artykuł nr 1

Uchwały rady Gminy w Strawczynie podjęte na Sesji Rady Gminy w dniu 26 kwiecień 2007r.

Uchwała Nr VI/28/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r. i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2006r.

Uchwała Nr VI/29/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Uchwała Nr VI/30/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego samorządowego zakładu opieki zdrowotnej

Uchwała Nr VI/31/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr VI/32/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała Nr VI/33/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia: Rocznego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007r.

Uchwała Nr VI/34/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strawczynek droga poprzeczna wraz z budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej w latach 2007-2013

Uchwała Nr VI/35/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblęgór Huta Dolna - Niedźwiedź wraz z budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej w latach 2007-2013

Uchwała Nr VI/36/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblęgór-Sieniów w latach 2007-2013

Uchwała Nr VI/37/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmce koło Misiarczyka w latach 2007-2013

Uchwała Nr VI/38/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblęgorek-Kurniki w latach 2007-2013

Uchwała Nr VI/39/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuźniaki pod Perzową Górą w latach 2007-2013

Uchwała Nr VI/40/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblęgorek za Terivą wraz z budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej w latach 2007-2013

Uchwała Nr VI/41/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Modernizacja ścieżki rowerowej na terenie gminy Strawczyn w latach 2007-2013

Uchwała Nr VI/42/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Strawczyn w latach 2007-2013

Uchwała Nr VI/43/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chełmce w latach 2007-2013

Uchwała Nr VI/44/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźniaki zad. A i w miejscowości Ruda Strawczyńska zad. B w latach 2007-2013

Uchwała Nr VI/45/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Rozbudowa i modernizacja istniejącego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Strawczynie w latach 2007-2013

Uchwała Nr VI/46/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Modernizacja istniejącego budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie w latach 2007-2013

Uchwała Nr VI/47/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Modernizacja świetlicy w Oblęgorze w latach 2007-2013

Uchwała Nr VI/48/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Budowa i wyposażenia placów zabaw i boisk na terenie gminy Strawczyn w laatch 2007-2013

Uchwała Nr VI/49/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Strawczynku w latach 2007-2013

Uchwała Nr VI/50/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Budowa ośrodka sportowego w Promniku w latach 2007-2013

Uchwała Nr VI/51/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Modernizacja ścieżki dojścia do kapliczki św. Rozalii na terenie rezerwatu geologiczno-przyrodniczego Perzowa Góra w miejscowości Hucisko w latach 2007-2013

Uchwała Nr VI/52/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Wyeksponowanie wyrobiska po byłej kopalni barytu w Strawczynku w latach 2007-2013

Uchwała Nr VI/53/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Remont i konserwacja kapliczek na terenie gminy oraz zagospodarowanie terenu wokół wielkiego pieca w Kuźniakach w laatch 2007-2013

Uchwała Nr VI/54/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Zagospodarowanie wyrobiska po byłej kopalni barytu w Hucisku oraz terenu odkrywek skalnych w Kuźniakach w latach 2007-2013

Uchwała Nr VI/55/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Tworzenie punktów widokowych na terenie gminy Strawczyn 2007-2013

Protokół
Załączniki
Uchwała Nr VI/28/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r. i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2006r.   616.718 KB
Uchwała Nr VI/29/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.   195.159 KB
Uchwała Nr VI/30/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego samorządowego zakładu opieki zdrowotnej   33.790 KB
Uchwała Nr VI/31/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso   100.899 KB
Uchwała Nr VI/32/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym   50.877 KB
Uchwała Nr VI/33/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia: Rocznego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007r.   64.902 KB
Uchwała Nr VI/34/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strawczynek droga poprzeczna wraz z budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej w latach 2007-2013   66.699 KB
Uchwała Nr VI/35/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblęgór Huta Dolna - Niedźwiedź wraz z budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej w latach 2007-2013   67.988 KB
Uchwała Nr VI/36/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblęgór-Sieniów w latach 2007-2013   66.790 KB
Uchwała Nr VI/37/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmce koło Misiarczyka w latach 2007-2013   66.535 KB
Uchwała Nr VI/38/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblęgorek-Kurniki w latach 2007-2013   67.485 KB
Uchwała Nr VI/39/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuźniaki pod Perzową Górą w latach 2007-2013   67.163 KB
Uchwała Nr VI/40/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblęgorek za Terivą wraz z budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej w latach 2007-2013   68.086 KB
Uchwała Nr VI/41/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Modernizacja ścieżki rowerowej na terenie gminy Strawczyn w latach 2007-2013   65.984 KB
Uchwała Nr VI/42/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Strawczyn w latach 2007-2013   67.236 KB
Uchwała Nr VI/43/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chełmce w latach 2007-2013   66.231 KB
Uchwała Nr VI/44/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Budowa kanalziacji saniatrnej w miejscowości Kuźniaki zad. A i w miejscowości Ruda Strawczyńska zad. B w latach 2007-2013   26.659 KB
Uchwała Nr VI/45/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Rozbudowa i modernizacja istniejącego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Strawczynie w latach 2007-2013   67.092 KB
Uchwała Nr VI/46/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Modernizacja istniejącego budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie w latach 2007-2013   66.707 KB
Uchwała Nr VI/47/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Modernizacja świetlicy w Oblęgorze w latach 2007-2013   65.996 KB
Uchwała Nr VI/48/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Budowa i wyposażenia placów zabaw i boisk na terenie gminy Strawczyn w laatch 2007-2013   67.777 KB
Uchwała Nr VI/49/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Strawczynku w latach 2007-2013   67.020 KB
Uchwała Nr VI/50/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Budowa ośrodka sportowego w Promniku w latach 2007-2013   67.230 KB
Uchwała Nr VI/51/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Modernizacja ścieżki dojścia do kapliczki św. Rozalii na terenie rezerwatu geologiczno-przyrodniczego Perzowa Góra w miejscowości Hucisko w latach 2007-2013   67.172 KB
Uchwała Nr VI/52/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Wyeksponowanie wyrobiska po byłej kopalni barytu w Strawczynku w latach 2007-2013   65.394 KB
Uchwała Nr VI/53/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Remont i konserwacja kapliczek na terenie gminy oraz zagospodarowanie terenu wokół wielkiego pieca w Kuźniakach w laatch 2007-2013   66.965 KB
Uchwała Nr VI/54/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Zagospodarowanie wyrobiska po byłej kopalni barytu w Hucisku oraz terenu odkrywek skalnych w Kuźniakach w latach 2007-2013   67.200 KB
Uchwała Nr VI/55/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Tworzenie punktów widokowych na terenie gminy Strawczyn 2007-2013   65.896 KB
Protokół   126.757 KB