artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Polska-Strawczyn: Usługi wywozu odpadów

2014/S 244-430526

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
Osoba do kontaktów: Helena Picheta, Zdzisława Adamczyk
26-067 Strawczyn
POLSKA
Tel.: +48 413038002
E-mail: gmina@strawczyn.pl
Faks: +48 413038157

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.strawczyn.4bip.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na obszarze gminy Strawczyn.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne

Kod NUTS PL331

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu

1.1. Odbiór "u źródła", transport i zagospodarowanie całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym:
— papier,
— szkło,
— tworzywa sztuczne,
— opakowania wielomateriałowe,
— odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (dotyczy zabudowy wielorodzinnej),
— odpady zielone (dotyczy zabudowy wielorodzinnej),
— zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
— meble i inne odpady wielkogabarytowe,
— zużyte opony,
— zmieszane odpady komunalne.
1.2. Wyposażenie w pojemniki, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy Strawczyn.
1.3 Wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w worki do zbierania odpadów segregowanych.
1.4. Doposażenie (wyposażenie) nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki na odpady niesegregowane – zgodnie z załącznikiem, który Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy.
Uwaga:
— na terenie gminy Strawczyn 1900 gospodarstw domowych wyposażonych jest w pojemnik do zbiórki szkła o pojemności 120 l,
— Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pozostałych gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej w worki koloru zielonego o pojemności 120 l do zbiórki szkła,
— worki do zbierania odpadów segregowanych (papier, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło) powinny być oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadów, nazwą, adresem oraz numerem telefonu Wykonawcy,
— Wykonawca jest zobowiązany do odebrania każdej ilości odpadów segregowanych (papier, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło) zgromadzonych w workach dostarczonych przez Wykonawcę i w innych przezroczystych workach o grubości zapewniającej odpowiednią wytrzymałość.
2. Usługa obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strawczyn w tym z sołectw: Chełmce, Hucisko, Korczyn, Kuźniaki, Małogoskie,Niedźwiedź, Oblęgorek, Oblęgór, Promnik, Ruda Strawczyńska, Strawczyn, Strawczynek – gromadzonych w sposób selektywny jak i nieselektywny.
3. Wykonawca usług po odebraniu odpadów z nieruchomości będzie je zagospodarowywał i ponosił odpowiedzialność za:
— prawidłowe unieszkodliwienie odpadów, prowadzone w sposób zapewniający osiągnięcie poziomów recyklingu,
— przygotowanie odpadów do ponownego użycia i odzysku innymi metodami,
— ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym ustawą z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz ustawą z 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.).
4. Wykonawca jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w uchwalenr XXXI/547/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 27.5.2013 w sprawie uchwały nr XXXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 28.6.2012 w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012–2018, w części odnoszącej się do § 2, tabeli nr 2 w zakresie regionu 4 Gospodarki odpadami komunalnymi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90511000, 90512000, 90513100, 90500000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Najniższa oferta 1 057 320 i najwyższa oferta 1 738 805,76 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

ZP.271.38.2014

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 186-328226 z dnia 27.9.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

10.12.2014

V.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 5

V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Zieliński” Zbigniew Zieliński
ul. Klasztorna 27A
26-035 Raków
POLSKA
Tel.: +48 413535027
Faks: +48 413535027

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 623 766,66 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 057 320 i najwyższa oferta 1 738 805,76 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze

VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:15.12.2014

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie

Dostępne kategorie:
ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji)
ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju)
ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa)
ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką)
ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa)
ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji)
ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.8.2014 (Studium)
ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki))
Pelet SCKiS
ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu)
ZP.271.11.2014 (Łaźnia)
ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn)
ZP.271.13.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.15.2014 (Remont dróg)
ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.)
ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp)
Olej opałowy SCKiS
ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja)
ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki)
OSP Strawczyn (Samochód)
ZP.271.20.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody)
ZP.271.22.2014 (OLIMPIC)
ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja)
ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.)
ZP.271.25.2014 (Kredyt)
ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg)
ZP.271.28.2014 (Remonty drog)
ZP.271.29.2014 (Kanalizacja)
ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt)
ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko)
ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy)
ZP.271.33.2014 (Remont dróg)
ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe)
ZP.271.35.2014 (Place zabaw)
ZP.271.36.2014 (Madejówka)
ZP.271.37.2014 (Pelet)
ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów)
Jelcz 004 (sprzedaż)
ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki)
ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II)
ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum)
ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.)
ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa)
ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn)
ZP.271.45.2014 (Place zabaw)
ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik)
ZP.271.47.2014 (Niskaemisja)
ZP.271.48.2014 (Zakup energii)
ZP.271.49.2014 (Paliwo)
ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy)