artykuł nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500296839-N-2018 z dnia 11-12-2018 r.

Strawczyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500201241-N-2018
Data: 23/08/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26067   Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 1898903.54 Waluta PLN
W ogłoszeniu powinno być: Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 1898903.52 Waluta PL

artykuł nr 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500201241-N-2018 z dnia 23-08-2018 r.

Gmina Strawczyn: Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Oblęgór ul. Sieniawska na terenie gminy Strawczyn wraz z budową kanalizacji sanitarnej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oblęgór ul. Widoma i ul. Studzianki, gmina Strawczyn” jest dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 575750-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500149622-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26067   Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Oblęgór ul. Sieniawska na terenie gminy Strawczyn wraz z budową kanalizacji sanitarnej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.16.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z Przebudową drogi wewnętrznej w msc. Oblęgór ul. Sieniawska na terenie gminy Strawczyn wraz z budową kanalizacji sanitarnej. Zad. 1. Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Oblęgór ul. Sieniawska na terenie gminy Strawczyn. Inwestycja będzie prowadzona na działkach o numerach ewidencyjnym: - dz.nr ewid. 361,348/7, 284/1, 348/6, 345/1, 349/2, 344/3, 349/1 w msc. Oblęgór gm. Strawczyn Roboty zakresem obejmują przebudowę drogi wewnętrznej o następujących podstawowych parametrach: - Łączna długość odcinka drogi objętej przebudową 471,58m - Szerokość jezdni odcinka – 3,50m - Szerokość poboczy 2x 0,75m Przebudowa drogi polega na: Odcinek od km0+000 do km 0+263 - Wymianie nawierzchni tłuczniowej na jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej 20x10 gr 10cm - Podbudowa drogi wykonana z kruszywa łamanego warstwa grubości 20 cm -Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa gr 15cm Odcinek od km 0+263 do K.P.O km 0+471,58 - Wymianie nawierzchni tłuczniowej na jezdnię o nawierzchni z masy mineralno asfaltowej - Jezdnia nowej nawierzchni wykonana będzie z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości łącznej 8cm (warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 4 cm) - Podbudowa drogi wykonana z kruszywa łamanego łączna grubości 20 cm (warstwa dolna 10 cm, warstwa górna 10 cm) -Ulepszeniu podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa gr 15cm - Pobocze z kruszywa łamanego gr 20cm Na odcinku od km 0+000 do km 0+330 wykonać należy prefabrykowane korytko z otworami w dnie umożliwiającymi częściowe odprowadzenie wody opadowej do gruntu. W km 0+003 przewidziano wymianę istniejącego przepust 1?? 60. Roboty również obejmują również wykonanie ścian oporowych od km0+080 do km0+130 stron lewa i od km 0+080 do km0+155 strona prawa. Konstrukcja jezdni drogi wewnętrznej na odcinku od km 0+000 do km 0+263 - kostka betonowa o wymiarach 20 x 10 gr. 10 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5,0 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - grunt stabilizowany cementemRm=1,5MPA gr.15cm Konstrukcja jezdni drogi wewnętrznej na odcinku od km 0+263 do K.P.O. km 0+471,58 - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej śr. gr. 4cm - podbudowa w-wa góna z kruszywa łamanego gr. 10 cm - podbudowa w-wa dolna z kruszywa łamanego gr.10 cm - ulepszenie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15cm Konstrukcja pobocza - podbudowa z kruszywa łamanego o gr.20cm Konstrukcja pod ścianę oporową : - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub kruszywo frakcji 2-4cm gr. 8cm -betonB-30 - podbudowa z kruszywa łamanego o gr.20cm -warstwa odsączająca z piasku gr10cm - stabilizacja gruntu cementem gr.15cm Roboty również obejmują wykonanie solarnego oświetlenia drogowego w ilości 13 szt., oznakowania pionowego i poziomego. Zad. 2. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z włączeniem do istniejącej sieci w msc. Oblęgór ul. Sieniawska gm. Strawczyn w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oblęgór ul. Widoma i ul. Studzianki, gmina Strawczyn. W ramach robót należy wykonać odcinek sieci kanalizacyjnej wraz z włączeniem do istniejącej sieci w msc. Oblęgór ul. Sieniawska. Roboty obejmują budowę: - 12 studni kanalizacyjnych (SK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11.1) - kanału grawitacyjnego ? 200 PVC-U. Niweletę kanału sanitarnego należy dostosować do niwelety przebudowywanej drogi. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oblęgór ul. Widoma i ul. Studzianki, gmina Strawczyn planowana jest do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: 1) Dokonanie uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii w trakcie realizacji robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania i poniesienia opłat z tym związanych. 2) W przypadku zniszczeń lub uszkodzeń obiektów, urządzeń lub ich części w toku realizacji – naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu pierwotnego. 3) Przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót z uwzględnieniem zakresu nowo powstałych obiektów budowlanych. 4) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich z tytułu prowadzenia robót itp. 5) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w zawiązku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów. 6) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowania budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 7) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, wraz z naniesionymi w trakcie realizacji umowy zmianami, protokołami pomiarów, a także na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp. na materiały wynikające z dokumentacji technicznej i ogólnych przepisów w tym zakresie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233100-0

 

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45111200-0, 45231300-8, 45232410-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1898903.54
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: TRASBUD BUDOWNICTWO T. MICHALSKI, R. MAJCHRZYK SP.J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 84
Kod pocztowy: 26-067
Miejscowość: Strawczyn
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1374732.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1374732.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1374732.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

artykuł nr 4

Zestawienie ofert

artykuł nr 5

Modyfikacja treści SWIZ

Dostępne kategorie:
ZP.271.1.1.2018 (Odpady oczyszczalnia)
ZP.271.1.2.2018 (Wynajem sprzętu budowlanego)
ZP.271.1.3.2018 (Dostawa kruszywa)
ZP.271.1.4.2018 (Remonty dróg)
ZP.271.1.5.2018 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.6.2018 (Dokumentacja projektowa)
ZP.271.1.7.2018 (Koncepcja ścieżki)
SCKiS (Dostawa pelletu)
ZP.271.1.8.2018 (Koncepcja ścieżki)
ZP.271.1.9.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia)
SCKiS (Dostawa pelletu)
ZP.271.1.10.2018 (Projekt ścieżka dydakt)
ZP.271.1.11.2018 (Dokumentacja projektowa)
ZP.271.1.12.2018 (Dokumentacja - droga w msc. Akwizgran)
ZP.271.1.13.2018 (Sala gimnastyczna - projekt)
ZP.271.1.14.2018 (Wykonanie rowu krytego)
ZP.271.1.15.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia)
ZP.271.1.16.2018 (Przebudowa drogi)
ZP.271.1.17.2018 (Remont cząstkowy dróg)
ZP.271.1.18.2018 (Stacja uzdatniania wody)
ZP.271.1.19.2018 (Dokumentacja projektowa - odwodnienie)
ZP.271.1.20.2018 (Otwarte Strefy Aktywności)
ZP.271.1.21.2018 (Budowa kanalizacji sanitarnej)
ZP.271.1.22.2018 (Inspektor Nadzoru - OSA)
ZP.271.1.23.2018 (Dostawa żywności)
ZP.271.1.24.2018 (Nadzór Inwestorski)
ZP.271.1.25.2018 (Nadzór inwestorski - ul. Sieniawska)
ZP.271.1.26.2018 (Nadzór - Stacja uzdatniania wody)
ZP.271.1.27.2018 (Nadzór - kanalizacja Oblęgór)
ZP.271.1.28.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź)
ZP.271.1.29.2018 (Opracowanie dokumentacji - przedszkole)
ZP.271.1.30.2018 (Wykonanie nawierzchni asfaltowych)
ZP.271.1.31.2018 (Stacja uzdatniania wody)
ZP.271.1.32.2018 (Opracowanie dokumentacji-Rewitalizacja)
ZP.271.1.33.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź)
ZP.271.1.34.2018 (Nadzór-Stacja uzdatniania wody)
ZP.271.1.35.2018 (Dokumentacja - ul. Piaskowa)
ZP.271.1.36.2018 (Wykonanie nawierzchni dróg)
ZP.271.1.37.2018 (Dokumentacja - Rewitalizacja ZPO)
ZP.271.1.38.2018 (Dokumentacja - obiekt przedszkolno-żłobkowy)
ZP.271.1.39.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź)
ZP.271.1.40.2018 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.41.2018 (Dokumentacja - Sala gimnastyczna)
ZP.271.1.42.2018 (Dostawa paliwa drzewnego pellet)
ZP.271.1.43.2018 (Dostawa oleju opałowego)
ZP.271.1.44.2018 (Zakup paliw do pojazdów)
ZP.271.1.45.2018 (Dokumentacja ul. Kielecka Oblęgór)
ZP.271.1.46.2018 (Dokumentacja-przedszkole)
ZP.271.1.47.2018 (Opracowanie dokumentacji - drogi)
ZP.271.1.48.2018 (Transport odpadów z oczyszczalni)