artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Roboty budowlane budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie
Numer ogłoszenia: 115479 - 2010; data zamieszczenia: 10.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 44737 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku Zespołu Placówek Oświatowych polegające na wymianie istniejącej instalacji co, rozbiórce istniejących i wykonaniu nowych posadzek na I i II piętrze obiektu oraz wykonanie tynków wewnętrznych na poddaszu. Zakres rzeczowy zamówienia: 1. Wymiana instalacji c.o. (parter, I, II i III piętro) oraz wykonanie nowej instalacji c.o. na poddaszu o łącznej długości rurociągu - 1241,70 m 2. Rozebranie posadzek na I i II piętrze - 1061,37 m2 3. Wykonanie nowych posadzek - 1061,37 m2 4. Wykonanie tynków wewnętrznych na poddaszu - 1477,23 m2 5. Organizacja i zabezpieczenie placu robót 6. Usunięcie, transport, utylizacja na koszt wykonawcy odpadów powstałych z rozbiórki 7. Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót W wycenie należy uwzględnić demontaż istniejącej instalacji c.o. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera dokumentacja projektowa - zał. Nr 8.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.11.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Budowlano-Remontowe FACIT, Kochanowskiego 171, 26-432 Wieniawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 622986,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 448187,52

  • Oferta z najniższą ceną: 448187,52 / Oferta z najwyższą ceną: 602882,03

  • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawców z prowadzonego postępowania

 

Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawców z prowadzonego postępowania

 

Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn informuje, że pismem z dnia 09.04.2010r. Wykonawcy uczestniczący w prowadzonym postępowaniu zostali wezwani przez zamawiającego do przedłużenia terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, a Wykonawca, którego oferta została wybrana o przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, z pouczeniem, że brak zgody spowoduje wykluczenie Wykonawcy z prowadzonego postępowania.

W wyznaczonym terminie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie złożyli:

1. Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze „SIMEX” Sp. z o.o ul. Zagnańska 84A, 25-528 Kielce.
2. Zakład Handlowo- Usługowy „TOM-BUD” ul. Jasna 31, 25-523 Kielce.

Dlatego też, stosownie do postanowień art. 24 ust. 2 pkt.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Pzp) wyżej wymienieni Wykonawcy zostali wykluczeni z prowadzonego postępowania, a oferty ich uznano za odrzucone zgodnie z postanowieniami art.24 ust. 4 ustawy Pzp.

 

Do wiadomości:
1. Wykonawcy
2. Strona internetowa strawczyn4bip.pl

artykuł nr 3

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 4

Zapytanie Nr 2 + Odpowiedź

artykuł nr 5

Zapytanie Nr 1 + Odpowiedź