artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie kanalizacji sanitarnej w msc. Chełmce wraz z przerzutem ścieków do Strawczynka
Numer ogłoszenia: 164507 - 2009; data zamieszczenia: 28.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 143669 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie kanalizacji sanitarnej w msc. Chełmce wraz z przerzutem ścieków do Strawczynka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy robotach polegających na wykonaniu następującego zakresu: a) Kolektor - kanały z rur PVC Ø 200 mm - 15 990mb - rurociąg tłoczny z rur PE Ø90-125 - 4 566 mb - rurociągi ciśnieniowe - 740 mb b) Kolektory boczne - kanały z rur PVC Ø 160 mm - 5 097 mb c) Pompownie - sieciowe 6 szt. - przydomowe 7 szt - modernizacja istn. Pompowni 1 szt Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem określa dokumentacja projektowa. W zakres prac związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru niezależnie od obowiązków inspektora nadzoru wynikających z ustawy - Prawo budowlane wchodzi: 1. uczestnictwo w przekazaniu wykonawcy kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy, 2. czas pracy z ramienia nadzoru winiem być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót i wymagań zamawiajacego, 3. nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, 4. ścisła współpraca z projektantami pełniącymi nadzór autorski, 5. bieżąca kontrola dokonywanych wpisów do dziennika budowy, 6. informowanie Zamawiającego o przebiegu prac w zakresie realizowanej inwestycji co najmniej 1 raz w tygodniu, 7. nadzór nad prawidłowym i terminowym przebiegiem realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, 8. sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym złożonych przez Wykonawcę robót, 9. zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez wykonawcę robót do wbudowania, 10. ustalenie zakresu ewentualnych robót dodatkowych, opracowanie protokołów konieczności wykonania tych robót wraz z odpowiednim uzasadnieniem, 11. rozliczenie finansowe i rzeczowe nadzorowanej inwestycji, 12. przeprowadzenie przeglądów pogwarancyjnych inwestycji i po okresie rękojmi, 13. nadzór nad usuwaniem wad, usterek oraz koordynacja zwolnień zatrzymanych kwot, 14. wspieranie zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych administracyjnych i finansowych przy realizacji zadania.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.15.40-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 81967.21 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie planuje się zrealizować przy udziale środków wspólnotowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Biuro Techniczno-Handlowe DOMINIK mgr inż Zbigniew Szczepański, ul. Bohaterów Warszawy 7/72, 25-361 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 26229.51
  • Oferta z najniższą ceną: 26229.51 oferta z najwyższą ceną: 216000.00
  • Waluta: PLN.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty


Dotyczy: przetarg nieograniczony na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie kanalizacji sanitarnej w msc. Chełmce wraz z przerzutem ścieków do Strawczynka


1.Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

BIURO TECHNICZNO – HANDLOWE „DOMINIK”
mgr inż. Zbigniew Szczepański
ul. Bohaterów Warszawy 7/72
25-361 Kielce


Cena wybranej oferty 32.000,00 zł brutto

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, spośród złożonych ofert, z uwagi na najniższą cenę przy zastosowaniu obowiązującego kryterium oceny ofert 100 pkt – cena.

2.W prowadzonym postepowaniu wpłynęło 6 ofert:
Oferta Nr 1 – ZAF – Project Zenon Franczuk
ul. Pruszkowska 38A, 05-090 Raszyn

Oferta Nr 2 – FIRMA WYTWÓRCZO – HANDLOWO – USŁUGOWA „PROJEKT”
Filia Starachowice
ul. Olszynowa 1, 27-200 Starachowice

Oferta Nr 3 - BIURO TECHNICZNO – HANDLOWE „DOMINIK”
mgr inż. Zbigniew Szczepański
ul. Bohaterów Warszawy 7/72, 25-361 Kielce

ferta Nr 4 - Adam Detka
oś. Na Stoku 79/3, 25-437 Kielce

Oferta Nr 5 - Zakład Obsługi Inwestycji
EKO INWEST Krystyna Wiorek
ul. Wojska Polskiego 51 lok 267, 25-375 Kielce

Oferta Nr 6 - Projektowanie Nadzory Inwestycyjne Regina Rak
ul. Strażacka 11/6, 29-100 Włoszczowa

3. Wykonawcy wykluczeni z postępowania – 0

4. Oferty odrzucone – 0

5. Streszczenie oferty i porównania złożonych ofert zawierajace punktację przyznane ofertom w kryterium – 100% cena:
Oferta Nr 1 - 12,14 pkt
Oferta Nr 2 - 72,85 pkt
Oferta Nr 3 - 100,00 pkt
Oferta Nr 4 - 49,34 pkt
Oferta Nr 5 - 46,51 pkt
Oferta Nr 6 - 65,57 pkt

artykuł nr 3

Zapytanie Nr 1

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie kanalizacji sanitarnej w msc. Chełmce wraz z przerzutem ścieków do Strawczynka
Numer ogłoszenia: 143669 - 2009; data zamieszczenia: 31.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie kanalizacji sanitarnej w msc. Chełmce wraz z przerzutem ścieków do Strawczynka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy robotach polegających na wykonaniu następującego zakresu: a) Kolektor - kanały z rur PVC Ø 200 mm - 15 990mb - rurociąg tłoczny z rur PE Ø90-125 - 4 566 mb - rurociągi ciśnieniowe - 740 mb b) Kolektory boczne - kanały z rur PVC Ø 160 mm - 5 097 mb c) Pompownie - sieciowe 6 szt. - przydomowe 7 szt - modernizacja istn. Pompowni 1 szt Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem określa dokumentacja projektowa. W zakres prac związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru niezależnie od obowiązków inspektora nadzoru wynikających z ustawy - Prawo budowlane wchodzi: 1. uczestnictwo w przekazaniu wykonawcy kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy, 2. czas pracy z ramienia nadzoru winiem być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót i wymagań zamawiajacego, 3. nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, 4. ścisła współpraca z projektantami pełniącymi nadzór autorski, 5. bieżąca kontrola dokonywanych wpisów do dziennika budowy, 6. informowanie Zamawiającego o przebiegu prac w zakresie realizowanej inwestycji co najmniej 1 raz w tygodniu, 7. nadzór nad prawidłowym i terminowym przebiegiem realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, 8. sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym złożonych przez Wykonawcę robót, 9. zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez wykonawcę robót do wbudowania, 10. ustalenie zakresu ewentualnych robót dodatkowych, opracowanie protokołów konieczności wykonania tych robót wraz z odpowiednim uzasadnieniem, 11. rozliczenie finansowe i rzeczowe nadzorowanej inwestycji, 12. przeprowadzenie przeglądów pogwarancyjnych inwestycji i po okresie rękojmi, 13. nadzór nad usuwaniem wad, usterek oraz koordynacja zwolnień zatrzymanych kwot, 14. wspieranie zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych administracyjnych i finansowych przy realizacji zadania..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.15.40-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1 000 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc). 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia przelewu wpłaty wadium poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002 z dopiskiem: Wadium na pełnienie funkcji inspektora nadzoru - budowa kanalizacji w Chełmcach Wyklucza się wnoszenie wadium w formie wpłat gotówkowych. 6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego. 7. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli: 1) upłynął termin związania ofertą, 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, 3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. Uwaga: Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4)Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: Na potwierdzenie: a) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Na potwierdzenie spełnienia warunku należy złożyć: a) wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat usług w zakresie nadzoru a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością usług objetych niniejszym postepowaniem wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że nadzorował minimum jedną robotę z zakresu budowy sieci kanalizacyjnej na długości minimum 4 km i wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00zł b) wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia zawierający minimum 1 osobę z uprawnieniami w branży konstrukcyjno - budowlanej, minimun 1 osobę z uprawnieniami w branży sanitarnej w zakresie wod - kan. minimun 1 osobę z uprawnieniami w branży elektrycznej c) dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe osób wyżej wymienionych: - uprawnienia budowlane, - aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Pzp 2. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ocenione zostanie wg formuły spełnia lub nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. 3. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta złożona przez wykonawcę musi zawierać: 1. Oświadczenie woli 1) oferta cenowa winna być sporządzona zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ wymagana forma dokumentu oryginał 2. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, Wymagana forma dokumentu - oryginał 1) dokumenty uprawnień budowlanych osób wymienionych w postawionym warunku o dysponowaniu osobami wraz z aktualnymi zaświadczeniami dla tych osób o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, 2) wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia zgodnie z postawionym warunkiem (sporządzony zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ) Wymagana forma dokumentu - oryginał 3) wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia zgodnie z postawionym warunkiem (sporządzony zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ) Wymagana forma dokumentu: wykaz - oryginał, dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez wykonawcę 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej w zakresie składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie o którym mowa wyżej (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1185). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i podpisanym (każdy dokument) przez wykonawcę lub tłumacza przysięgłego. 2. Pełnomocnictwa określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 4. Zamawiający wymaga aby dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 5. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w roz. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy oznaczyć zapisem dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa i musi być dołączony do oferty w oddzielnym opakowaniu oznaczonym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2009 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie planuje się zrealizować przy udziale środków wspólnotowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..======================
ZAŁĄCZNIKI:
======================


SIWZ + Załączniki 1-6

Załącznik 7 - Dokumentacja projektowa