artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Dostawa opału do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2012 roku w ilości 476 ton do celów grzewczych z podziałem na asortyment
Numer ogłoszenia: 8409 - 2012; data zamieszczenia: 10.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 315933 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2012 roku w ilości 476 ton do celów grzewczych z podziałem na asortyment.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa opału do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2012 roku w ilości 476 ton do celów grzewczych z podziałem na asortyment: 2. Opis przedmiotu zamówienia: a) węgiel kostka gatunek I w ilości 60 ton, b) węgiel orzech gatunek I w ilości 140 ton, c) miał węglowy gatunek I w ilości 276 ton, CPV - 09111210-5 (węgiel kamienny), Opał powinien posiadać następujące właściwości: 1). Węgiel kostka - wilgotność całkowita: 7 - 8% - popiół: 6 - 8% - wartość opałowa: 27.000 - 29.000 kJ/kg - siarka: 0,5 - 0,8% 2). Węgiel orzech - wilgotność całkowita: 5-7% - popiół: 2 - 4,5% - wartość opałowa: 27.000 - 29.000 kJ/kg - siarka: 0,30 - 0,45% 3). Miał - wilgotność całkowita: 8 - 8,7% - popiół: 13 - 15% - wartość opałowa: 24.000 - 25.000 kJ/kg - siarka: 0,40 - 0,80% z podziałem na: 1) dostawa opału do Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie, ul. Żeromskiego 9 w ilości 220 ton z podziałem na asortyment: - węgiel orzech 140 ton, - miał węglowy 80 ton, 2) dostawa opału do Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku, ul. Gimnazjalna 15 w ilości 90 ton z podziałem na asortyment: - miał węglowy 35 ton, - węgiel kostka 55 ton, 3) dostawa opału do Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku, ul. Szkolna 12 w ilości 85 ton z podziałem na asortyment: - miał węglowy 85 ton, 4) dostawa opału do Przedszkola Publicznego w Promniku, ul. Szkolna 12 w ilości 6 ton z podziałem na asortyment: - miał węglowy 6 ton, 5) dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Chełmcach, ul. Kościelna 51 w ilości 75 ton z podziałem na asortyment: - miał węglowy 70 ton, - węgiel kostka 5 ton, 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opał własnym środkiem transportu na swój koszt. 4. Termin dostawy winien wynosić maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego. 5. Opał dostarczony będzie etapowo sukcesywnie w miarę potrzeb na zgłoszenie Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo-Usługowa NOWEK Sp. J., ul. Kolberga 2, 25-620 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 180548,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 248700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2487800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 274780,00

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 324099 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 315933 - 2011 data 02.12.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax. 041 3038157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
 • W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: a) wystąpią istotne zmiany w zakresie ilości świadczonych dostaw, b) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy; c) udokumentowane zmiany wynagrodzenia wynikające ze zmiany stawki podatku VAT. d) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty e) zmiany rachunków bankowych, z których lub na które dokonywane będą przelewy; f) zdarzeń losowych.
 • W ogłoszeniu powinno być: 1. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, który jest załącznikiem nr 4 do niniejszej SIWZ. 2. W przypadku udzielenia zamówienia dla podwykonawcy zobowiązania wykonawcy wobec zamawiającego nie ulegają zmianie. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniedbania podwykonawców w takim stopniu jakby to były działania własne. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: a) wystąpią istotne zmiany w zakresie ilości świadczonych dostaw, b) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy; c) udokumentowane zmiany wynagrodzenia wynikające ze zmiany stawki podatku VAT. d) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty e) zmiany rachunków bankowych, z których lub na które dokonywane będą przelewy; f) zdarzeń losowych; 5. Umowy o realizację zamówienia zawarte zostaną odrębnie przez poszczególne szkoły będące jednostkami organizacyjnymi gminy, z Wykonawcą wyłonionym przez gminę wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Wszystkie jednostki organizacyjne szkoły będą miały takie same prawa do zawarcia umów, tj. zgodnie z postanowieniami określonymi w dokumentacji przetargowej, mając na uwadze uwzględnienie faktycznych potrzeb danej jednostki- szkoły..

 

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro pok. Nr 3 (sekretariat)..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro pok. Nr 3 (sekretariat)..
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Dostawa opału do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2012 roku w ilości 476 ton do celów grzewczych z podziałem na asortyment.
Numer ogłoszenia: 315933 - 2011; data zamieszczenia: 02.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2012 roku w ilości 476 ton do celów grzewczych z podziałem na asortyment.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa opału do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2012 roku w ilości 476 ton do celów grzewczych z podziałem na asortyment: 2. Opis przedmiotu zamówienia: a) węgiel kostka gatunek I w ilości 60 ton, b) węgiel orzech gatunek I w ilości 140 ton, c) miał węglowy gatunek I w ilości 276 ton, CPV - 09111210-5 (węgiel kamienny), Opał powinien posiadać następujące właściwości: 1). Węgiel kostka - wilgotność całkowita: 7 - 8% - popiół: 6 - 8% - wartość opałowa: 27.000 - 29.000 kJ/kg - siarka: 0,5 - 0,8% 2). Węgiel orzech - wilgotność całkowita: 5-7% - popiół: 2 - 4,5% - wartość opałowa: 27.000 - 29.000 kJ/kg - siarka: 0,30 - 0,45% 3). Miał - wilgotność całkowita: 8 - 8,7% - popiół: 13 - 15% - wartość opałowa: 24.000 - 25.000 kJ/kg - siarka: 0,40 - 0,80% z podziałem na: 1) dostawa opału do Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie, ul. Żeromskiego 9 w ilości 220 ton z podziałem na asortyment: - węgiel orzech 140 ton, - miał węglowy 80 ton, 2) dostawa opału do Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku, ul. Gimnazjalna 15 w ilości 90 ton z podziałem na asortyment: - miał węglowy 35 ton, - węgiel kostka 55 ton, 3) dostawa opału do Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku, ul. Szkolna 12 w ilości 85 ton z podziałem na asortyment: - miał węglowy 85 ton, 4) dostawa opału do Przedszkola Publicznego w Promniku, ul. Szkolna 12 w ilości 6 ton z podziałem na asortyment: - miał węglowy 6 ton, 5) dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Chełmcach, ul. Kościelna 51 w ilości 75 ton z podziałem na asortyment: - miał węglowy 70 ton, - węgiel kostka 5 ton, 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opał własnym środkiem transportu na swój koszt. 4. Termin dostawy winien wynosić maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego. 5. Opał dostarczony będzie etapowo sukcesywnie w miarę potrzeb na zgłoszenie Zamawiającego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art 22 ust 1 PZP

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art 22 ust 1 PZP

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art 22 ust 1 PZP

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art 22 ust 1 PZP

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art 22 ust 1 PZP

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentujepełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3. Dowód wniesienia wadium ( forma dokumentu zgodnie z rozdziałem IX SIWZ ) Zgodnie z art. 26 ust 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: a) wystąpią istotne zmiany w zakresie ilości świadczonych dostaw, b) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy; c) udokumentowane zmiany wynagrodzenia wynikające ze zmiany stawki podatku VAT. d) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty e) zmiany rachunków bankowych, z których lub na które dokonywane będą przelewy; f) zdarzeń losowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro pok. Nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro pok. Nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie