artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Zakup pojemników na odpady stałe w gminie Strawczyn
Numer ogłoszenia: 226705 - 2009; data zamieszczenia: 01.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 198335 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pojemników na odpady stałe w gminie Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zmówienia jest zakup 2 000 szt. pojemników na odpady stałe (szkło) o pojemności 120 l. Pojemnik powinien być wykonany z tworzywa sztucznego (plastik), wyposażony w koła ułatwiające manewrowanie. Cechami charakterystycznymi powinna być wysoka mrozoodporność, gładka powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca utrzymanie czystości, duża wytrzymałość mechniczna. Na pojemnikach winien znajdować się trwały napis - Gmina Strawczyn. Pojemniki powinny zostać dostarczone do siedziby zamawiającego transportem Wykonawcy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 250000.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie planuje się zrealizować przy udziale środków wspólnotowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • 4 M S.C Marzanna Zięciak, Piotr Gałęski, Sławomir Kobiela, Robert Rabęda, Marcinowice 41 A, 66-600 Krosno Odrzańskie, kraj/woj. lubuskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 123600.00
  • Oferta z najniższą ceną: 123600.00 oferta z najwyższą ceną: 149980.00
  • Waluta: PLN.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Zakupu pojemników na odpady stałe w gminie Strawczynw ilości 2000 sztuk.

1. Gmina Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawy jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

4 M S.C Marzanna Zięciak, Piotr Gałęski, Sławomir Kobiela, Robert Rabęda.
Marcinowice 41 A
66-600 Krosno Odrzańskie

Cena wybranej oferty 150.792,00 zł brutto

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, spośród złożonych ofert, z uwagi na najniższą cenę, przy zastosowaniu ustalonego kryterium oceny ofert – 100 pkt cena.

2. W prowadzonym postepowaniu wpłynęło 4 oferty:
Oferta Nr 1 - 4 M S.C Marzanna Zięciak, Piotr Gałęski, Sławomir Kobiela, Robert Rabęda.
Marcinowice 41 A
66-600 Krosno Odrzańskie

Oferta Nr 2 - „SULO” Sp.z o.o
02-531 Warszawa, ul. Łowicka 50

Oferta Nr 3 - OTTO (POLAND) Sp. z o.o
00-775 Warszawa, ul. Konduktorska 4

Oferta Nr 4 - Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ZIELIŃSKI”
Zbigniew Zieliński
26-035 Raków, ul. Klasztorna 27 A.

3. Wykonawcy wykluczeni z postępowania – 0
4. Oferty odrzucone – 0
5. Streszczenie oferty i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium – 100 pkt cena:
Oferta Nr 1 - 100 pkt
Oferta Nr 2 - 82,41 pkt
Oferta Nr 3 - 98,88 pkt
Oferta Nr 4 - 89,83 pkt

artykuł nr 3

Zapytania Nr 1-4 + Odpowiedź

Załączniki
Zapytania Nr 1-4 + Odpowiedź   613.089 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Zakup pojemników na odpady stałe w gminie Strawczyn
Numer ogłoszenia: 198335 - 2009; data zamieszczenia: 04.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pojemników na odpady stałe w gminie Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zmówienia jest zakup 2 000 szt. pojemników na odpady stałe (szkło) o pojemności 120 l. Pojemnik powinien być wykonany z tworzywa sztucznego (plastik), wyposażony w koła ułatwiające manewrowanie. Cechami charakterystycznymi powinna być wysoka mrozoodporność, gładka powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca utrzymanie czystości, duża wytrzymałość mechniczna. Na pojemnikach winien znajdować się trwały napis - Gmina Strawczyn. Pojemniki powinny zostać dostarczone do siedziby zamawiającego transportem Wykonawcy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.02.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie: 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset złotych) 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez przedmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Gwarancja powinna mieć postać gwarancji bezwarunkowej tj. gwarancji na pierwsze żądanie. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia przelewu wpłaty wadium poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002 z dopiskiem: Zakup pojemników na odpady stałe w gminie Strawczyn 6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 7. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy z zastrzeżeniem pkt. 11: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczany z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć wykonawcy spełniający następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Do potwierdzenia: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczeniem oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być skałdane (Dz.U. Nr 87 z 2006 r. z póź. zm) Zamawiający żąda do potwierdzenia : 1) Wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postepowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie odpowiadajacych swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z załączeniem dokumentów potwierdzających nalezyte wykonanie zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał min. jedną dostawę polegającą na dostarczeniu pojemników na śmieci na odpady stałe o wartości min. 50 000 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. 3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów osób zdolnych do wykonania zamówienia. 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia lub nie spełnia. 6. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie 1) W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty (konsorcja/spółki) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Pzp w tym: a) oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ b) w przypadku konsorcjum zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w ich postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację, c) w stosunku do spółki cywilnej zamawiający na zasadzie art. 25 ustawy Pzp żąda przedłożenia w ofercie umowy spółki cywilnej jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki a z treści umowy wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika. d) w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki dotyczące doświadczenia oraz potencjału ekonomicznego i technicznego podlegają sumowaniu. e) Wykonawcy o których mowa w art. 23 ust. 1 ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 7. Dodatkowe wymagania od wykonawców. 1) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia dla podwykonawcy jest zobowiązany do: - określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców poprzez sporządzenie załącznika wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ - wynagrodzenie dla wykonawcy za dostawy wykonane przez podwykonawców zamawiający ureguluje po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu zobowiązań wobec niego. 2) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniedbania podwykonawców w takim stopniu jakby to były działania własne..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, Wymagana forma dokumentu - oryginał 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z postawionym warunkiem Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, 3) wykaz wykonanych dostaw (sporządzony zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ) Wymagana forma dokumentu - oryginał 4) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia zgodnie z postawionym warunkiem Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej w zakresie składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie o którym mowa wyżej (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1185)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2009 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 3 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie planuje się zrealizować przy udziale środków wspólnotowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Załączniki
Specyfikacja + załączniki   219.752 KB