artykuł nr 1

Ogłoszenie o zmianie umowy

Ogłoszenie nr 346711 - 2016 z dnia 2016-11-18 r.
Strawczyn: Przebudowa drogi gminnej ul. Madejówka w msc. Promnik, gmina Strawczyn
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 302888
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak
Numer ogłoszenia: 306168
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak
Numer ogłoszenia: 332301
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26067   Strawczyn, państwo Polska, woj. świętokrzyskie, tel. 413 038 002, faks 413 038 157, e-mail gmina@strawczyn.pl
Adres strony internetowej (URL): http://strawczyn.4bip.pl
 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej ul. Madejówka w msc. Promnik, gmina Strawczyn

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.12.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem robót jest przebudowa ulicy Madejówka (droga gminna) w Promniku na terenie gminy Strawczyn. Zakres opracowania obejmuje: - budowę nowej konstrukcji nawierzchni Po przebudowie ulica Madejówka będzie posiadała jezdnię bitumiczną o szerokości 5,0 m i obustronne pobocza utwardzone na szerokości 0,75 m kruszywem stabilizowanym mechanicznie. Na przebudowywanej drodze przyjęto prędkość projektową V=20 km/h i kategorię ruchu KR-1. Konstrukcja nowej nawierzchni ul. Madejówka: - 4 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej, - 6 cm - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej, - 20 cm - warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, - 15 cm - warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - 15 - warstwa z piasku średnioziarnistego stabilizowanego cementem ( Rm = 1,5 MPa ). Odwodnienie ulicy Madejówka odbywać się ma poprzez budowę rowów przydrożnych umocnionych elementami betonowymi, przepustu o średnicy 60 cm z umocnionym wylotem, bezpośredniego umocnionego wylotu z rowu przydrożnego, przepustów o przekroju 56x38 cm pod zjazdami do posesji - do istniejącego cieku wodnego bez nazwy. W ramach przebudowy przewidziano również wykonanie stałej organizacji ruchu, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kablowej linii energetycznej. Wykonanie zadań obejmuje dodatkowo: 1) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl. wraz z wniesieniem do zasobów geodezyjnych na koszt wykonawcy. 2) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w tym kosztorysu powykonawczego. 3) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 4) Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii w trakcie realizacji robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania i poniesienia opłat z tym związanych. 5) W przypadku zniszczeń lub uszkodzeń obiektów, urządzeń lub ich części w toku realizacji – – naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu pierwotnego. 6) Przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót z uwzględnieniem zakresu nowo powstałych obiektów budowlanych. 7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich z tytułu prowadzenia robót itp. 8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w zawiązku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów. 9) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, wraz z naniesionymi w trakcie realizacji umowy zmianami, protokołami pomiarów, a także na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp. na materiały wynikające z dokumentacji technicznej i ogólnych przepisów w tym zakresie. 10) Szczegółowy zakres robot budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa, STWiOR oraz pomocniczo przedmiar robót stanowiący załącznik. 11) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami przed rozpoczęciem robót budowlanych 12) Sporządzenie programu zapewnienia jakości robót – przed rozpoczęciem prac. Wykonawca, z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz.U.2013.21 z dnia 2013.01.08 ze zm.) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2016.672 z dnia 2016.05.16 ze zm.). Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej terenu budowy. Całość robót winna być wykonana zgodnie z przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. Użyte materiały i urządzenia winny być zgodne z projektami i zaleceniami Zamawiającego winny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia na rynek polski. Użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ nazwy produktów, producentów produktów lub źródła ich pochodzenia mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności". Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga aby przez cały okres realizacji inwestycji wykonawca zatrudniał na umowę o pracę minimum 5 pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót drogowych

 

II.4) Główny kod CPV:45233222-1
Dodatkowe kody CPV:45316110-9, 45233000-9
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
27.09.2016 - 01.11.2016
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 27/09/2016
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Trasbud Budownictwo T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J.,  ,  Żeromskiego 84,  26-067,  Strawczyn,  kraj/woj. świętokrzyskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 391671.83 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
31/10/2016

 

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: Zmiana terminu realizacji zamówienia na dzień 25.11.2016r.

 

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z pkt. 24.4. litera "e" SIWZ tj. koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

 

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

artykuł nr 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 332301 - 2016 z dnia 2016-10-28 r.
Strawczyn: Przebudowa drogi gminnej ul. Madejówka w msc. Promnik, gmina Strawczyn
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 302888

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 306168

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26067   Strawczyn, państwo Polska, woj. świętokrzyskie, tel. 413 038 002, faks 413 038 157, e-mail gmina@strawczyn.pl
Adres strony internetowej (URL): http://strawczynbip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej ul. Madejówka w msc. Promnik, gmina Strawczyn

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.12.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem robót jest przebudowa ulicy Madejówka (droga gminna) w Promniku na terenie gminy Strawczyn. Zakres opracowania obejmuje: - budowę nowej konstrukcji nawierzchni Po przebudowie ulica Madejówka będzie posiadała jezdnię bitumiczną o szerokości 5,0 m i obustronne pobocza utwardzone na szerokości 0,75 m kruszywem stabilizowanym mechanicznie. Na przebudowywanej drodze przyjęto prędkość projektową V=20 km/h i kategorię ruchu KR-1. Konstrukcja nowej nawierzchni ul. Madejówka: - 4 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej, - 6 cm - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej, - 20 cm - warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, - 15 cm - warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - 15 - warstwa z piasku średnioziarnistego stabilizowanego cementem ( Rm = 1,5 MPa ). Odwodnienie ulicy Madejówka odbywać się ma poprzez budowę rowów przydrożnych umocnionych elementami betonowymi, przepustu o średnicy 60 cm z umocnionym wylotem, bezpośredniego umocnionego wylotu z rowu przydrożnego, przepustów o przekroju 56x38 cm pod zjazdami do posesji - do istniejącego cieku wodnego bez nazwy. W ramach przebudowy przewidziano również wykonanie stałej organizacji ruchu, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kablowej linii energetycznej. Wykonanie zadań obejmuje dodatkowo: 1) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl. wraz z wniesieniem do zasobów geodezyjnych na koszt wykonawcy. 2) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w tym kosztorysu powykonawczego. 3) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 4) Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii w trakcie realizacji robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania i poniesienia opłat z tym związanych. 5) W przypadku zniszczeń lub uszkodzeń obiektów, urządzeń lub ich części w toku realizacji – – naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu pierwotnego. 6) Przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót z uwzględnieniem zakresu nowo powstałych obiektów budowlanych. 7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich z tytułu prowadzenia robót itp. 8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w zawiązku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów. 9) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, wraz z naniesionymi w trakcie realizacji umowy zmianami, protokołami pomiarów, a także na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp. na materiały wynikające z dokumentacji technicznej i ogólnych przepisów w tym zakresie. 10) Szczegółowy zakres robot budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa, STWiOR oraz pomocniczo przedmiar robót stanowiący załącznik. 11) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami przed rozpoczęciem robót budowlanych 12) Sporządzenie programu zapewnienia jakości robót – przed rozpoczęciem prac. Wykonawca, z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz.U.2013.21 z dnia 2013.01.08 ze zm.) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2016.672 z dnia 2016.05.16 ze zm.). Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej terenu budowy. Całość robót winna być wykonana zgodnie z przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. Użyte materiały i urządzenia winny być zgodne z projektami i zaleceniami Zamawiającego winny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia na rynek polski. Użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ nazwy produktów, producentów produktów lub źródła ich pochodzenia mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności". Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga aby przez cały okres realizacji inwestycji wykonawca zatrudniał na umowę o pracę minimum 5 pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót drogowych

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 45233222-1
Dodatkowe kody CPV: 45316110-9, 45233000-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

 

III.3) Informacje dodatkowe:

 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/09/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT573014.32
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert5
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
TRASBUD BUDOWNICTWO T. Michalski R.Majchrzyk Sp.J.,  ,  ul. Żeromskiego 84,  26-07,  Strawczyn,  kraj/woj. świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 481756,35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 481756,35
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 721024,98
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert

artykuł nr 4

Zestawienie ofert

artykuł nr 5

Zapytanie nr 1 + Odpowiedź + Modyfikacja SIWZ