artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Strawczyn w wysokości 1 220 000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w 2015 r
Numer ogłoszenia: 145573 - 2015; data zamieszczenia: 06.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 130885 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Strawczyn w wysokości 1 220 000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w 2015 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Strawczyn w wysokości 1 220 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w 2015 r.- z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30.11.2024 r. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu spłaty kredytu na okres dłuższy niż określony w niniejszym zamówieniu, po uzgodnieniu tego terminu z Wykonawcą. 3. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie od dnia 06.10.2015r. Zamawiający zakłada, że całość kredytu będzie postawiona do dyspozycji w dniu 06 października 2015 r. jednak poszczególne transze kredytu będą przelewane na rachunek zamawiającego po wcześniejszym zamówieniu odpowiednich kwot. O uruchomieniu transzy Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie, nie później niż do godz. 12.00 na jeden dzień roboczy przed wnioskowaną przez Zamawiającego datą przekazania transzy kredytu, podając każdorazowo kwotę transzy oraz datę jej przekazania. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwocie mniejszej niż określona w niniejszym zamówieniu oraz do wcześniejszej spłaty kredytu. Wykonawca nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami z tego tytułu. 5 Zadłużenie Gminy Strawczyn według stanu na dzień 01 września 2015 r. wynosi 16 036 075,49 zł, tj. pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Kielcach z ostatecznym terminem spłaty w dniu w dniu 30.09.2016 r., i w dniu 30.11.2017 r. oraz kredyty z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31.12.2018 r., w dniu 31.12.2019 r. w dniu 30.11.2021 r., w dniu 31.12.2021 r. w dniu 31.03.2022 r., w dniu 30.11.2023r. i w dniu 31.12.2024 r. 6. Na dzień 01 września 2015 r. Gmina Strawczyn nie posiada zadłużenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bank Spółdzielczy w Łopusznie, ul. Przedborska 10, 26-070 Łopuszno, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 259275,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 273373,42

 • Oferta z najniższą ceną: 273373,42 / Oferta z najwyższą ceną: 273373,42

 • Waluta: PLN .

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Strawczyn w wysokości 1 220 000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w 2015 r
Numer ogłoszenia: 130885 - 2015; data zamieszczenia: 03.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Strawczyn w wysokości 1 220 000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w 2015 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Strawczyn w wysokości 1 220 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w 2015 r.- z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30.11.2024 r. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu spłaty kredytu na okres dłuższy niż określony w niniejszym zamówieniu, po uzgodnieniu tego terminu z Wykonawcą. 3. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie od dnia 06.10.2015r. Zamawiający zakłada, że całość kredytu będzie postawiona do dyspozycji w dniu 06 października 2015 r. jednak poszczególne transze kredytu będą przelewane na rachunek zamawiającego po wcześniejszym zamówieniu odpowiednich kwot. O uruchomieniu transzy Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie, nie później niż do godz. 12.00 na jeden dzień roboczy przed wnioskowaną przez Zamawiającego datą przekazania transzy kredytu, podając każdorazowo kwotę transzy oraz datę jej przekazania. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwocie mniejszej niż określona w niniejszym zamówieniu oraz do wcześniejszej spłaty kredytu. Wykonawca nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami z tego tytułu. 5 Zadłużenie Gminy Strawczyn według stanu na dzień 01 września 2015 r. wynosi 16 036 075,49 zł, tj. pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Kielcach z ostatecznym terminem spłaty w dniu w dniu 30.09.2016 r., i w dniu 30.11.2017 r. oraz kredyty z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31.12.2018 r., w dniu 31.12.2019 r. w dniu 30.11.2021 r., w dniu 31.12.2021 r. w dniu 31.03.2022 r., w dniu 30.11.2023r. i w dniu 31.12.2024 r. 6. Na dzień 01 września 2015 r. Gmina Strawczyn nie posiada zadłużenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2024.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł, (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) Ocena spełniania opisanego warunku, zostanie dokonana na podstawie dokumentu wymienionego w rozdz. X pkt 2 lit. B SIWZ tj. koncesja, zezwolenia lub licencja oraz oświadczenia z którego będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek wg wzoru zał. Nr 2 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia opisanego warunku, zostanie dokonana na podstawie oświadczenia z którego będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek wg wzoru zał. Nr 2 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia opisanego warunku, zostanie dokonana na podstawie oświadczenia z którego będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek wg wzoru zał. Nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia opisanego warunku, zostanie dokonana na podstawie oświadczenia z którego będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek wg wzoru zał. Nr 2 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia opisanego warunku, zostanie dokonana na podstawie oświadczenia z którego będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek wg wzoru zał. Nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty 2. Dowód wniesienia wadium 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w rozdziale VIII pkt 3 (jeżeli dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Zabezpieczenie kredytu - 2

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) w przypadku zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej niż w umowie - zmiana kwoty udzielonego kredytu oraz przypadających do spłaty rat kapitałowych, b) w przypadku obniżenia marży banku dokonanej na wniosek Zamawiającego, c) w przypadku wydłużenia czasu spłaty kredytu - po uzgodnieniu tego terminu z Bankiem

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie