artykuł nr 1

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: przetarg nieograniczony na budowę chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Strawczynek - Trupień na długości 670 mb.Wójt Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041/3038002, fax 041/3038157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (numer ogłoszenia: 114415-2009 z dnia 17.07.2009) na:

Budowę chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Strawczynek - Trupień na długości 670 mb.

zostało unieważnione.

Podstawę prawną unieważnienia stanowi art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Złożona została jedna oferta.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na budowie chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Strawczynek - Trupień na długości 670 mb.
Numer ogłoszenia: 114415 - 2009; data zamieszczenia: 17.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na budowie chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Strawczynek - Trupień na długości 670 mb..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie przedmiotu zamówienia : zakres robót obejmuje m.in.: roboty przygotowawcze roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,670 km mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników - 1419,100 m2 Odwodnienie studzienki ściekowe uliczne betonowe - szt 13 studnie rewizyjne z kręgów betonowych - stud. 13 ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr 15 cm na podbudowie - 100 m Podbudowy Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie o gr 15 cm - 670 m2 Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr 10 cm - 1340 m2 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 - 31,5 gr 30 cm - 670 m2 Podbudowy z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych gr 6cm - 670 m2 Chodniki Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wykonaniem ławy z betonu B-10 - 670 m Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową - 674 m Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm , układane na podsypce cementowo - piaskowej - 1265 m2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm , układane na podsypce cementowo - piaskowej gr 5 cm (wjazdy) - 75 m2 Nawierzchnia Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 670 m2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm - 670 m2 Szczegółowy zakres robót obejmuje dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie: 2 000,00 (słownie złotych: dwa tysiące zł) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez przedmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Gwarancja powinna mieć postać gwarancji bezwarunkowej tj. gwarancji na pierwsze żądanie. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia przelewu wpłaty wadium poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002 z dopiskiem: Wadium na budowę chodnika 6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 7. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy z zastrzeżeniem pkt. 11: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczany z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ocenione zostanie wg formuły spełnia lub nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, Wymagana forma dokumentu - oryginał b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, c) wykaz robót zawierający min. 1 robotę w zakresie budowy chodników w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie Wymagana forma dokumentu - oryginał d) wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zawierający min. 1 osobę z uprawnieniami w zakresie budowy dróg i chodników oraz przynależącą do izby samorządu zawodowego (należy załączyć uprawnienia oraz zaświadczenie z izby) Wymagana forma dokumentu - oryginał.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2009 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.