artykuł nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 341760 - 2011; data zamieszczenia: 19.10.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 267681 - 2011 data 12.10.2011 r.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax. 041 3038157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał I pkt2.

W ogłoszeniu jest: 2. Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

1. Zamówienie podstawowe udzielone zostało w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Zamówienie uzupełniające przewidziane było w ogłoszeniu i siwz.

3. Jest zgodne z przedmiotem zamówienia i polega na rozszerzeniu dostaw.

4. Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20% zamówienia podstawowego.

5. Udzielenie zamówienia uzupełniającego jest uzasadnione względami gospodarczymi związanymi z koniecznością wykonania niezbędnych prac na drogach gminnych oraz finansowymi gdyż ceny jednostkowe zamówienia uzupełniającego nie przekroczą cen zamówienia podstawowego.

W ogłoszeniu powinno być: 2. Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

1. Zamówienie uzupełniające udzielone zostało w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

2. Zamówienie uzupełniające udzielone zostało dotychczasowemu wykonawcy.

3. Wartość zamówienia uzupełniającego nie stanowi więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

4. Zamówienie uzupełniające polega na rozszerzeniu dostawy.

5. Zmiana wykonawcy spowodowałaby trudności w dostawie o tych samych normach jakościowych oraz granulacji, co miałoby wpływ bardzo istotny na wykonanie zadania, pod które realizowany jest przedmiot zamówienia.

6. Zamówienie podstawowe udzielone zostało w trybie przetargu nieograniczonego.

7. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

8. Udzielenie zamówienia uzupełniającego jest podyktowane również względami gospodarczymi tj. koniecznością wykonania niezbędnych remontów dróg, których nie można było przewidzieć w momencie udzielania zamówienia podstawowego, jak również względami ekonomicznymi mając na uwadze odległość od siedziby zamawiającego.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Dostawa kruszywa kamiennego niesortowanego z wapienia dewońskiego w ilości 300 ton o granulacji 0-63 mm do remontu dróg na terenie gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 267681 - 2011; data zamieszczenia: 12.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa kamiennego niesortowanego z wapienia dewońskiego w ilości 300 ton o granulacji 0-63 mm do remontu dróg na terenie gminy Strawczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa kruszywa kamiennego niesortowanego z wapienia dewońskiego w ilości 300 ton o granulacji 0-63 mm do remontu dróg na terenie gminy Strawczyn. Zamówienie uzupełniające.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych SA, ul. Ściegiennego 5, 25-033 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8487,00

 • Oferta z najniższą ceną: 8487,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8487,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  1. Zamówienie podstawowe udzielone zostało w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Zamówienie uzupełniające przewidziane było w ogłoszeniu i siwz. 3. Jest zgodne z przedmiotem zamówienia i polega na rozszerzeniu dostaw. 4. Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20% zamówienia podstawowego. 5. Udzielenie zamówienia uzupełniającego jest uzasadnione względami gospodarczymi związanymi z koniecznością wykonania niezbędnych prac na drogach gminnych oraz finansowymi gdyż ceny jednostkowe zamówienia uzupełniającego nie przekroczą cen zamówienia podstawowego.