główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 9 Kpa Wójt Gminy Strawczyn zawiadamia, że w dniu 05.07.2011r. zostało złożone pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, dotyczące wycofania wystąpienia w sprawie uzgodnienia warunków przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Korczyn, Akwizgran i Małogoskie w gminie Strawczyn”.

artykuł nr 2

Obwieszczenie

Strawczyn, dnia 21.06.2011 r.

Znak: RRL.7624.05.OP2.2011

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Wójt Gminy Strawczyn

zawiadamia, że w związku z wystąpieniem Urzędu Gminy w Strawczynie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz wyrażenia opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Korczyn, Akwizgran i Małogoskie w gminie Strawczyn” przedmiotowy organ zwrócił się z prośbą o uzupełnienie raportu zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 1227 ze zm.).

Z dokumentacją przedłożoną do uzgodnienia oraz pełna treścią pisma strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Strawczynie - w Referacie Rozwoju Lokalnego pok. nr 4, I piętro w godzinach urzędowania.

artykuł nr 3

Ogłoszenie

Znak : RRL-7624. O2.2011

Strawczyn, dn. 09.05.2011 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),Wójt Gminy Strawczyn informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Korczyn, Akwizgran i Małogoskie w gminie Strawczyn

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Gminy Strawczyn.

Informacje o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, pokój Nr 4.

Informuję się o możliwości :

  • zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy,
  • składania przez wszystkich zainteresowanych, uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do dnia 30 maja 2011r. w Urzędzie Gminy w Strawczynie – pokój Nr 4, w godz. 7:30 –15:30.

artykuł nr 4

Obwieszczenie

Znak: RRL-7624/05-OP/11

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 1227 ze zm.),§ 3 ust. 1 pkt. 72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397)

zawiadamiam

że w dniu 29.03.2011r. zostało wydane postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Korczyn, Akwizgran i Małogoskie w gminie Strawczyn”.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strawczynie

Z treścią postanowienia i aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Strawczynie - w Referacie Rozwoju Lokalnego pok. nr 4, I piętro w godzinach urzędowania.