główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Roboty ziemne przy drogach gminnych na terenie gminy Strawczyn.
Numer ogłoszenia: 162144 - 2009; data zamieszczenia: 22.05.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 91714 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty ziemne przy drogach gminnych na terenie gminy Strawczyn..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje: 1. Wykopanie rowów (szerokość dna rowu 40 cm z zachowaniem naturalnego odpływu wód) 2. Plantowanie skarp i poboczy na szerokości do 120 cm 3. Wywóz nadmiaru ziemi z wykopu na miejsce wskazane przez zamawiającego w odległości do 5 km. Z podziałem na zadania: Zad Nr 1. Strawczynek - Plac wykopanie rowu na długości 630 mb wraz z plantowaniem skarp i poboczy . Zad Nr 2. Promnik ul. Piaskowa wykopanie rowu na długości 800 mb wraz z plantowaniem skarp i poboczy . Zad Nr 3. Oblęgór - Huta Górna wykopanie rowu na długości 200 mb wraz z plantowaniem skarp i poboczy. Zad Nr 4. Oblęgór od Skałki w kierunku drogi powiatowej wykopanie rowu na długości 250 mb wraz z plantowaniem skarp i poboczy..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.21.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 18000.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Handlowo-Usługowa BUDMAR Marcin Chłond, Celiny 52, 26-020 Chmielnik, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 9400.00
  • Oferta z najniższą ceną: 9400.00 oferta z najwyższą ceną: 56400.00
  • Waluta: PLN.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy: przetarg nieograniczony na roboty ziemne przy drogach gminnych na terenie gminy Strawczyn

1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na roboty jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

FHU BUD-MAR
Marcin Chłond
Celiny 52
26-020 Chmielnik


Cena wybranej oferty 11.468,00 zł brutto.

Wybrana oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego. Cena oferty nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. W prowadzonym postępowaniu wpłynęło 9 ofert:

Oferta Nr 1 - Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe
„VICTOR” Elżbieta Kozak
ul. Składowa 8 B 24-100 Puławy

Oferta Nr 2 - P.P.U.H. „MOTYL”
Andrzej Motyl
Komorniki 55 29-120 Kluczewsko

Oferta Nr 3 - P.H.U. KISBUD – KLAMKA
Roboty Ziemne, Transport, Handel Opałem i Mat. Bud.
Adam Klamka
ul. Zgórska 53 25-820 Kielce

Oferta Nr 4 - CENTRUM OBSŁUGI INWESTRORA ANKRA
Umer 10 „A” 26-050 Zagnańsk

Oferta Nr 5 - PUH „MANEX BIS”
Usługi Budowlane i Transportowe
Dominik Maniara
ul. Kielecka 27 26-010 Bodzentyn

Oferta Nr 6 - ZAKŁAD USŁUGOWO – BUDOWLANY
Marek Buchcic
Oblegorek 12 26-067 Strawczyn

Oferta Nr 7 - P.P.U.H. „JUREX”
Jerzy Siadul
Oblegór 45 A 26-067 Strawczyn

Oferta Nr 8 - FHU BUD-MAR Marcin Chłond
Celiny 52
26-020 Chmielnik

Oferta Nr 9 - TRANSPORT CIĘŻAROWY
USŁUGI KOPARKĄ
Stanisław Mróz
Korczyn 53 26-067 Strawczyn

3. Wykonawcy wykluczeni z postępowania - 0

4. Oferty odrzucone – 0

5. Streszczenie oferty i porównania złożonych ofert zawierajace punktację przyznane ofertom w kryterium – 100% cena:
Oferta Nr 1 - 41,66
Oferta Nr 2 - 16,66
Oferta Nr 3 - 18,65
Oferta Nr 4 - 57,34
Oferta Nr 5 - 66,67
Oferta Nr 6 - 50,83
Oferta Nr 7 - 66,67
Oferta Nr 8 - 100,00
Oferta Nr 9 - 56,22
artykuł nr 3

Ogłoszenie

Strawczyn: Roboty ziemne przy drogach gminnych na terenie gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 91714 - 2009; data zamieszczenia: 03.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty ziemne przy drogach gminnych na terenie gminy Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje: 1. Wykopanie rowów (szerokość dna rowu 40 cm z zachowaniem naturalnego odpływu wód) 2. Plantowanie skarp i poboczy na szerokości do 120 cm 3. Wywóz nadmiaru ziemi z wykopu na miejsce wskazane przez zamawiającego w odległości do 5 km. Z podziałem na zadania: Zad Nr 1. Strawczynek - Plac wykopanie rowu na długości 630 mb wraz z plantowaniem skarp i poboczy . Zad Nr 2. Promnik ul. Piaskowa wykopanie rowu na długości 800 mb wraz z plantowaniem skarp i poboczy . Zad Nr 3. Oblęgór - Huta Górna wykopanie rowu na długości 200 mb wraz z plantowaniem skarp i poboczy. Zad Nr 4. Oblęgór od Skałki w kierunku drogi powiatowej wykopanie rowu na długości 250 mb wraz z plantowaniem skarp i poboczy..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.21.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ocenione zostanie wg formuły spełnia lub nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, Wymagana forma dokumentu - oryginał b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku gdy wykonawca samodzielnie nie spełnia tych warunków, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę,.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2009 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

Załączniki:
Załącznik 3 32 KB
Załącznik 2 30 KB
Załącznik 1 36 KB
Specyfikacja 105 KB