artykuł nr 1

Komisja Statutowa

Skład Komisji:
1.Pani Raczyńska Teresa – Przewodnicząca
2.Pani Dziewanowska Anna - Z-ca Przewodn.
3.Pan Raczyński Jarosław - Sekretarz
4.Pan Gieroń Stanisław
5.Pan Piotrowski Wiesław

Kompetencje:
Do zakresu działania Komisji Statutowej należą sprawy:
1) dokonywanie zmian w Statucie Gminy Strawczyn,
2) dokonywanie zmian w Statutach jednostek pomocniczych (sołectwach),
3) opiniowanie zmian w Statutach jednostek organizacyjnych Gminy.Plan Pracy Komisji Statutowej na 2008 rok:

L.p. Termin Temat Uwagi
1 I kwartał 2008
1) Analiza zgodności statutów sołectw z obowiązującymi przepisami.
2) Sprawozdanie z pracy Komisji za 2007 r.
2 II kwartał 2008
1) Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy.
3 III kwartał 2008
1) Opracowanie planu pracy Komisji na 2009 r.
4 Praca ciągła
1) Monitorowanie akcji społecznej „Przejrzysta Polska”.
2) Zapoznawanie się ze zmianami ustaw o systemie oświaty, o zakładach opieki zdrowotnej, o samorządzie gminnym.
3) Opiniowanie projektów uchwał stanowiących prawo miejscowe nienależących do kompetencji Komisji stałych Rady Gminy.


Protokoły z posiedzeń Komisji:
Protokół Nr 1 z dnia 18 grudnia 2006r.
Protokół Nr 2 z dnia 25 maja 2007r.
Protokół Nr 3 z dnia 14 czerwca 2007r.
Protokół Nr 4 z dnia 14 grudnia 2007r.
Protokół Nr 5 z dnia 25 kwietnia 2008r.