główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne Gminy

WYKAZ
ŚWIADCZONYCH USŁUG PRZEZ
URZĄD GMINY I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINYI. URZĄD STANU CYWILNEGO
USC/01 - Zgłoszenie urodzenia dziecka
USC/02 - Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywil i potwierdzanie danych osobowych
USC/03 - Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego duchownym
USC/04 - Rejestracja zgonu
USC/05 - Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem - przez pannę i kawalera
USC/06 - Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC - w przypadku osób rozwiedzionych
USC/07 - Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC – w przypadku wdowców
USC/08 - Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC – w przypadku gdy jedna z osób jest cudzoziemcem
USC/09 - Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
USC/10 - Dokonanie zmiany imienia dziecka
USC/11 - Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
USC/12 - Nadanie dziecku nazwiska męża matki

II. SPRAWY OBYWATELSKIE
ED/01 - Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego
ED/02 - Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
ED/03 - Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności
ED/04 - Zgłoszenie pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy
ED/05 - Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji
ED/06 - Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy
ED/07 - Zameldowanie w drodze decyzji
ED/08 - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub z pobyt czasowego powyżej 3 miesięcy
ED/09 - Udzielanie informacji o danych osobowych
ED/10 - Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

III. REFERAT FINANSÓW
FN/01 - Wymiar podatku leśnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
FN/02 - Wymiar podatku rolnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
FN/03 - Wymiar nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
FN/04 - Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
FN-śt/04 – wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
FN/05 - Podatek leśny osób fizycznych
FN/06 - Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
FN/07 - Udzielenie ulgi inwestycyjnej podatnikom podatku rolnego
FN/08 - Ulga w podatku rolnym z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej.
FN/09 - Podatek rolny osób fizycznych
FN/10 - Podatek od nieruchomości osób fizycznych
FN/11 - Ulga żołnierska w podatku rolnym
FN/12 - Zwolnienie z podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej
FN/13 - Udzielanie ulg w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych
FN/14 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
FN/15 - Zaświadczenie o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym.
FN/16 - Uzyskanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników
FN/księgowość/01 – Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu w Bazie Zaopatrzenia i Zbytu PMR w Promniku
FN/księgowość/02 – Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Promniku
FN/księgowość/03 – Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu byłym pracownikom Gromadzkiej Rady Narodowej, Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych – Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkół.

IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DG/01 - Uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG)
DG/02 - Uzyskanie zmiany we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEiDG
DG/03 - Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej
DG/04 - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
DG/05 - Wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z tytułu nie dokonania opłat za korzystanie z zezwolenia
DG/06 – Zawieszenie/wznowienie działalności gospodarczej.

V. REFERAT ROZWOJU, INFRASTRUKTURY I PLANOWANIA
RIT/01 - Podział nieruchomości
RIT/02 - Przesunięcie terminu płatności bieżącej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych
RIT/03 – Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.
RIT/04 - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
RIT/05 - Zezwolenie na posiadanie psów uznanych za agresywne
RIT/06 – Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

VI. REFERAT ROZWOJU, INFRASTRUKTURY I PLANOWANIA
RRL/01 - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
RRL/02 - Zaświadczenia o statusie działki

VII. STANOWISKO DS. KANCELARYJNO – ORGANIZACYJNYCH
ORK/01 - Zgłoszenie skarg i wniosków

VIII. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
RPA/01 Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu

IX. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
GOPS/01 Uzyskanie zasiłku celowego
GOPS/02 Uzyskanie pomocy rzeczowej
GOPS/03 Uzyskanie dodatku mieszkaniowego
GOPS/04 Uzyskanie zasiłku stałego
GOPS/05 Uzyskanie zasiłku okresowego
GOPS/06 Uzyskanie zasiłku rodzinnego
GOPS/07 Uzyskanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

X. REFERAT OŚWIATY, SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH
ROŚO/01 - Stypendium szkolne
ROŚO/02 – Zasiłek szkolny

XI. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ZGK/01 – Wydawanie warunków technicznych podłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
ZGK/02 - Założenie wodomierza
ZGK/03 - Przyjmowanie ścieków dowożonych
ZGK/04 - Odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
ZGK/05 – Podpisanie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

XII. BIURO RADY GMINY
BRG/01 - Podjęcie uchwały przez Radę Gminy
BRG/02 - Realizacja wniosków z posiedzeń Komisji Rady Gminy i Rady Gminy
BRG/03 - Organizacja posiedzeń Rady Gminy
BRG/04 - Organizacja wyjazdów służbowych Radnych
BRG/05 - Realizacja uchwał podjętych przez Radę Gminy w Strawczynie

XIII. KADRY/BEZROBOCIE
ROśO.K/01 - Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu w Bazie Zaopatrzenia i Zbytu PMR w Promniku
ROśO.K/02 - Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Promniku
ROśO.K/03 - Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu w Gromadzkiej Radzie Narodowej, Urzędzie Gminy, jednostkach organizacyjnych – Gminnym Ośrodku Kultury, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Szkołach.