 2   194.407 KB
Odpowiedź na zapytanie 1 i 2   120.221 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w msc. Niedźwiedź, Promnik gmina Strawczyn w celu uzbrojenia terenów budowlanych
Numer ogłoszenia: 171825 - 2010; data zamieszczenia: 30.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w msc. Niedźwiedź, Promnik gmina Strawczyn w celu uzbrojenia terenów budowlanych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZAKRES OPRACOWANIA: a/ Wykonanie i przedstawienie do zaakceptowania Zamawiającemu koncepcji wstępnych rozwiązań technicznych; b/ Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego wraz z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami dla msc. Niedźwiedź, Promnik c/ Przygotowanie materiałów dla potrzeb uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227); d/ Opracowanie kompletnych projektów budowlano - wykonawczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. Nr 202, poz.2072 ze zm.) wraz ze szczegółowymi rysunkami oraz wymaganymi ( przez organ wydający decyzję pozwolenia na budowę) do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z opiniami i uzgodnieniami ( po 5 egz.) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na CD. e/ Przedmiary robót - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na CD h/ Kosztorysy /ślepe/ dla wszystkich wynikających z projektu branż z podziałem jak przedmiar robót - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na CD f/ Kosztorysy inwestorskie z podziałem j.w. - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na CD. g/ Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na CD. h/ Opracowanie informacji i raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko-2 egz. i/ Naniesienie poprawek wynikłych z winy projektanta jak również w trakcie uzgodnień opiniowania i realizowania inwestycji, j) uzgodnienia z właścicielami, zarządcami terenów oraz uzyskanie zgody na zajęcie terenu celem wykonania robót. Projektant zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień dotyczących projektu podczas procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót związanych z budową kanalizacji, na każde życzenie Zamawiającego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1.000PLN (słownie złotych: jeden tysiąc)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art 22 ust 1 ustawy PZP

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch projektów dla sieci instalacyjnej kanalizacji sanitarnej o wartości min. 20.000 zł. brutto każdy, z załączeniem dla każdej usługi dokumentu potwierdzającego wykonanie zamówienia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art 22 ust 1 ustawy PZP

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - drogowej lub konstrukcyjno- budowlanej - geodetę z uprawnieniami - projektanta branży sieci elektrycznych z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art 22 ust 1 ustawy PZP

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: a) wystąpią istotne zmiany w zakresie prac projektowych, a zamawiający je zaakceptuje b) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy c) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku Vat. d) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku: a) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę w tym odmowa udostępnienia nieruchomości, b) zdarzeń losowych c) klęsk żywiołowych i warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających realizację zamówienia, d) zmiany w trakcie wykonywania umowy warunków projektowania z powodu zmiany przepisów, norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia, e) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mającego wpływ na uzgodniony termin zakończenia, a powodujący konieczność wydłużenia terminu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2010 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
SIWZ + załączniki   1.372 MB