artykuł nr 1

ZP ? 341/29/08

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego ekologicznego do obiektów na terenie gminy Strawczyn w 2009 r. w ilości 40 000 l. wyłącznie do celów grzewczych.

1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawy jak wyżej wybrana została oferta Nr 2 złożona przez:

PETROLIS Sp. z o.o.
ul. Władysława Jagiełły 10A/204
26-700 Zwoleń

Cena wybranej oferty 75.600,00 zł brutto w tym VAT 22%


2. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert, z uwagi na najniższą cenę. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny – 100% cena.

3. W prowadzonym postępowaniu wpłynęło 5 ofert:

Oferta Nr 1 – ORLEN PetroTank Sp. z o.o.
36-145 Widełka 869

Oferta Nr 2 – PETROLIS Sp. z o.o.
ul. Władysława Jagiełły 10A/204
26-700 Zwoleń


Oferta Nr 3 – Pol-Oil-Corporation Sp. z o.o.
Pienków, 05-152 Czosnów

Oferta Nr 4 – KONKRET Sp. z o.o.

ul. Mariańskiego 36
26-600 Radom

Oferta Nr 5 – STACJE PALIW „Angielscy” Sp. J.
Małgorzata Angielska – Ślusarska
Włodzimierz Angielski, Mirosław Angielski
Śladków Mały, 28-020 Chmielnik

4. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z prowadzonego postępowania.

5. Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona.

6. W wyniku streszczenia oceny i porównania złożonych ofert w kryterium 100% cena złożone oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta Nr 1 – 96,22 pkt
Oferta Nr 2 – 100,00 pkt
Oferta Nr 3 – 99,47 pkt
Oferta Nr 4 – 97,93 pkt
Oferta Nr 5 – 98,95 pkt
artykuł nr 2

ZP ? 341/28/08

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy: przetarg nieograniczony na usuwanie odpadów z terenu gminy Strawczyn w latach 2009 – 2010 z podziałem na zadania:

Zad. Nr 1 – usuwanie odpadów z nieruchomości należących do indywidualnych właścicieli 1 raz w miesiącu.

Zakres przedmiotu zadania obejmuje:
1) zawarcie indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości (2114 posesji) na usuwanie komunalnych odpadów niesegregowanych na zasadach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn, z uwzględnieniem górnej stawki opłat określonej przez Radę Gminy w Strawczynie,
2) usuwanie z nieruchomości komunalnych odpadów niesegregowanych składowanych w pojemnikach o pojemności 110 litrów zgodnie z zawartymi umowami indywidualnymi,
3) nieodpłatny odbiór z nieruchomości odpadów segregowanych (szkło, PET) 1 raz w miesiącu,
4) nieodpłatny odbiór z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych 2 razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym,
5) wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów zarówno segregowanych jak i niesegregowanych
6) wywóz winien odbywać się zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem zatwierdzonym przez Urząd Gminy

Zad. Nr 2 - wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych składowanych w 10 kontenerach KP-7 jeden raz w miesiącu rozmieszczonych na terenie gminy Strawczyn w następujących punktach:
- Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie,
- Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku,
- Zespół Placówek Oświatowych w Promniku,
- Szkoła Podstawowa w Chełmcach,
- Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu,
- Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej,
- Szkoła Podstawowa w Korczynie,
- Urząd Gminy w Strawczynie,
- Ośrodek Zdrowia w Strawczynie,
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Zakres zamówienia obejmuje również:
1. Wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów niesegregowanych.
2. Opróżnianie pojemników z ustaloną częstotliwością, bieżące porządkowanie terenu wokół pojemników i ich dezynfekcja
3. Usługa winna być wykonana w ciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego

Zad. Nr 3 - wywóz segregowanych odpadów komunalnych składowanych w 20 pojemnikach IGLOO o pojemności 2,6 m3 jeden raz na kwartał rozmieszczonych w miejscowościach: Chełmce, Oblęgorek, Promnik, Strawczyn, Niedźwiedź, Ruda Strawczyńska.

Zakres zamówienia obejmuje również:
1. Wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów segregowanych.
2. Opróżnianie pojemników z ustaloną częstotliwością, bieżące porządkowanie terenu wokół pojemników i ich dezynfekcja
3. Usługa winna być wykonana w ciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego.

1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi jak wyżej wybrane zostały oferty:


I. ZADANIE NR 1
1. Wybrana została oferta Nr 3 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
„ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński
26 – 035 Raków, ul. Klasztorna 27a

2. Cena wybranej oferty - 514.463,04 zł brutto w tym podatek VAT 7%

3. Wybrana oferta jest korzystniejsza w stosunku do oferty porównywanej z uwagi na niższą cenę, przy stosowaniu kryterium oceny cena - 100%.

4. W prowadzonym postępowaniu złożone zostały 2 oferty:
Oferta Nr 1 – REMONDIS Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Gulińskiego 13A

Oferta Nr 2 - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
„ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński
26 – 035 Raków, ul. Klasztorna 27a

5. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z prowadzonego postępowania i żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona.
6. W wyniku streszczenia oceny i porównania złożonych ofert przyznana ilość punktów w kryterium cena – 100% jest następująca: Oferta Nr 1 – 75,11 pkt
Ofeta Nr 3 – 100,00 pkt


II. ZADANIE NR 2
1. Wybrana została oferta Nr 2 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
Sławomir Kozubowski
26-067 Strawczyn, Oblęgór 72

2. Cena wybranej oferty – 25.680,00 zł brutto w tym podatek VAT 7%

3. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert, z uwagi na najniższą cenę, przy stosowaniu kryterium oceny cena - 100%
4. W prowadzonym postepowaniu złożone zostały 3 oferty:
Oferta Nr 1 - REMONDIS Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Gulińskiego 13A

Oferta Nr 2 - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
Sławomir Kozubowski
26-067 Strawczyn, Oblęgór 72

Oferta Nr 3 - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
„ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński
26 – 035 Raków, ul. Klasztorna 27a

5. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z prowadzonego postępowania i żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona.
6. W wyniku streszczenia oceny i porównania złożonych ofert przyznana ilość punktów w kryterium cena – 100% jest następująca:
Oferta Nr 1 – 20,41 pkt
Oferta Nr 2 – 100,00 pkt
Oferta Nr 3 – 97,27 pkt


III. ZADANIE NR 3
1. Wybrana została oferta Nr 3 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
„ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński
26 – 035 Raków, ul. Klasztorna 27a

2. Cena wybranej oferty – 6.720,00 zł brutto w tym podatek VAT 7%

3. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert z uwagi na njnizszą cenę, przy stosowaniu kryterium oceny cena - 100%
4. W prowadzonym postępowaniu złożone zostały 3 oferty:
Oferta Nr 1 - REMONDIS Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Gulińskiego 13A

Oferta Nr 2 - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
Sławomir Kozubowski
26-067 Strawczyn, Oblęgór 72

Oferta Nr 3 - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
„ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński
26 – 035 Raków, ul. Klasztorna 27a

5. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z prowadzonego postępowania i żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona.
6. W wyniku streszczenia oceny i porównania złożonych ofert przyznana ilość punktów w kryterium cena – 100% jest następująca:
Oferta Nr 1 – 98,82 pkt
Oferta Nr 2 – 78,50 pkt
Oferta Nr 3 – 100,00 pkt
artykuł nr 3

ZP ? 341/26/08

Ogłoszenie o wyborze oferty


Dotyczy: przetarg nieograniczony na: Dostawę oleju opałowego lekkiego ekologicznego do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2009 roku


1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawy jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

PETROLIS SP. Z O.O.
ul. Władysława Jagiełły 10A/204
26-700 Zwoleń

Cena wybranej oferty 84.050,00 zł brutto

2. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w stosunku do złożonych i porównywalnych ofert z uwagi na najniższą cenę (kryterium oceny ofert – 100% cena)

3. W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 3 oferty:

Oferta Nr 1 – ORLEN PetroTank Sp. z o.o.
36-145Widełka 869

Oferta Nr 2 – PETROLIS SP. Z O.O.
ul. Władysława Jagiełły 10A/204
26-700 Zwoleń

Oferta Nr 3 – KONKRET Sp.z o.o.
ul. Mariańskiego 36
26-600 Radom

4. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania i żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona.

5. Streszczenie oferty i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium – 100% cena:
Oferta Nr 1 – 97,13 pkt
Oferta Nr 2 – 100,00 pkt
Oferta Nr 3 – 99,03 pkt
artykuł nr 4

Znak: ZP - 341/27/08

Ogłoszenie o wyborze oferty


Dotyczy: przetarg nieograniczony na: Konserwację oświetlenia drogowego na terenie gminy Strawczyn w 2009 r.

1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

„EKOBOX” Sp. z o.o.
ul. Kusocińskiego 50
25-045 Kielce

Cena wybranej oferty 92.817,12 zł brutto (za 12 miesięcy)


Wybrana oferta spełnia oczekiwania zamawiającego.

2. W prowadzonym postępowaniu złożona została jedna oferta.

3. W wyniku streszczenia oceny oferta otrzymała 100 pkt (kryterium- 100% cena)

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z prowadzonego postępowania a złożona oferta nie podlega odrzuceniu.
artykuł nr 5

ZP ? 341/27/08

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy: przetarg nieograniczony na: Dostawę opału do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2009 roku.

1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawy jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

Firma Handlowo - Usługowa „NOWEK” Sp. Jawna
ul. Kolberga 2
25-620 Kielce


Cena wybranej oferty 203.150,00 zł brutto


2. Wybrana oferta jest korzystniejsza w stosunku do oferty porównywanej nie podlegającej odrzuceniu, z uwagi na niższą cenę.

3. W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty:
Oferta Nr 1:
Firma Handlowo - Usługowa „NOWEK” Sp. Jawna
ul. Kolberga 2
25-620 Kielce

Oferta Nr 2:
KARBONEX Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 39A
26-065 Piekoszów

4. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania i żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona.

5. Streszczenie oferty i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium – 100% cena:
Oferta Nr 1 – 100,00 pkt
Oferta Nr 2 – 91,79 pkt