artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Zakup kruszywa drogowego kamiennego z wapienia dewońskiego lub dolomitu dewońskiego do remontu - utrzymania - budowy dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników, placów, parkingów na terenie Gminy Strawczyn w 2015 roku
Numer ogłoszenia: 23613 - 2015; data zamieszczenia: 20.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 6951 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup kruszywa drogowego kamiennego z wapienia dewońskiego lub dolomitu dewońskiego do remontu - utrzymania - budowy dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników, placów, parkingów na terenie Gminy Strawczyn w 2015 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa drogowego kamiennego z wapienia dewońskiego lub dolomitu dewońskiego z załadunkiem na środek transportu zamawiającego do remontu-utrzymania-budowy dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników, placów, parkingów na terenie Gminy Strawczyn w ilości 4700 t z podziałem na części (zadania): Zad. Nr 1 - 0 - 63 mm w ilości - 2300 t Zad. Nr 2 - 0 - 31,5 mm w ilości - 1200 t Zad. Nr 3 - 0 - 16 mm w ilości - 1200 t Kruszywo musi spełniać wymagania normowe : PN - EN 13043 lub PN - EN 13242 Miejsce odbioru kruszywa drogowego nie może być oddalone więcej niż 25 km od miejsca siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zakupu ze względu na faktyczne zapotrzebowanie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część NR: 1  

Nazwa: Dostawa kruszywa o granulacji 0 - 63 mm w ilości - 2300 t.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grzegorz Porzucek Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EGP - bud, Leśnica 116, 28-366 Małogoszcz, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39623,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 47242,00

 • Oferta z najniższą ceną: 47242,00 / Oferta z najwyższą ceną: 49496,00

 • Waluta: PLN.

 

Część NR: 2  

Nazwa: Dostawa kruszywa o granulacji 0 - 31,5 mm w ilości - 1200 t.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grzegorz Porzucek Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe EGP - bud, Leśnica 116, 28-366 Małogoszcz, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20673,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 24648,00

 • Oferta z najniższą ceną: 24648,00 / Oferta z najwyższą ceną: 25824,00

 • Waluta: PLN.

 

Część NR: 3  

Nazwa: Dostawa kruszywa o granulacji 0 - 16 mm w ilości - 1200 t.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grzegorz Porzucek Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe EGP - bud, Leśnica 116, 28-366 Małogoszcz, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20673,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 24648,00

 • Oferta z najniższą ceną: 24648,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24648,00

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Zakup kruszywa drogowego kamiennego z wapienia dewońskiego lub dolomitu dewońskiego do remontu - utrzymania - budowy dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników, placów, parkingów na terenie Gminy Strawczyn w 2015 roku
Numer ogłoszenia: 6951 - 2015; data zamieszczenia: 16.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup kruszywa drogowego kamiennego z wapienia dewońskiego lub dolomitu dewońskiego do remontu - utrzymania - budowy dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników, placów, parkingów na terenie Gminy Strawczyn w 2015 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa drogowego kamiennego z wapienia dewońskiego lub dolomitu dewońskiego z załadunkiem na środek transportu zamawiającego do remontu-utrzymania-budowy dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników, placów, parkingów na terenie Gminy Strawczyn w ilości 4700 t z podziałem na części (zadania): Zad. Nr 1 - 0 - 63 mm w ilości - 2300 t Zad. Nr 2 - 0 - 31,5 mm w ilości - 1200 t Zad. Nr 3 - 0 - 16 mm w ilości - 1200 t Kruszywo musi spełniać wymagania normowe : PN - EN 13043 lub PN - EN 13242 Miejsce odbioru kruszywa drogowego nie może być oddalone więcej niż 25 km od miejsca siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zakupu ze względu na faktyczne zapotrzebowanie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1.000 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc złotych) - niezależnie od liczby części w jakich Wykonawca zamierza wziąć udział

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art.22 ust.1

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art.22 ust.1

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art.22 ust.1

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art.22 ust.1

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art.22 ust.1

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy). 4. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Odległość od siedziby Zamawiającego do punktu odbioru kruszywa - 2

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: a) wystąpią istotne zmiany w zakresie świadczonych dostaw, b) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy; c) udokumentowane zmiany wynagrodzenia wynikające ze zmiany stawki podatku VAT d) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty e) zmiany w trakcie wykonywania umowy z powodu zmiany przepisów, norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia; f) zmiany rachunków bankowych, z których lub na które dokonywane będą przelewy; g) zdarzeń losowych; h) klęsk żywiołowych i warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających realizację zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa kruszywa o granulacji 0 - 63 mm w ilości - 2300 t.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 98
  • 2. Odległość od siedziby Zamawiającego do punktu odbioru kruszywa - 2

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa kruszywa o granulacji 0 - 31,5 mm w ilości - 1200 t.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 98
  • 2. Odległość od siedziby Zamawiającego do punktu odbioru kruszywa - 2

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa kruszywa o granulacji 0 - 16 mm w ilości - 1200 t.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 98
  • 2. Odległość od siedziby Zamawiającego do punktu odbioru kruszywa - 2