artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Rozbudowa instalacji solarnej na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OLIMPIC w Strawczynku
Numer ogłoszenia: 368044 - 2013; data zamieszczenia: 11.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 314150 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa instalacji solarnej na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OLIMPIC w Strawczynku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu solarnego, który ma na celu wspomaganie zapewnienia niezbędnej ilości energii cieplnej dla podgrzewu wody użytkowej dla celów socjalnych Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku obejmujący kolektory wolnostojące płaskie montowane 5 baterii po 7 sztuk każda, z zastosowaniem układu wymiennikowo-zasobnikowego współpracującego z obiegiem solarnym. Jest to dwusystemowy podgrzew ciepłej wody użytkowej z podgrzewaczami buforowymi wody grzewczej w połączeniu szeregowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz pomocniczo przedmiar robót. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje dodatkowo: 1) Oznakowanie budowy. 2) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 3) Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii w trakcie realizacji robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania i poniesienia opłat z tym związanych. 4) W przypadku zniszczeń lub uszkodzeń obiektów, urządzeń lub ich części w toku realizacji - naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu pierwotnego. 5) Przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót z uwzględnieniem zakresu nowo powstałych obiektów budowlanych. 6) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich z tytułu prowadzenia robót itp. 7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w zawiązku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów. 8) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, wraz z naniesionymi w trakcie realizacji umowy zmianami, protokołami pomiarów, a także na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp. na materiały wynikające z dokumentacji technicznej i ogólnych przepisów w tym zakresie. Całość robót winna być wykonana zgodnie z przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. Użyte materiały i urządzenia winny być zgodne z projektami i zaleceniami Zamawiającego oraz będą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia na rynek polski. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i innych dokumentach znaki towarowe lub nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty równoważne z tym że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać że produkty te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129,poz. 902 ze zm.).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.33.11.00-9, 45.33.24.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Realizacja zamówienia jest przy współfinansowaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 3.2.1. - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SOLVER Sp. z o.o., ul. Zagórska 167, 42-600 Tarnowskie Góry, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 574707,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 391902,87

  • Oferta z najniższą ceną: 391902,87 / Oferta z najwyższą ceną: 421162,00

  • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Zapytania nr 3 i nr 4 + Odpowiedź

artykuł nr 4

Zapytanie nr 2 + Odpowiedź

artykuł nr 5

Zapytanie nr 1 + Odpowiedź