artykuł nr 1

Skład Komisji

Skład Komisji:

1) Pan Kwiecień Rafał - Przewodniczący Komisji
2) Pani Wawrzeńczyk Danuta – Z-ca Przewodniczącego
3) Pani Rządkowska Małgorzata - Sekretarz Komisji
4) Pani Drogosz Wioletta - członek Komisji
5) Pan Religa Krzysztof - członek Komisji