artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dotyczy cz. III

Strawczyn: Remonty i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Hucisko, Strawczyn, Korczyn gm. Strawczyn
Numer ogłoszenia: 209305 - 2014; data zamieszczenia: 03.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 182687 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Hucisko, Strawczyn, Korczyn gm. Strawczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są remonty i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Hucisko, Strawczyn, Korczyn gm. Strawczyn z podziałem na części: Część 1. Remont drogi gminnej nr 003967T Hucisko - Jaźwiny - Wiązowa w miejscowości Hucisko od km 0+000 do km 0+140 i od km 0+255 do km 0+345 Roboty obejmują odcinek od km 0+000 do km 0+140 i od km 0+255 do km 0+345 i będą polegać na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o następujących parametrach : szerokość nawierzchni 3,50 m, łączna długość drogi do odbudowy 230,00 m Konstrukcja nawierzchni w km 0+000 do 0+140 na istniejącej szerokości (~3,0m) nawierzchni z kruszywa będzie następująca: - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm Na szerokości rozmycia nawierzchni drogi (~50cm) po stronie lewej należy wykonać koryto pod konstrukcję o głębokości 25 cm. W korycie należy wykonać nawierzchnię drogi o następującej konstrukcji: - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Podbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm - Warstwa stabilizacji gruntu (piasku) cementem o Rm= 1,50 ÷ 2,50 Mpa o grubości 20 cm W km 0+255 do 0+345 należy wykonać koryto pod konstrukcję o głębokości 48 cm oraz zastosować następującą konstrukcję nawierzchni o szerokości warstwy z betonu asfaltowego 3,50m: - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Podbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm - Warstwa stabilizacji gruntu (piasku) cementem o Rm= 1,50 ÷ 2,50 Mpa o grubości 20 cm Całkowita powierzchnia nawierzchni drogi w warstwie ścieralnej wynosi 824,95m2. Zakres robót będzie również obejmował - Umocnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,50 mm o grubości warstwy umocnienia 10 cm w ilości 160,00 m2 - Wykonanie ścieku przykrawędziowego lewostronnego z płyt ściekowych typu korytkowego (prefabrykat betonowy o wym. 50x50x15 cm) w ilości 135 m. - Koryta zostaną przekazane przez inwestora. Do Wykonawcy należeć będzie przetransportowanie koryt na miejsce budowy z miejscowości Strawczyn. Część 2. Remont drogi gminnej nr 004020T w miejscowości Strawczyn od km 0+000 do km 0+300 Roboty obejmują odcinek od km 0+000 do km 0+300 i będą polegać na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o następujących parametrach : szerokość nawierzchni 3,50 m, łączna długość drogi do odbudowy 300,00 m Konstrukcja nawierzchni w km 0+000 do 0+070 na istniejącej szerokości (~3,0m) nawierzchni z kruszywa będzie następująca: - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm Na szerokości rozmycia nawierzchni drogi (~50cm) po stronie lewej należy wykonać koryto pod konstrukcję o głębokości 25 cm. W korycie należy wykonać nawierzchnię drogi o następującej konstrukcji: - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Podbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm - Warstwa stabilizacji gruntu (piasku) cementem o Rm= 1,50 ÷ 2,50 Mpa o grubości 20 cm W km 0+070 do 0+300 należy wykonać koryto pod konstrukcję o głębokości 48 cm oraz zastosować następującą konstrukcję nawierzchni o szerokości warstwy z betonu asfaltowego 3,50m: - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Podbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm - Warstwa stabilizacji gruntu (piasku) cementem o Rm= 1,50 ÷ 2,50 Mpa o grubości 20 cm Całkowita powierzchnia nawierzchni drogi w warstwie ścieralnej wynosi 1050,00 m2. Zakres robót będzie również obejmował - Umocnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,50 mm o grubości warstwy umocnienia 10 cm w ilości 300,00 m Część 3. - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korczyn Graby w gm. Strawczyn Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korczyn Graby w Gminie Strawczyn od km 0+000 do km 0+561,84 Roboty swoim zakresem obejmują m.in.: Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o następujących parametrach : szerokość nawierzchni 3,75 m , długość drogi do odbudowy 561,84 m Konstrukcja nawierzchni na całej szerokości będzie następująca : - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 3 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 3 cm - Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa - Wyrównanie dodatkowe istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 7 cm Całkowita powierzchnia nawierzchni drogi wynosi 2168,02 m2 . Wykonanie wyrównania z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie . Całkowita ilość wyrównania wynosi 226,28 m3 kruszywa . Wykonanie utwardzonych poboczy po obu stronach drogi o szerokości 0,50 m - warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm Całkowita powierzchnia utwardzonych poboczy wynosi 562,00 m2 . Wykonanie dwóch ścianek czołowych istniejącego przepustu1Ø60 cm z prefabrykatów betonowych(doków) w ilości 2 szt. Ustawienie znaków drogowych: A-7 - 1 szt. i D-4a - 2 szt. 3. Wykonanie poszczególnych części obejmuje dodatkowo: 1) Kompleksową obsługę geologiczną i geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl. wraz z wniesieniem do zasobów geodezyjnych na koszt wykonawcy. 2) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w tym kosztorysu powykonawczego. 3) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 4) Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii w trakcie realizacji robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania i poniesienia opłat z tym związanych. 5) W przypadku zniszczeń lub uszkodzeń obiektów, urządzeń lub ich części w toku realizacji - - naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu pierwotnego. 6) Przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót z uwzględnieniem zakresu nowo powstałych obiektów budowlanych. 7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich z tytułu prowadzenia robót itp. 8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w zawiązku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów. 9) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, wraz z naniesionymi w trakcie realizacji umowy zmianami, protokołami pomiarów, a także na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp. na materiały wynikające z dokumentacji technicznej i ogólnych przepisów w tym zakresie. 10) Szczegółowy zakres robot budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa, STWiOR oraz pomocniczo przedmiar robót stanowiący załącznik. Całość robót winna być wykonana zgodnie z przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. Użyte materiały i urządzenia winny być zgodne z projektami i zaleceniami Zamawiającego winny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia na rynek polski. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i innych dokumentach znaki towarowe lub nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty równoważne z tym że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać że produkty te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129,poz. 902 ze zm.).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część NR: 3  

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korczyn Graby w gm. Strawczyn

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Artur Piwowar, Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 248200,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 114974,74

 • Oferta z najniższą ceną: 114974,74 / Oferta z najwyższą ceną: 122154,58

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Remonty i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Hucisko, Strawczyn, Korczyn gm. Strawczyn
Numer ogłoszenia: 204141 - 2014; data zamieszczenia: 25.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 182687 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Hucisko, Strawczyn, Korczyn gm. Strawczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są remonty i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Hucisko, Strawczyn, Korczyn gm. Strawczyn z podziałem na części: Część 1. Remont drogi gminnej nr 003967T Hucisko - Jaźwiny - Wiązowa w miejscowości Hucisko od km 0+000 do km 0+140 i od km 0+255 do km 0+345 Roboty obejmują odcinek od km 0+000 do km 0+140 i od km 0+255 do km 0+345 i będą polegać na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o następujących parametrach : szerokość nawierzchni 3,50 m, łączna długość drogi do odbudowy 230,00 m Konstrukcja nawierzchni w km 0+000 do 0+140 na istniejącej szerokości (~3,0m) nawierzchni z kruszywa będzie następująca: - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm Na szerokości rozmycia nawierzchni drogi (~50cm) po stronie lewej należy wykonać koryto pod konstrukcję o głębokości 25 cm. W korycie należy wykonać nawierzchnię drogi o następującej konstrukcji: - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Podbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm - Warstwa stabilizacji gruntu (piasku) cementem o Rm= 1,50 ÷ 2,50 Mpa o grubości 20 cm W km 0+255 do 0+345 należy wykonać koryto pod konstrukcję o głębokości 48 cm oraz zastosować następującą konstrukcję nawierzchni o szerokości warstwy z betonu asfaltowego 3,50m: - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Podbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm - Warstwa stabilizacji gruntu (piasku) cementem o Rm= 1,50 ÷ 2,50 Mpa o grubości 20 cm Całkowita powierzchnia nawierzchni drogi w warstwie ścieralnej wynosi 824,95m2. Zakres robót będzie również obejmował - Umocnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,50 mm o grubości warstwy umocnienia 10 cm w ilości 160,00 m2 - Wykonanie ścieku przykrawędziowego lewostronnego z płyt ściekowych typu korytkowego (prefabrykat betonowy o wym. 50x50x15 cm) w ilości 135 m. - Koryta zostaną przekazane przez inwestora. Do Wykonawcy należeć będzie przetransportowanie koryt na miejsce budowy z miejscowości Strawczyn. Część 2. Remont drogi gminnej nr 004020T w miejscowości Strawczyn od km 0+000 do km 0+300 Roboty obejmują odcinek od km 0+000 do km 0+300 i będą polegać na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o następujących parametrach : szerokość nawierzchni 3,50 m, łączna długość drogi do odbudowy 300,00 m Konstrukcja nawierzchni w km 0+000 do 0+070 na istniejącej szerokości (~3,0m) nawierzchni z kruszywa będzie następująca: - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm Na szerokości rozmycia nawierzchni drogi (~50cm) po stronie lewej należy wykonać koryto pod konstrukcję o głębokości 25 cm. W korycie należy wykonać nawierzchnię drogi o następującej konstrukcji: - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Podbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm - Warstwa stabilizacji gruntu (piasku) cementem o Rm= 1,50 ÷ 2,50 Mpa o grubości 20 cm W km 0+070 do 0+300 należy wykonać koryto pod konstrukcję o głębokości 48 cm oraz zastosować następującą konstrukcję nawierzchni o szerokości warstwy z betonu asfaltowego 3,50m: - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Podbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm - Warstwa stabilizacji gruntu (piasku) cementem o Rm= 1,50 ÷ 2,50 Mpa o grubości 20 cm Całkowita powierzchnia nawierzchni drogi w warstwie ścieralnej wynosi 1050,00 m2. Zakres robót będzie również obejmował - Umocnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,50 mm o grubości warstwy umocnienia 10 cm w ilości 300,00 m Część 3. - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korczyn Graby w gm. Strawczyn Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korczyn Graby w Gminie Strawczyn od km 0+000 do km 0+561,84 Roboty swoim zakresem obejmują m.in.: Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o następujących parametrach : szerokość nawierzchni 3,75 m , długość drogi do odbudowy 561,84 m Konstrukcja nawierzchni na całej szerokości będzie następująca : - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 3 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 3 cm - Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa - Wyrównanie dodatkowe istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 7 cm Całkowita powierzchnia nawierzchni drogi wynosi 2168,02 m2 . Wykonanie wyrównania z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie . Całkowita ilość wyrównania wynosi 226,28 m3 kruszywa . Wykonanie utwardzonych poboczy po obu stronach drogi o szerokości 0,50 m - warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm Całkowita powierzchnia utwardzonych poboczy wynosi 562,00 m2 . Wykonanie dwóch ścianek czołowych istniejącego przepustu1Ø60 cm z prefabrykatów betonowych(doków) w ilości 2 szt. Ustawienie znaków drogowych: A-7 - 1 szt. i D-4a - 2 szt. 3. Wykonanie poszczególnych części obejmuje dodatkowo: 1) Kompleksową obsługę geologiczną i geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl. wraz z wniesieniem do zasobów geodezyjnych na koszt wykonawcy. 2) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w tym kosztorysu powykonawczego. 3) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 4) Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii w trakcie realizacji robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania i poniesienia opłat z tym związanych. 5) W przypadku zniszczeń lub uszkodzeń obiektów, urządzeń lub ich części w toku realizacji - - naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu pierwotnego. 6) Przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót z uwzględnieniem zakresu nowo powstałych obiektów budowlanych. 7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich z tytułu prowadzenia robót itp. 8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w zawiązku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów. 9) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, wraz z naniesionymi w trakcie realizacji umowy zmianami, protokołami pomiarów, a także na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp. na materiały wynikające z dokumentacji technicznej i ogólnych przepisów w tym zakresie. 10) Szczegółowy zakres robot budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa, STWiOR oraz pomocniczo przedmiar robót stanowiący załącznik. Całość robót winna być wykonana zgodnie z przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. Użyte materiały i urządzenia winny być zgodne z projektami i zaleceniami Zamawiającego winny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia na rynek polski. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i innych dokumentach znaki towarowe lub nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty równoważne z tym że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać że produkty te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129,poz. 902 ze zm.).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część NR: 1  

Nazwa: Remont drogi gminnej nr 003967T Hucisko - Jaźwiny - Wiązowa w miejscowości Hucisko od km 0+000 do km 0+140 i od km 0+255 do km 0+345

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Artur Piwowar, Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 134592,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 91399,70

 • Oferta z najniższą ceną: 91399,70 / Oferta z najwyższą ceną: 98307,87

 • Waluta: PLN.

 

Część NR: 2  

Nazwa: Remont drogi gminnej nr 004020T w miejscowości Strawczyn od km 0+000 do km 0+300

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Artur Piwowar, Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 201631,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 112622,44

 • Oferta z najniższą ceną: 112622,44 / Oferta z najwyższą ceną: 121377,57

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Remonty i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Hucisko, Strawczyn, Korczyn gm. Strawczyn
Numer ogłoszenia: 182687 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Hucisko, Strawczyn, Korczyn gm. Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są remonty i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Hucisko, Strawczyn, Korczyn gm. Strawczyn z podziałem na części: Część 1. Remont drogi gminnej nr 003967T Hucisko - Jaźwiny - Wiązowa w miejscowości Hucisko od km 0+000 do km 0+140 i od km 0+255 do km 0+345 Roboty obejmują odcinek od km 0+000 do km 0+140 i od km 0+255 do km 0+345 i będą polegać na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o następujących parametrach : szerokość nawierzchni 3,50 m, łączna długość drogi do odbudowy 230,00 m Konstrukcja nawierzchni w km 0+000 do 0+140 na istniejącej szerokości (~3,0m) nawierzchni z kruszywa będzie następująca: - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm Na szerokości rozmycia nawierzchni drogi (~50cm) po stronie lewej należy wykonać koryto pod konstrukcję o głębokości 25 cm. W korycie należy wykonać nawierzchnię drogi o następującej konstrukcji: - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Podbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm - Warstwa stabilizacji gruntu (piasku) cementem o Rm= 1,50 ÷ 2,50 Mpa o grubości 20 cm W km 0+255 do 0+345 należy wykonać koryto pod konstrukcję o głębokości 48 cm oraz zastosować następującą konstrukcję nawierzchni o szerokości warstwy z betonu asfaltowego 3,50m: - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Podbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm - Warstwa stabilizacji gruntu (piasku) cementem o Rm= 1,50 ÷ 2,50 Mpa o grubości 20 cm Całkowita powierzchnia nawierzchni drogi w warstwie ścieralnej wynosi 824,95m2. Zakres robót będzie również obejmował - Umocnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,50 mm o grubości warstwy umocnienia 10 cm w ilości 160,00 m2 - Wykonanie ścieku przykrawędziowego lewostronnego z płyt ściekowych typu korytkowego (prefabrykat betonowy o wym. 50x50x15 cm) w ilości 135 m. - Koryta zostaną przekazane przez inwestora. Do Wykonawcy należeć będzie przetransportowanie koryt na miejsce budowy z miejscowości Strawczyn. Część 2. Remont drogi gminnej nr 004020T w miejscowości Strawczyn od km 0+000 do km 0+300 Roboty obejmują odcinek od km 0+000 do km 0+300 i będą polegać na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o następujących parametrach : szerokość nawierzchni 3,50 m, łączna długość drogi do odbudowy 300,00 m Konstrukcja nawierzchni w km 0+000 do 0+070 na istniejącej szerokości (~3,0m) nawierzchni z kruszywa będzie następująca: - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm Na szerokości rozmycia nawierzchni drogi (~50cm) po stronie lewej należy wykonać koryto pod konstrukcję o głębokości 25 cm. W korycie należy wykonać nawierzchnię drogi o następującej konstrukcji: - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Podbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm - Warstwa stabilizacji gruntu (piasku) cementem o Rm= 1,50 ÷ 2,50 Mpa o grubości 20 cm W km 0+070 do 0+300 należy wykonać koryto pod konstrukcję o głębokości 48 cm oraz zastosować następującą konstrukcję nawierzchni o szerokości warstwy z betonu asfaltowego 3,50m: - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 4 cm - Podbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm - Warstwa stabilizacji gruntu (piasku) cementem o Rm= 1,50 ÷ 2,50 Mpa o grubości 20 cm Całkowita powierzchnia nawierzchni drogi w warstwie ścieralnej wynosi 1050,00 m2. Zakres robót będzie również obejmował - Umocnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,50 mm o grubości warstwy umocnienia 10 cm w ilości 300,00 m Część 3. - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korczyn Graby w gm. Strawczyn Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korczyn Graby w Gminie Strawczyn od km 0+000 do km 0+561,84 Roboty swoim zakresem obejmują m.in.: Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o następujących parametrach : szerokość nawierzchni 3,75 m , długość drogi do odbudowy 561,84 m Konstrukcja nawierzchni na całej szerokości będzie następująca : - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 3 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 3 cm - Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa - Wyrównanie dodatkowe istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 7 cm Całkowita powierzchnia nawierzchni drogi wynosi 2168,02 m2 . Wykonanie wyrównania z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie . Całkowita ilość wyrównania wynosi 226,28 m3 kruszywa . Wykonanie utwardzonych poboczy po obu stronach drogi o szerokości 0,50 m - warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm Całkowita powierzchnia utwardzonych poboczy wynosi 562,00 m2 . Wykonanie dwóch ścianek czołowych istniejącego przepustu1Ø60 cm z prefabrykatów betonowych(doków) w ilości 2 szt. Ustawienie znaków drogowych: A-7 - 1 szt. i D-4a - 2 szt. 3. Wykonanie poszczególnych części obejmuje dodatkowo: 1) Kompleksową obsługę geologiczną i geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl. wraz z wniesieniem do zasobów geodezyjnych na koszt wykonawcy. 2) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w tym kosztorysu powykonawczego. 3) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 4) Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii w trakcie realizacji robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania i poniesienia opłat z tym związanych. 5) W przypadku zniszczeń lub uszkodzeń obiektów, urządzeń lub ich części w toku realizacji - - naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu pierwotnego. 6) Przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót z uwzględnieniem zakresu nowo powstałych obiektów budowlanych. 7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich z tytułu prowadzenia robót itp. 8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w zawiązku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów. 9) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, wraz z naniesionymi w trakcie realizacji umowy zmianami, protokołami pomiarów, a także na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp. na materiały wynikające z dokumentacji technicznej i ogólnych przepisów w tym zakresie. 10) Szczegółowy zakres robot budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa, STWiOR oraz pomocniczo przedmiar robót stanowiący załącznik. Całość robót winna być wykonana zgodnie z przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. Użyte materiały i urządzenia winny być zgodne z projektami i zaleceniami Zamawiającego winny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia na rynek polski. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i innych dokumentach znaki towarowe lub nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty równoważne z tym że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać że produkty te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129,poz. 902 ze zm.).

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: Część 1 - (Hucisko) - 1000,00 zł Część 2 - (Strawczyn) - 1200,00 zł Część 3 - (Korczyn) - 1500,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy Części I Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu dróg o nawierzchni asfaltowej również z infrastrukturą towarzyszącą (np. odwodnienie, chodniki) o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto, która została wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończona. Dotyczy Części II Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu dróg o nawierzchni asfaltowej również z infrastrukturą towarzyszącą (np. odwodnienie, chodniki) o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto, która została wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończona. Dotyczy Części III Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu dróg o nawierzchni asfaltowej również z infrastrukturą towarzyszącą (np. odwodnienie, chodniki) o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto, która została wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończona Ocena spełnienia warunku poszczególnych części dokonana zostanie na podstawie wykazu robót, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. b SIWZ, z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały, wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Uwaga: Dowodami są poświadczenia a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenie inne dokumenty W przypadku, gdy roboty budowlane, wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były lub miały być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów, bezpośrednio Zamawiającemu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać że dysponuje minimum 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności: - drogowej Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu osób, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. c SIWZ, do którego winno być załączone oświadczenie, że wyszczególnione w wykazie osoby posiadają wymagane uprawnienia oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty 2. Dowód wniesienia wadium 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w Rozdziale V pkt 3. SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku: a) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia, b) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, odbiegających od typowych dla danego regionu uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych - na co wykonawca uzyska pisemne potwierdzenie z najbliższej stacji meteorologicznej, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; d) wystąpienie okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, e) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym umową terminie. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji, c) koniecznością wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub zwiększeniem bezpieczeństwa użytkowania lub zwiększeniem funkcjonalności obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji inwestycji lub usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego; d) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne za roboty zaniechane w oparciu o kosztorys ofertowy: f) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy; g) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty h) wystąpienia zmian których konieczność wprowadzenia wynikała będzie z wymagań instytucji współfinansujących przedmiot umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Część I planuje się zrealizować przy dofinansowaniu środków z budżetu państwa. Część II planuje się zrealizować przy dofinansowaniu środków z budżetu państwa. Część III planuje się zrealizować ze środków własnych budżetu gminy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont drogi gminnej nr 003967T Hucisko - Jaźwiny - Wiązowa w miejscowości Hucisko od km 0+000 do km 0+140 i od km 0+255 do km 0+345..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty obejmują odcinek od km 0+000 do km 0+140 i od km 0+255 do km 0+345 i będą polegać na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o następujących parametrach : szerokość nawierzchni 3,50 m, łączna długość drogi do odbudowy 230,00 m.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont drogi gminnej nr 004020T w miejscowości Strawczyn od km 0+000 do km 0+300..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty obejmują odcinek od km 0+000 do km 0+300 i będą polegać na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o następujących parametrach : szerokość nawierzchni 3,50 m, łączna długość drogi do odbudowy 300,00 m.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korczyn Graby w gm. Strawczyn..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korczyn Graby w Gminie Strawczyn od km 0+000 do km 0+561,84..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

=================

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

=================

Dostępne kategorie:
ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji)
ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju)
ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa)
ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką)
ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa)
ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji)
ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.8.2014 (Studium)
ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki))
Pelet SCKiS
ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu)
ZP.271.11.2014 (Łaźnia)
ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn)
ZP.271.13.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.15.2014 (Remont dróg)
ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.)
ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp)
Olej opałowy SCKiS
ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja)
ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki)
OSP Strawczyn (Samochód)
ZP.271.20.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody)
ZP.271.22.2014 (OLIMPIC)
ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja)
ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.)
ZP.271.25.2014 (Kredyt)
ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg)
ZP.271.28.2014 (Remonty drog)
ZP.271.29.2014 (Kanalizacja)
ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt)
ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko)
ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy)
ZP.271.33.2014 (Remont dróg)
ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe)
ZP.271.35.2014 (Place zabaw)
ZP.271.36.2014 (Madejówka)
ZP.271.37.2014 (Pelet)
ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów)
Jelcz 004 (sprzedaż)
ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki)
ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II)
ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum)
ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.)
ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa)
ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn)
ZP.271.45.2014 (Place zabaw)
ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik)
ZP.271.47.2014 (Niskaemisja)
ZP.271.48.2014 (Zakup energii)
ZP.271.49.2014 (Paliwo)
ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy)