artykuł nr 1

Zapytanie + odpowiedź na zapytanie do przetargu znak: ZP-341/46/07

OGłOSZENIE

Do wiadomości Wykonawców


Dotyczy: przetarg nieograniczony z dnia 14.01.2008 r. na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn woj. Świętokrzyskie

Odpowiedź na zapytanie Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Urząd Gminy w Strawczynie odpowiadając na zapytanie Nr 1 do SIWZ wyjaśnia jak niżej: Zamawiający ustalił w SIWZ, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest cena ryczałtowa.
Cena oferty musi zawierać wszelkie niezbędne koszty do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z załączonych kosztorysów ślepych, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać prawidłowo, zgodnie ze sztuką budowlaną zamówienia.
Załączone kosztorysy ślepe stanowią materiał pomocniczy do wyceny i będą zawierać pełny zakres po dodaniu innych elementów podlegających wycenie przez Wykonawcę.

Załączniki:
Treść zapytania Nr 1 do SIWZ
Odpowiedź na zapytanie
artykuł nr 2

Znak: ZP-341/49/07

Strawczyn: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu usuwania odpadów z terenu gminy Strawczyn w 2008 roku
Numer ogłoszenia: 253697 - 2007; data zamieszczenia: 18.12.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://strawczyn.4bip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu usuwania odpadów z terenu gminy Strawczyn w 2008 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu usuwania odpadów z terenu gminy Strawczyn w 2008 roku. 1. Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Zawarcie indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości na usuwanie komunalnych odpadów niesegregowanych na zasadach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn; 2) Usuwanie z nieruchomości komunalnych odpadów niesegregowanych zgodnie z zawartymi umowami indywidualnymi 3) Nieodpłatny odbiór z nieruchomości odpadów segregowanych (szkło, PET) od właścicieli nieruchomości, co najmniej jeden raz na dwa miesiące 4) Wystawianie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów, zarówno segregowanych jak i niesegregowanych; Uwaga: Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością. Termin realizacji zadania: od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.12.31.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) - jeżeli dotyczy całości zamówienia 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp, 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust. 1 i ust. 2. 3. posiadają doświadczenie zawodowe tj. w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonywali usługi objęte przedmiotem zamówienia, potwierdzone referencjami;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP w/g wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej siwz, b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę - zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości c) wykaz wykonywanych usług potwierdzonych referencjami Wymaga forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę. Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Zamawiający spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceni w/g kryterium spełnia lub nie spełnia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy

artykuł nr 3

Znak: ZP-341/46/07

Strawczyn: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 247433 - 2007; data zamieszczenia: 11.12.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://strawczyn.4bip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn Opis przedmiotu zamówienia . Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn w miejscowościach: 1 Chełmce - Seklówka odc. dł. 1680 mb i szer. 4,00 mb 2 Oblęgorek - Leśne Łąki odc. dł. 850 mb i szer. 4,00 mb 3 Oblęgór - Strawczynek odc. dł. 928 mb i szer. 4,00 mb 4 Promnik od ul.Stawowej w kierunku Strawczyna odc.1370 mb i szer 4,00 mb 5 Oblęgór Skałka w kierunku Źródełka odc. dł.190 mb i szer.4,00 mb 6 Chełmce do Banasia odc.dł. 530 mb i szer 3,80 mb 7 Kuźniaki za kapliczką odc. dł.180 mb i szer 3,50 mb W ramach przebudowy w/w odcinków dróg należy; 1.Na odcinakach 1,2,3,4,5,6,7 wykonać wzmocnienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0- 63 mm ) o średniej grubości 8 cm 2.Na odcinkach 1,2,3,4,5,6,7 wykonać warstwę wiążącą nawierzchni z betonu asfaltowego ( mieszanka mineralno - asfalt. Grysowej) - grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 3.Na odcinkach 1,2,3,4,5,6,7 wykonać warstwę ścieralną nawierzchni z betonu asfaltowego ( mieszanka mineralno - asfalt. Grysowej) - grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.08.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie: 10.000 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy ) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Oferta, która nie będzie zabezpieczona jedną ze wskazanych wyżej form wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia przelewu wpłaty wadium poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn Nr 46849900080300002620000002 z dopiskiem: Wadium na Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego. 6. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. Uwaga: Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy PZP, 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy PZP 3. Posiadają doświadczenie zawodowe , rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat , a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali jedną robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom objętym postępowaniem i wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto z załączeniem dokumentów , że roboty te zostały wykonane należycie. 4. Dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowy dróg , która przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy, że spełniania warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy PZP, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ, Wymagana forma dokumentu - oryginał b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę c) wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zawierający co najmniej jedną robotę odpowiadającą swoim rodzajem i robotą objętym przedmiotem zamówienia, i wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i Zamawiających oraz załączenia dokumentów, że roboty zostały wykonane należycie. Wymagana forma dokumentu - oryginał d) wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych z załączeniem uprawnień budowlanych w zakresie budowy dróg wg wzoru określonego w zał Nr 3 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał e) Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego . Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona przez Wykonawcę

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.01.2008 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy

artykuł nr 4

Odpowiedź na złożony protest - dotyczy przetargu znak: ZP-341/42/07

Odpowiedź na wniesiony protest

Dotyczy: odpowiedź na wniesiony protest w dniu 05.12.2007 r. na postanowienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy.
Przedmiot zamówienia:
„Dostawy i montaż wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku”.

W odpowiedzi na złożony protest w dniu 05.12.2007 r. dot. postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia uprzejmie informuję, że w związku z niedotrzymaniem 7 – dniowego terminu na wniesienie protestu określonego w art. 180 ust. 3 pkt. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, z późn. zm.) protest został odrzucony. Podstawę prawną odrzucenia protestu stanowi art. 180 ust. 7 cyt. wyżej ustawy.

Odrzucenie protestu uzasadniam tym, że ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w dniu 22.11.2007 r. na stronach portalu internetowego UZP i stronie internetowej Zamawiającego. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana została na stronie internetowej Zamawiającego Strawczyn.4bip.pl w dniu 22.11.2007 r. Zapytania i odpowiedzi do SIWZ również zostały opublikowane przed terminem otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego.

Podnoszę, że zgodnie z art. 180 ust. 3 pkt. 1 cyt. wyżej ustawy 7 – dniowy termin na wniesienie protestu nie został przez Protestującego zachowany. Wobec powyższego uznaję, że odrzucenie protestu złożonego w dniu 05.12.2007 r. jest zasadne.

Od rozstrzygnięcia niniejszego protestu nie przysługuje odwołanie z uwagi na niższą wartość zamówienia określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi.

Do wiadomości:
1) Strona internetowa http://strawczyn.4bip.pl
2) Wykonawcy
3) a/a
artykuł nr 5

Znak: ZP-341/48/07

Strawczyn: Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn w roku szkolnym 2007/2008 bez zapewnienia opieki ze strony przewoźnika w okresie od 01.01.2008 - 30.06.2008r

Numer ogłoszenia: 246375 - 2007; data zamieszczenia: 11.12.2007


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax 041 3038157.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://strawczyn.4bip.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn w roku szkolnym 2007/2008 bez zapewnienia opieki ze strony przewoźnika w okresie od 01.01.2008 - 30.06.2008r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn w roku szkolnym 2007/2008 bez zapewnienia opieki ze strony przewoźnika w okresie od 01.01.2008 - 30.06.2008r.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Dowożenie uczniów z miejscowości Korczyn do Gimnazjum Nr 3 w Promniku (zał. Nr 1 do SIWZ) - 40 osób.
2. Dowożenie uczniów z miejscowości Chełmce-Polichta, Chełmce, Bugaj do Gimnazjum Nr 2 w Oblęgorku (zał. Nr 2 do SIWZ) - 60 osób.
3. Dowożenie uczniów z miejscowości Strawczynek, Oblęgór-Huta Oblęgorska, Niedźwiedź I i II, Hucisko, Ruda Strawczyńska I i II, Kuźniaki do Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie i Szkoły Podstawowej (zał. Nr 3 do SIWZ) - 208 osób.
4. Dowożenie uczniów z miejscowości Ruda Strawczyńska-Śliwiny do Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej (zał. Nr 4 do SIWZ) - 18 osób
5. Dowożenie uczniów z miejscowości Chełmce-Polichta i Chełmce (nad rzeką) do Szkoły Podstawowej w Chełmcach (zał. Nr 5 do SIWZ) - 33 osoby.
6. Dowożenie uczniów z miejscowości , Huta Dolna, Huta Górna, Studzianki, Widoma do Gimnazjum Nr 2 i Szkoły Podstawowej w Oblęgorku (zał. Nr 6 do SIWZ) - 34 osoby.
7. Dowożenie uczniów z miejscowości Oblęgorek-Góry i Oblęgorek (remiza strażacka) do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 w Oblęgorku (zał. Nr 7 do SIWZ) - 38 uczniów.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.50.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc ).

  2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

  3. Wadium może być wniesione w:
  a) pieniądzu,
  b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  c) gwarancjach bankowych,
  d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

  4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.


  Uwaga:
  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia przelewu wpłaty wadium poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale.

  5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem (operacja bezgotówkowa) na konto:
  Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn
  Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002
  z dopiskiem: Wadium na usługi transportowe - dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Strawczyn

  Zamawiający wyklucza możliwość wnoszenia wadium w formie wpłat gotówkowych niezależnie od tego czy wpłata dokonywana będzie w banku prowadzącym rachunek Zamawiającego czy innym.

  6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

  7. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli:
  a) upłynął termin związania ofertą,
  b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego,
  c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

  8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy:
  a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
  b) który został wykluczony z postępowania,
  c) którego oferta została odrzucona.

  Uwaga:
  Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.
  9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

  10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
  a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy..
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
  1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp,
  2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
  3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust. 1 i ust. 2.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu:
  a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP w/g wzoru określonego w załączniku nr 14 do niniejszej siwz,
  b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę
  c) wykaz środków transportu, którymi dysponuje wg wzoru zał. Nr 15.
  wymaga forma dokumentu - oryginał
  Zamawiający spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceni w/g kryterium spełnia lub nie spełnia
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie,

ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn
I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2007 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie,

ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn
I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy