artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Strawczyn i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01-01-2011 r. do 31-12-2012 r
Numer ogłoszenia: 376173 - 2010; data zamieszczenia: 30.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 309263 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Strawczyn i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01-01-2011 r. do 31-12-2012 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Strawczyn, Urzędu Gminy w Strawczynie jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy, tj.: a) Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie b) Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku c) Zespół Placówek Oświatowych w Promniku d) Szkoła Podstawowa w Chełmcach e) Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu f) Szkoła Podstawowa w Korczynie g) Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej h) Publiczne Przedszkole w Promniku i) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie j) Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie k) Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie l) Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r. w oparciu o odrębne umowy zawarte z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi gminy. 2. Zakres zamówienia obejmuje: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, b) realizację poleceń przelewów na rachunki prowadzone w tym samym banku zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, c) realizacja poleceń przelewów na rachunki w innych bankach zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, d) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych, e) przygotowywanie wyciągów bankowych do godz. 10 dnia następnego, w którym dokonywane są operacje na rachunku bankowym, f) objęcie systemem bankowości elektronicznej niektórych obsługiwanych rachunków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w ilości stanowisk objętych systemem elektronicznym w zależności od potrzeb organizacyjnych. Za zainstalowanie, wszelkie aktualizacje oraz przeszkolenie pracowników, bank nie pobierze żadnych opłat ani też prowizji. g) wydawanie opinii i zaświadczeń, h) wydawanie blankietów czekowych, i) oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, j) lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych k) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na następujących warunkach: kredyt ma charakter odnawialny zabezpieczenie kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową odsetki kredytu naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oprocentowane będzie wg dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR za m-c poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałej w okresie obowiązywania zmówienia. l) potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy bez pobierania żadnych opłat i prowizji. 3. Zamawiający zastrzega że: a) Wszystkie rachunki prowadzone będą w złotych polskich. b) Prawo lokowania wolnych środków w innych bankach. c) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Zamawiającego jak również od dokonywanych wypłat gotówkowych. d) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od potwierdzenia salda na każdy dzień roboczy. e) Bank zawrze indywidualne umowy na powadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w przetargu ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Strawczyn. f) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dopisywane będą do kapitału w okresach na koniec każdego kwartału kalendarzowego i przeksięgowywane zgodnie ze złożonymi w tym zakresie dyspozycjami. g) W całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. h) Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy będą miały takie samo prawo do zwierania umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego i złożonej oferty. 4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy w stosunku do złożonej oferty (np. wysokości opłat, prowizji, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących oraz lokat i dokonywania niekorzystnych dla Zamawiającego zmian warunków umowy wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego). Niedopuszczalne jest wprowadzanie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bank Spółdzielczy w Łopusznie, ul. Przedborska 10, 26-070 Łopuszno, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8544,00

 • Oferta z najniższą ceną: 8544,00 / Oferta z najwyższą ceną: 68736,00

 • Waluta: PLN.

 

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Zapytania Nr 5, 6 + Odpowiedzi na nie

artykuł nr 4

Zapytania Nr 1, 2, 3, 4 + Odpowiedzi na nie

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Strawczyn i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01-01-2011 r. do 31-12-2012 r.
Numer ogłoszenia: 309263 - 2010; data zamieszczenia: 02.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Strawczyn i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01-01-2011 r. do 31-12-2012 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Strawczyn, Urzędu Gminy w Strawczynie jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy, tj.: a) Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie b) Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku c) Zespół Placówek Oświatowych w Promniku d) Szkoła Podstawowa w Chełmcach e) Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu f) Szkoła Podstawowa w Korczynie g) Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej h) Publiczne Przedszkole w Promniku i) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie j) Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie k) Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie l) Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r. w oparciu o odrębne umowy zawarte z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi gminy. 2. Zakres zamówienia obejmuje: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, b) realizację poleceń przelewów na rachunki prowadzone w tym samym banku zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, c) realizacja poleceń przelewów na rachunki w innych bankach zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, d) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych, e) przygotowywanie wyciągów bankowych do godz. 10 dnia następnego, w którym dokonywane są operacje na rachunku bankowym, f) objęcie systemem bankowości elektronicznej niektórych obsługiwanych rachunków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w ilości stanowisk objętych systemem elektronicznym w zależności od potrzeb organizacyjnych. Za zainstalowanie, wszelkie aktualizacje oraz przeszkolenie pracowników, bank nie pobierze żadnych opłat ani też prowizji. g) wydawanie opinii i zaświadczeń, h) wydawanie blankietów czekowych, i) oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, j) lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych k) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na następujących warunkach: kredyt ma charakter odnawialny zabezpieczenie kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową odsetki kredytu naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oprocentowane będzie wg dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR za m-c poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałej w okresie obowiązywania zmówienia. l) potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy bez pobierania żadnych opłat i prowizji. 3. Zamawiający zastrzega że: a) Wszystkie rachunki prowadzone będą w złotych polskich. b) Prawo lokowania wolnych środków w innych bankach. c) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Zamawiającego jak również od dokonywanych wypłat gotówkowych. d) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od potwierdzenia salda na każdy dzień roboczy. e) Bank zawrze indywidualne umowy na powadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w przetargu ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Strawczyn. f) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dopisywane będą do kapitału w okresach na koniec każdego kwartału kalendarzowego i przeksięgowywane zgodnie ze złożonymi w tym zakresie dyspozycjami. g) W całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. h) Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy będą miały takie samo prawo do zwierania umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego i złożonej oferty. 4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy w stosunku do złożonej oferty (np. wysokości opłat, prowizji, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących oraz lokat i dokonywania niekorzystnych dla Zamawiającego zmian warunków umowy wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego). Niedopuszczalne jest wprowadzanie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Ocena spełniania opisanego warunku, zostanie dokonana na podstawie dokumentu wymienionego w rozdz. X pkt 2 lit. b. SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 pokój Nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2010 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 pokój Nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie