artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z dnia 7 listopada 2008 r. z późniejszymi zmianami)

zawiadamia się

że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna, 26 - 110 Skarżysko - Kamienna, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51 z dnia 18 września 2012 r. złożony do Urzędu Gminy w Strawczynie w dniu 20 września 2012 r. przez Pana Macieja Dzik reprezentującego Pracownię Projektowo - Geodezyjną INTERGEO Mirosław Pawlik, ul. Targowa 18, 25 - 520 Kielce na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 9 lipca 2012 r.


zostało wszczęte postępowanie


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p. n. "Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV relacji GPZ Niewachlów - Miedzierza, 2, trzon linii od bramki 1978 do bramki 667"

Przebudowywana linia napowietrzna przebiega przez działki nr: 119,122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 469, 467/1, 470, 464/4, 464/3, 458/1, 455/1, 452/1, 449/1, 446/1, 437/1, 434/1, 1963/5, 435, 432, 438, 447, 450, 453, 456, 459/1 - Chełmce, gmina Strawczyn.

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogącego znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 przystąpiono do oceny oddziaływania na środowisko oraz na obszar Natura 2000.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Wójt Gminy Strawczyn, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, 25 - 361 Kielce oraz Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Al. IX Wieków Kielc 3, 25 - 955 Kielce.

Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strawczynie.

W związku z powyższym informuję, iż wszystkie strony tego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie od 10.10.2012 r. do 31.10.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26 - 067 Strawczyn, pok. Nr 9 w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki
Ogłoszenie   119.055 KB