artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn
Numer ogłoszenia: 105227 - 2015; data zamieszczenia: 15.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 82039 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować w sumie 35 szt zestawów komputerowych do jednostek podległych gminie biorących udział w projekcie. Wykaz jednostek do których należy dostarczyć sprzęt znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, tzn. że żadna część składająca się na dany sprzęt nie może być wcześniej używana, sprzęt winien posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania wymaganego w SIWZ oprogramowania, uruchomienia sprzętu i podłączenia do istniejącej sieci komputerowej. Wykonawca zobowiązany jest w momencie dostawy do dostarczenia wraz ze sprzętem licencji dla wymaganego oprogramowania, a także niezbędnych do instalacji oprogramowania i jego legalnego użytkowania kluczy sprzętowych, numerów seryjnych, kodów aktywacyjnych i innych danych oraz instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, deklaracje zgodności na oznaczenie CE i inne dokumenty wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ. Dokumenty mają być w języku polskim. Zamawiający poprzez wskazanie nazw własnych w elementach opisu przedmiotu zamówienia dopuszcza (na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.) możliwość złożenia oferty równoważnej. Poprzez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymogi określone w SIWZ oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi niż określone w formularzu cenowym.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.76.00.00-3, 48.70.00.00-5, 48.62.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Nr umowy POIG.08.03.00-26-109/13-00 z dnia 29.05.2014r. podpisana z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • InfoSoftware Polska Sp. z o.o., Marynkowska 5, 38-422 Krościenko Wyżne, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 116666,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 138600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 138600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 165733,05

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze oferty

artykuł nr 3

Zapytanie nr 1 + odpowiedź

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn
Numer ogłoszenia: 82039 - 2015; data zamieszczenia: 03.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować w sumie 35 szt zestawów komputerowych do jednostek podległych gminie biorących udział w projekcie. Wykaz jednostek do których należy dostarczyć sprzęt znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, tzn. że żadna część składająca się na dany sprzęt nie może być wcześniej używana, sprzęt winien posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania wymaganego w SIWZ oprogramowania, uruchomienia sprzętu i podłączenia do istniejącej sieci komputerowej. Wykonawca zobowiązany jest w momencie dostawy do dostarczenia wraz ze sprzętem licencji dla wymaganego oprogramowania, a także niezbędnych do instalacji oprogramowania i jego legalnego użytkowania kluczy sprzętowych, numerów seryjnych, kodów aktywacyjnych i innych danych oraz instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, deklaracje zgodności na oznaczenie CE i inne dokumenty wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ. Dokumenty mają być w języku polskim. Zamawiający poprzez wskazanie nazw własnych w elementach opisu przedmiotu zamówienia dopuszcza (na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.) możliwość złożenia oferty równoważnej. Poprzez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymogi określone w SIWZ oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi niż określone w formularzu cenowym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.76.00.00-3, 48.70.00.00-5, 48.62.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr 3 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawę wraz z instalacją komputerów lub laptopów o wartości min. 30.000,00 zł brutto - na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykazu dostaw wg. wzoru zał. Nr 9 do SIWZ wraz z załączonymi dowodami, że dostawy zostały wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr 3 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr 3 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty 2. Dowód wniesienia wadium 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów o których mowa w rozdz. V pkt 3 SIWZ (jeżeli dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach jak niżej : a)zmiana w przypadku następujących okoliczności: w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenionych jako korzystne dla zamawiającego w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony umowy których nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności b)zmiany osób przy pomocy których realizowany jest przedmiot umowy a zmiany te nie mają wpływu na warunki realizowanej umowy c)wystąpienia zmian, których konieczność wprowadzenia wynikała będzie z wymagań instytucji współfinansującej zadanie d)w przypadku zmian obowiązującą formą jest forma pisemna - aneks.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Nr umowy POIG.08.03.00-26-109/13-00 z dnia 29.05.2014r. podpisana z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak