główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku

O G Ł O S Z E N I E


Dotyczy: Przetargu ustnego ograniczonego (licytacji) z dnia 3.08.2009r. na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w msc. Strawczynek – działki 252/3 o pow. 0,3500 ha zarezerwowanej pod budowę hotelu wraz z bazą gastronomiczną.

Zgodnie z §12 rozporządzenia z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108)

Wójt Gminy Strawczyn

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego (licytacji) nabywcą jak wyżej został Pan Sławomir Podstawka, zam. Kostomłoty I, gm. Miedziana Góra.
Wylicytowana kwota nabycia powyższej nieruchomości wyniosła: 111 500,00 + 22% VAT (słownie złotych: sto jedenaście tysięcy pięćset + 22% VAT)
Do przetargu została dopuszczona 1 osoba, która w ustalonym terminie wpłaciła wadium oraz złożyła stosowne oświadczenie dotyczące zobowiązania wybudowania i prowadzenia na działce hotelu oraz służebności dostępu do urządzeń infrastruktury podziemnej.
Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości gruntowej wynosiła 110 000,00 + 22% VAT.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym

WÓJT GMINY STRAWCZYN

Ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości:

Strawczynek – działka Nr 252/3 o pow. 3500 m2, własność Gminy Strawczyn zgodnie z księgą wieczystą KI1L/00068738/3


Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w północno - zachodniej części miejscowości Strawczynek o regularnym kształcie, ze skłonem w kierunku północnym. W sąsiedztwie działki na której w 2009r. rozpoczęto budowę centrum sportowo - rekreacyjnego. W pobliżu zlokalizowany został zbiornik wodny (w budowie). Dojazd do nieruchomości realizowany jest bezpośrednio z drogi kategorii gminnej o nawierzchni asfaltowej. Położenie atrakcyjne z widokiem na pasmo gór Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, teren uzbrojony w sieć wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną i telefoniczną.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka Nr 252/3 znajduje się na terenach oznaczonych symbolami: UP - tereny usług publicznych (86% powierzchni) i R - tereny rolne.
Działka jest zarezerwowana pod budowę hotelu wraz z bazą gastronomiczną.
Z tego powodu wybrano formę przetargu ograniczonego.

Jego uczestnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne lub prawne, które w akcie notarialnym zobowiążą się do wybudowania w uzgodnionym terminie budynku hotelu wraz z bazą gastronomiczną.
Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu winny w terminie do 31 lipca 2009r. do godziny 15:00 w budynku Urzędu Gminy w pokoju Nr 8 lub 9 złożyć pisemne oświadczenie uczestnictwa w przetargu wraz z oświadczeniem, że w przypadku wygrania przetargu wyrażają zgodę na umieszczenie w akcie notarialnym ich zobowiązania do wybudowania i prowadzenia hotelu wraz z bazą gastronomiczną oraz wyrażą zgodę na obsługę i konserwację znajdujących się na działce urządzeń, tj. separator oraz sieć kanalizacyjna.

Cena wywoławcza nieruchomości: 110 000,00 zł + 22% VAT

Przetarg odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2009r. o godz. 10:00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie.

Wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych w wysokości 10 % ceny wywoławczej + 22% VAT należy wpłacić do 31 lipca 2009r. do godz. 1430 w Banku Spółdzielczym w Łopusznie, oddział w Strawczynie, na konto Urzędu Gminy:
46 8499 0008 0300 0026 2000 0002

Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
W przypadku, kiedy żaden z uczestników nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej, wpłacone wadium przepada na rzecz gminy.
Wadium w pieniądzu wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez Wójta Gminy Strawczyn celem zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji udziela:
Referat Infrastruktury Technicznej - tel. (041) 30-38-630