główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540101052-N-2020 z dnia 09-06-2020 r.

Strawczyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 510060534-N-2020 
Data: 07/04/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26-067  Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157. 
Adres strony internetowej (url): http://www.strawczyn.4bip.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 2 
W ogłoszeniu jest: IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 328000 Waluta PLN 
W ogłoszeniu powinno być: IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 284000 Waluta PLN 

artykuł nr 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510060534-N-2020 z dnia 07-04-2020 r.

Gmina Strawczyn: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Strawczynie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 512065-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26-067  Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Strawczynie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.5.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Strawczynie. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje następujące ilości odpadów o kodzie: a) 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe w ilości 1200Mg b) 19 08 02 zawartość piaskowników w ilości 60 Mg c) 19 08 01 skratki w ilości 20 Mg 3. Zamawiający ustala dla wykonawcy podstawowe wytyczne przy realizacji zadania a) przestrzeganie przepisów Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2019 poz.701 t.j. wraz z późn.zm.) b) przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U z 2015 poz. 257) c) przestrzeganie przepisów Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27kwietnia 2001 r.( Dz.U z 2019 poz. 1396 t.j. wraz z późn.zm.) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zorganizowania niezbędnego nadzoru w trakcie transportu i zagospodarowania odpadów. Ilość odpadów wynikać będzie z ustalenia wagowego (waga samochodowa). Rozliczenie za odbiór odpadów odbywać się będzie na podstawie karty przekazania odpadów za miesiąc w którym usługa została wykonana. Preferowana przez Zamawiającego metoda zagospodarowania odpadów to metoda R3. Zapewnia ona bowiem odbiór odpadów również w okresie zimy. Zamawiający dopuszcza również stosowanie osadów ściekowych na gruntach. Wykonawca winien w przypadku rolniczego zagospodarowania osadu posiadać aktualne badania gleby działek, na których będzie stosowany osad. Badania gruntów powinny być wykonane metodami referencyjnymi, zgodnie z załącznikiem Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych, a próbki powinny być pobrane przez laboratorium akredytowane. Wykonawca winien posiadać aktualne decyzje na zagospodarowanie lub unieszkodliwianie odpadów o kodzie (190805; 190801; 190802) oraz ponosi wszelką odpowiedzialność za stosowanie w/w odpadów w sposób i miejscu innym niż określony w przedstawionej decyzji. Odpady powinny być zagospodarowane na terenie wyznaczonym w decyzjach z zachowaniem wymogów określonych przepisami: a) Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2019 poz.701 t.j. wraz z późn.zm.) b) Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27kwietnia 2001 r.( Dz.U z 2019 poz.1396 t.j. wraz z późn.zm.) Z chwilą odebrania odpadów z oczyszczalni ścieków w Strawczynie Wykonawca staje się ich posiadaczem. W przypadku kontroli Inspekcji Państwowych i ewentualnych kar finansowych nałożonych na Zamawiającego (jako na wytwórcę) wynikających z zagospodarowania odpadów niezgodnie z przepisami i warunkami zawartymi w umowie, Zamawiający obciąży finansowo Wykonawcę. Jakość osadów ściekowych określona jest w sprawozdaniu z badań (załącznik nr 6). Transport Wykonawcy musi być przystosowany do przewozu w/w odpadów tj. musi mieć zabezpieczenia uniemożliwiające zanieczyszczenia tras przejazdu, oraz być: a) dopuszczony do poruszania się po drogach, b) szczelny (nie powodować wycieków) c) stabilny (uniemożliwiający osuwanie się odpadów oraz ewentualne ich pylenie) d) mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu odpadów i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie. c) O potrzebie wywozu odpadów Wykonawca zostanie poinformowany każdorazowo pisemnie lub telefonicznie przez uprawnione osoby. Każdorazowy odbiór odpadów wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną na karcie przekazania odpadu, zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2019 poz.701 t.j. wraz z późn.zm.) Przewidywana miesięczna ilość odpadów od 60 do 180 Mg. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany ilości oddanych odpadów w zależności od faktycznych potrzeb. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego. 4. Maksymalny termin realizacji usługi to 72 godziny od zgłoszenia telefonicznego/fax/e-mail. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90513700-3

 

Dodatkowe kody CPV: 90513800-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 328000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak


Nazwa wykonawcy: Lider Konsorcjum BIO-MED. Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Szczukowskie Górki 1A
Kod pocztowy: 26-065
Miejscowość: Piekoszów
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie


Nazwa wykonawcy: Partner Konsorcjum Gospodarstwo Rolne Krzysztof Znój
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Nida 18
Kod pocztowy: 26-026
Miejscowość: Morawica
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie


Nazwa wykonawcy: Partner Konsorcjum Gospodarstwo Rolne Józef Znój
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Nida 18
Kod pocztowy: 26-026
Miejscowość: Morawica
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie


Nazwa wykonawcy: Partner Konsorcjum Gospodarstwo Rolne Dariusz Chudzik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Podlaszcze 3
Kod pocztowy: 28-300
Miejscowość: Jędrzejów
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 354240
Oferta z najniższą ceną/kosztem 354240
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 354240
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

artykuł nr 3

Sprostowanie zestawienia ofert oraz ogłoszenia o wyniku przetargu

artykuł nr 4

Ogłoszenie o wyniku przetargu

artykuł nr 5

Zestawienie ofert

Załączniki:
Zestawienie ofert 210 KB
Dostępne kategorie:
ZP.271.1.1.2020 (Dostawa kruszywa)
ZP.271.1.2.2020 (Wynajem sprzętu budowl.)
ZP.271.1.3.2020 (Transport odpadów z oczyszczalni)
ZP.271.1.4.2020 (Przebudowa i remont dróg)
ZP.271.1.5.2020 (Transport odpadów z oczyszczalni)
ZP.271.1.6.2020 (Dokumentacja chodnik Strawczynek)
ZP.271.1.7.2020 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.8.2020 (Budowa ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej)
ZP.271.1.9.2020 (Przebudowa ul. Piłkarzy w Oblęgorku)
ZP.271.1.10.2020 (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiedź ul. Wiosenna, gmina Strawczyn)
SCKiS (Dostawa pelletu)
ZP.271.1.11.2020 (Remont odcinka drogi gminnej ul. Górskiej w msc. Oblęgorek Gmina Strawczyn)
ZP.271.1.12.2020 (Wykonanie przecisków oraz budowa części kanalizacji sanitarnej w Korczynie, gmina Strawczyn)
ZP.271.1.13.2020 (Dokumentacja projektowa drogi)
ZP.271.1.14.2020 Wykonanie przecisków oraz budowa części kanalizacji sanitarnej w Korczynie, gmina Strawczyn
ZP.271.1.15.2020 (Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Oblęgorek ul. Kornatki gm. Strawczyn)
ZP.271.1.16.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Strawczyn- ul. Kalinowa Oblęgór, Małogoskie)
ZP.271.1.17.2020 (ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY STRAWCZYN ORAZ Z PSZOK W 2021 ROKU)
ZP.271.1.18.2020 (Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego)
ZP.271.1.19.2020 (Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu Zdalna Szkoła+)
ZP.271.1.20.2020 (Budowa oświetlenia drogowego w msc. Strawczyn ul. Miodowa w gm. Strawczyn)
ZP.271.1.21.2020 (Dostawa artykułów spożywczych do Świetlic)
ZP.271.1.22.2020 (Dostawa wyposażenia do Świetlic)
ZP.271.1.23.2020 (Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Strawczynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)
ZP.271.1.24.2020 (Kredyt)
ZP.271.1.25.2020 (Świadczenie usług hotelarskich)
ZP.271.1.26.2020 (Świadczenie usług szkoleniowych)
ZP.271.1.27.2020 (Zagospodarowanie odpadów)
ZP.271.1.27.2020 (Świadczenie usług hotelarskich)
ZP.271.1.28.2020 (Dostawa wyposażenia do Świetlic)
ZP.271.1.29.2020 (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Promnik ul. Kielecka i Św. Tekli, gmina Strawczyn.)
ZP.271.1.30.2020 (Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuźniaki, odcinek o długości 163m.)
ZP.271.1.31.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn - ul. Zielona Oblęgorek, Ruda Strawczyńska)
ZP.271.1.32.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn - ul. Zielona Oblęgorek, Ruda Strawczyńska)
ZP.271.1.33.2020 (Świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych, cateringowych)
ZP.271.1.34.2020 (Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, RTV do Świetlic Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie Strawczyn)
ZP. 271.1.35.2020 (Kompleksowa organizacja wyjazdów edukacyjnych dla dzieci w ramach projektu Świetlice Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie Strawczyn)