artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (część 1 i 2)

Strawczyn: Usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Strawczyn w 2011 r
Numer ogłoszenia: 156443 - 2011; data zamieszczenia: 03.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 101135 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Strawczyn w 2011 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie utrzymania dróg na terenie gminy Strawczyn w 2011 r. polegających na usługach transportu samochodowego i robotach z wykorzystaniem walca drogowego i równiarki z podziałem na trzy zadania. Zadanie 1. Prace równiarki polegające na profilowaniu, korytowaniu dróg oraz równaniu kruszywa drogowego w ramach remontów dróg na terenie Gminy Strawczyn w ilości 200 r/godz. Zadanie 2. Prace walcem drogowym min. 8t z wibracją, polegające na zagęszczaniu kruszywa drogowego w ramach remontów dróg na terenie Gminy Strawczyn w ilości 110 r/godz. Zadanie 3. Usługi transportowe polegające na transporcie samochodowym kruszywa drogowego do remontu dróg na teren Gminy Strawczyn środkiem transportu o ładowności od 12 do 20 t., samowyładowczym, trzyosiowym z kopalni: 1). Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych - Kopalnia Laskowa - kruszywo o frakcji 0 - 63 mm w ilości - 2000 t - kruszywo o frakcji 0 - 31,5 mm w ilości - 2500 t.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część NR: 1  

Nazwa: Zadanie Nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma GLOBAL Stachura Ryszard, ul. Ciosowa 15, 26-085 Ciosowa, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20569,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 25584,00

 • Oferta z najniższą ceną: 25584,00 / Oferta z najwyższą ceną: 25584,00

 • Waluta: PLN.

 

Część NR: 2  

Nazwa: Zadanie Nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma GLOBAL Stachura Ryszard, ul. Ciosowa 15, 26-085 Ciosowa, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10284,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 11365,20

 • Oferta z najniższą ceną: 11365,20 / Oferta z najwyższą ceną: 11365,20

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Strawczyn w 2011 r
Numer ogłoszenia: 154069 - 2011; data zamieszczenia: 01.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 101135 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Strawczyn w 2011 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie utrzymania dróg na terenie gminy Strawczyn w 2011 r. polegających na usługach transportu samochodowego i robotach z wykorzystaniem walca drogowego i równiarki z podziałem na trzy zadania. Zadanie 1. Prace równiarki polegające na profilowaniu, korytowaniu dróg oraz równaniu kruszywa drogowego w ramach remontów dróg na terenie Gminy Strawczyn w ilości 200 r/godz. Zadanie 2. Prace walcem drogowym min. 8t z wibracją, polegające na zagęszczaniu kruszywa drogowego w ramach remontów dróg na terenie Gminy Strawczyn w ilości 110 r/godz. Zadanie 3. Usługi transportowe polegające na transporcie samochodowym kruszywa drogowego do remontu dróg na teren Gminy Strawczyn środkiem transportu o ładowności od 12 do 20 t., samowyładowczym, trzyosiowym z kopalni: 1). Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych - Kopalnia Laskowa - kruszywo o frakcji 0 - 63 mm w ilości - 2000 t - kruszywo o frakcji 0 - 31,5 mm w ilości - 2500 t.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część NR: 3  

Nazwa: Zadanie Nr 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ireneusz Łabędzki ID TRANS, Bobrza 10A, 26-085 MiedzianaGóra, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56097,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 38745,00

 • Oferta z najniższą ceną: 38745,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60885,00

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Strawczyn: Usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Strawczyn w 2011 r.
Numer ogłoszenia: 101135 - 2011; data zamieszczenia: 30.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Strawczyn w 2011 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie utrzymania dróg na terenie gminy Strawczyn w 2011 r. polegających na usługach transportu samochodowego i robotach z wykorzystaniem walca drogowego i równiarki z podziałem na trzy zadania. Zadanie 1. Prace równiarki polegające na profilowaniu, korytowaniu dróg oraz równaniu kruszywa drogowego w ramach remontów dróg na terenie Gminy Strawczyn w ilości 200 r/godz. Zadanie 2. Prace walcem drogowym min. 8t z wibracją, polegające na zagęszczaniu kruszywa drogowego w ramach remontów dróg na terenie Gminy Strawczyn w ilości 110 r/godz. Zadanie 3. Usługi transportowe polegające na transporcie samochodowym kruszywa drogowego do remontu dróg na teren Gminy Strawczyn środkiem transportu o ładowności od 12 do 20 t., samowyładowczym, trzyosiowym z kopalni: 1). Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych - Kopalnia Laskowa - kruszywo o frakcji 0 - 63 mm w ilości - 2000 t - kruszywo o frakcji 0 - 31,5 mm w ilości - 2500 t.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego udzielanego zgodnie z przepisami jeżeli zajdzie konieczność wykonania nieprzewidzianego zakresu prac art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. do 15% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 45.23.31.42-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 3. Zgodnie z art. 26 ust 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku: 1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia, 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) Zmiany dotyczące zwiększenia zakresu usługi, spowodowane koniecznością wykonania nieprzewidzianych remontów dróg - wystąpienia robót dodatkowych. 2) Zmiany dotyczące zmniejszenia zakresu usługi, wynikające ze zmniejszenia zakresu robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie Nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prace równiarki polegające na profilowaniu, korytowaniu dróg oraz równaniu kruszywa drogowego w ramach remontów dróg na terenie Gminy Strawczyn w ilości 200 r/godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie Nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prace walcem drogowym min. 8t z wibracją, polegające na zagęszczaniu kruszywa drogowego w ramach remontów dróg na terenie Gminy Strawczyn w ilości 110 r/godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie Nr 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi transportowe polegające na transporcie samochodowym kruszywa drogowego do remontu dróg na teren Gminy Strawczyn środkiem transportu o ładowności od 12 do 20 t., samowyładowczym, trzyosiowym z kopalni: 1). Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych - Kopalnia Laskowa - kruszywo o frakcji 0 - 63 mm w ilości - 2000 t - kruszywo o frakcji 0 - 31,5 mm w ilości - 2500 t.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.