artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510411581-N-2021 z dnia 02.02.2021 r.

Gmina Strawczyn: Zakup i dostawa pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia mobilności.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt „Wsparcie Gminy Strawczyn w zakresie realizacji usług door-to-door” realizowany jest w ramach konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonego w ramach projektu pn. „Usługi indywidulanego transportu door-to-door oraz dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji , Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 777459-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540398189-N-2021, 540399849-N-2021

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26-067  Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://www.strawczyn.4bip.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup i dostawa pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia mobilności.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.48.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1 Zamawiający informuje, że projekt „Wsparcie Gminy Strawczyn w zakresie realizacji usług door-to-door” realizowany jest w ramach konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonego w ramach projektu pn. „Usługi indywidulanego transportu door-to-door oraz dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji , Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 3.2 W ramach przedmiotu zamówienia planowany jest zakup fabrycznie nowego pojazdu przystosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia mobilności, w tym przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Pojazd powinien posiadać specjalną homologację i spełniać warunki przewozu osób zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 3.3 Charakterystyka techniczna i wyposażenia pojazdu: Lp. PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE 1 pojazd specjalistyczny spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, w szczególności dotyczące warunków i/lub wymagań technicznych dla danego typu pojazdu, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów specjalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach z wiązanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019 r. poz. 2130). 2 Homologacja na pojazd osobowy o liczbie miejsc 9 w tym kierowca 3 Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. 4 Instalacja atestowanej windy załadowczej o udźwigu min. 300 kg, winda posiadająca aktualne badania i przegląd Urzędu Dozoru Technicznego. 5 Wyposażenie w dodatkowe atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przypięcie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zgodne z normą ISO 10542-2. 6 Fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. 7 Dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu. 8 Drzwi boczne przesuwne z obu stron pojazdu wraz z wysuwanym podestem. 9 Klimatyzacja z nawiewami na przód i tył, dodatkowe ogrzewanie -tył. 10 Przestrzeń pasażerska o wysokości min. 160 cm. 11 Oznaczenie progów kolorami kontrastowymi. 12 Rodzaj pojazdu - samochód osobowy bus. 13 Rodzaj nadwozia typu Kombi BUS. 14 Rok produkcji 2020/2021 15 Pojemność skokowa silnika od 1900 cm3 16 Silnik wysokoprężny z turbosprężarką. 17 Silnik o mocy min. 130 KM spełniający normy spalin min. Euro 6 18 Manualna mechaniczna skrzynia biegów. 19 Pojemność zbiornika paliwa min. 60 max. 90 litrów 20 System zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania korektor siły hamowania. 21 Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi. 22 Wspomaganie układu kierowniczego 23 Światła do jazdy dziennej LED – zamontowane fabrycznie. 24 Czujnik parkowania z tyłu 25 Lusterka zewnętrzne sterowane, podgrzewane elektrycznie 26 Drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybami podgrzewanymi i wycieraczkami. 27 Przeszklenie – wszystkie szyby termoizolacyjne 28 Przyciemniane szyby w tylnej części pasażerskiej 29 Elektrycznie sterowane szyby kierowcy i pasażera 30 Minimum dwie poduszki powietrzne chroniące kierowcę i pasażera 31 Liczba miejsc 9, w tym kierowcy 32 Reflektory przeciwmgielne z systemem doświetlania zakrętów. 33 Fotel kierowcy z regulacją: wysokości, kąta oparcia, lędźwiową 34 Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w zagłówki 35 Przednie światła przeciwmgielne 36 Radio wraz z instalacją radiową i min. 2 głośnikami + zestaw głośnomówiący Bluetooth 37 Immobiliser 38 Centralny zamek sterowany pilotem 39 Autoalarm sterowany z pilota zamka centralnego 40 Koła: felgi stalowe z kompletem pasujących opon letnich o rozmiarze min. "16" oraz komplet opon zimowych, opony markowe klasy średniej 41 Koło zapasowe pełnowymiarowe 42 Komputer pokładowy w języku polskim ze wskazaniem temperatury zewnętrznej 43 Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa samochodowa, apteczka pierwszej pomocy zgodna z normą DIN 13164 44 Podnośnik przenośny odpowiedni do proponowanego typu samochodu (lewarek) 45 Automatyczne sterowanie światłami i wycieraczkami (czujnik zmierzchu i deszczu) 46 Kolor pojazdu - do uzgodnienia z zamawiającym, lakier metaliczny 47 Ogrzewanie z nawiewem na kabinę kierowcy + nawiewy na tylną część pasażerską. 48 Gwarancja na zespoły elektryczne i elektroniczne oraz mechanizmy łącznie z układem jezdnym bez limitu km min. 24 miesiące 49 Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 24 miesiące 50 Gwarancja na perforację nadwozia min. 96 miesięcy – kryterium oceny ofert - 96 miesięcy – 0 pkt. - 120 miesięcy – 10 pkt. - 144 miesiące – 20 pkt. 51 Hak z homologacją 52 Pokrowce na siedzenia 1,2,3 rząd 53 Dywaniki gumowe pod nogi 1,2,3 rząd 54 Nawigacja 55 Odpowiednie oznakowanie pojazdu, tj. „pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych”, znak informujący o podmiocie i źródle usługi. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony pojazd (z wyjątkiem poz. 48, 49, 50). Wykonawca wyposaży Zamawiającego w dokumentację techniczno-eksploatacyjną: kartę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną, aktualne świadectwo dopuszczenia, 2 komplety kluczy, wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu oraz wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji w Wydziale Komunikacji, ponadto wyda wykaz autoryzowanych stacji obsługi. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia marki towarowe, patenty lub pochodzenie towaru, należy rozumieć, jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby treść oferty zawierała wszystkie oświadczenia określone w treści formularza, oraz zawierała wszystkie elementy niezbędne do określenia istotnych składników oferty takich jak wartości parametrów podlegających ocenie w ramach oceny ofert. W ogłoszeniu powinno być: 3.1 Zamawiający informuje, że projekt „Wsparcie Gminy Strawczyn w zakresie realizacji usług door-to-door” realizowany jest w ramach konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonego w ramach projektu pn. „Usługi indywidulanego transportu door-to-door oraz dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji , Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 3.2 W ramach przedmiotu zamówienia planowany jest zakup fabrycznie nowego pojazdu przystosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia mobilności, w tym przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Pojazd powinien posiadać specjalną homologację i spełniać warunki przewozu osób zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 3.3 Charakterystyka techniczna i wyposażenia pojazdu: Lp. PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE 1 pojazd specjalistyczny spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, w szczególności dotyczące warunków i/lub wymagań technicznych dla danego typu pojazdu, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów specjalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach z wiązanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019 r. poz. 2130). 2 Homologacja na pojazd osobowy o liczbie miejsc 9 w tym kierowca 3 Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. 4 Instalacja atestowanej windy załadowczej o udźwigu min. 300 kg, winda posiadająca aktualne badania i przegląd Urzędu Dozoru Technicznego. 5 Wyposażenie w dodatkowe atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przypięcie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zgodne z normą ISO 10542-2. 6 Fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. 7 Dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu. 8 Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie wraz z wysuwanym podestem. 9 Klimatyzacja z nawiewami na przód i tył, dodatkowe ogrzewanie -tył. 10 Przestrzeń pasażerska o wysokości nie mniejszej niż 135 cm. 11 Oznaczenie progów kolorami kontrastowymi. 12 Rodzaj pojazdu - samochód osobowy bus. 13 Rodzaj nadwozia typu Kombi BUS. 14 Rok produkcji 2020/2021 15 Pojemność skokowa silnika od 1900 cm3 16 Silnik wysokoprężny z turbosprężarką. 17 Silnik o mocy min. 130 KM spełniający normy spalin min. Euro 6 18 Manualna mechaniczna skrzynia biegów. 19 Pojemność zbiornika paliwa min. 60 max. 90 litrów 20 System zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania korektor siły hamowania. 21 Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi. 22 Wspomaganie układu kierowniczego 23 Światła do jazdy dziennej LED – zamontowane fabrycznie. 24 Czujnik parkowania z tyłu 25 Lusterka zewnętrzne sterowane, podgrzewane elektrycznie 26 Drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybami podgrzewanymi i wycieraczkami. 27 Przeszklenie – wszystkie szyby termoizolacyjne 28 Przyciemniane szyby w tylnej części pasażerskiej 29 Elektrycznie sterowane szyby kierowcy i pasażera 30 Minimum dwie poduszki powietrzne chroniące kierowcę i pasażera 31 Liczba miejsc 9, w tym kierowcy 32 Reflektory przeciwmgielne z systemem doświetlania zakrętów. 33 Fotel kierowcy z regulacją: wysokości, kąta oparcia, lędźwiową 34 Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w zagłówki 35 Przednie światła przeciwmgielne 36 Radio wraz z instalacją radiową i min. 2 głośnikami + zestaw głośnomówiący Bluetooth 37 Immobiliser 38 Centralny zamek sterowany pilotem 39 Autoalarm sterowany z pilota zamka centralnego 40 Koła: felgi stalowe z kompletem pasujących opon letnich o rozmiarze min. "16" oraz komplet opon zimowych, opony markowe klasy średniej 41 Koło zapasowe pełnowymiarowe 42 Komputer pokładowy w języku polskim ze wskazaniem temperatury zewnętrznej 43 Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa samochodowa, apteczka pierwszej pomocy zgodna z normą DIN 13164 44 Podnośnik przenośny odpowiedni do proponowanego typu samochodu (lewarek) 45 Automatyczne sterowanie światłami i wycieraczkami (czujnik zmierzchu i deszczu) 46 Kolor pojazdu - do uzgodnienia z zamawiającym, lakier metaliczny 47 Ogrzewanie z nawiewem na kabinę kierowcy + nawiewy na tylną część pasażerską. 48 Gwarancja na zespoły elektryczne i elektroniczne oraz mechanizmy łącznie z układem jezdnym bez limitu km min. 24 miesiące 49 Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 24 miesiące 50 Gwarancja na perforację nadwozia min. 96 miesięcy – kryterium oceny ofert - 96 miesięcy – 0 pkt. - 120 miesięcy – 10 pkt. - 144 miesiące – 20 pkt. 51 Hak z homologacją 52 Pokrowce na siedzenia 1,2,3 rząd 53 Dywaniki gumowe pod nogi 1,2,3 rząd 54 Nawigacja 55 Odpowiednie oznakowanie pojazdu, tj. „pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych”, znak informujący o podmiocie i źródle usługi. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony pojazd (z wyjątkiem poz. 50). Wykonawca wyposaży Zamawiającego w dokumentację techniczno-eksploatacyjną: kartę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną, aktualne świadectwo dopuszczenia, 2 komplety kluczy, wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu oraz wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji w Wydziale Komunikacji, ponadto wyda wykaz autoryzowanych stacji obsługi. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia marki towarowe, patenty lub pochodzenie towaru, należy rozumieć, jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby treść oferty zawierała wszystkie oświadczenia określone w treści formularza, oraz zawierała wszystkie elementy niezbędne do określenia istotnych składników oferty takich jak wartości parametrów podlegających ocenie w ramach oceny ofert.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 34114300-2

 

Dodatkowe kody CPV: 34115200-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 138300.76
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: TANDEM Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Czeladzka 67
Kod pocztowy: 42-500
Miejscowość: Będzin
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 158055.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 158055.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 169700.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

artykuł nr 3

Zestawienie z otwarcia ofert

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ

Ogłoszenie nr 540399849-N-2021 z dnia 11.01.2021 r.

Strawczyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 777459-N-2020
Data: 31/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26-067  Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://www.strawczyn.4bip.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 3.1 Zamawiający informuje, że projekt „Wsparcie Gminy Strawczyn w zakresie realizacji usług door-to-door” realizowany jest w ramach konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonego w ramach projektu pn. „Usługi indywidulanego transportu door-to-door oraz dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji , Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 3.2 W ramach przedmiotu zamówienia planowany jest zakup fabrycznie nowego pojazdu przystosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia mobilności, w tym przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Pojazd powinien posiadać specjalną homologację i spełniać warunki przewozu osób zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 3.3 Charakterystyka techniczna i wyposażenia pojazdu: Lp. PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE 1 pojazd specjalistyczny spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, w szczególności dotyczące warunków i/lub wymagań technicznych dla danego typu pojazdu, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów specjalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach z wiązanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019 r. poz. 2130). 2 Homologacja na pojazd osobowy o liczbie miejsc 9 w tym kierowca 3 Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. 4 Instalacja atestowanej windy załadowczej o udźwigu min. 300 kg, winda posiadająca aktualne badania i przegląd Urzędu Dozoru Technicznego. 5 Wyposażenie w dodatkowe atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przypięcie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zgodne z normą ISO 10542-2. 6 Fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. 7 Dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu. 8 Drzwi boczne przesuwne z obu stron pojazdu wraz z wysuwanym podestem. 9 Klimatyzacja z nawiewami na przód i tył, dodatkowe ogrzewanie -tył. 10 Przestrzeń pasażerska o wysokości min. 160 cm. 11 Oznaczenie progów kolorami kontrastowymi. 12 Rodzaj pojazdu - samochód osobowy bus. 13 Rodzaj nadwozia typu Kombi BUS. 14 Rok produkcji 2020/2021 15 Pojemność skokowa silnika od 1900 cm3 16 Silnik wysokoprężny z turbosprężarką. 17 Silnik o mocy min. 130 KM spełniający normy spalin min. Euro 6 18 Manualna mechaniczna skrzynia biegów. 19 Pojemność zbiornika paliwa min. 60 max. 90 litrów 20 System zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania korektor siły hamowania. 21 Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi. 22 Wspomaganie układu kierowniczego 23 Światła do jazdy dziennej LED – zamontowane fabrycznie. 24 Czujnik parkowania z tyłu 25 Lusterka zewnętrzne sterowane, podgrzewane elektrycznie 26 Drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybami podgrzewanymi i wycieraczkami. 27 Przeszklenie – wszystkie szyby termoizolacyjne 28 Przyciemniane szyby w tylnej części pasażerskiej 29 Elektrycznie sterowane szyby kierowcy i pasażera 30 Minimum dwie poduszki powietrzne chroniące kierowcę i pasażera 31 Liczba miejsc 9, w tym kierowcy 32 Reflektory przeciwmgielne z systemem doświetlania zakrętów. 33 Fotel kierowcy z regulacją: wysokości, kąta oparcia, lędźwiową 34 Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w zagłówki 35 Przednie światła przeciwmgielne 36 Radio wraz z instalacją radiową i min. 2 głośnikami + zestaw głośnomówiący Bluetooth 37 Immobiliser 38 Centralny zamek sterowany pilotem 39 Autoalarm sterowany z pilota zamka centralnego 40 Koła: felgi stalowe z kompletem pasujących opon letnich o rozmiarze min. "16" oraz komplet opon zimowych, opony markowe klasy średniej 41 Koło zapasowe pełnowymiarowe 42 Komputer pokładowy w języku polskim ze wskazaniem temperatury zewnętrznej 43 Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa samochodowa, apteczka pierwszej pomocy zgodna z normą DIN 13164 44 Podnośnik przenośny odpowiedni do proponowanego typu samochodu (lewarek) 45 Automatyczne sterowanie światłami i wycieraczkami (czujnik zmierzchu i deszczu) 46 Kolor pojazdu - do uzgodnienia z zamawiającym, lakier metaliczny 47 Ogrzewanie z nawiewem na kabinę kierowcy + nawiewy na tylną część pasażerską. 48 Gwarancja na zespoły elektryczne i elektroniczne oraz mechanizmy łącznie z układem jezdnym bez limitu km min. 24 miesiące 49 Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 24 miesiące 50 Gwarancja na perforację nadwozia min. 96 miesięcy – kryterium oceny ofert - 96 miesięcy – 0 pkt. - 120 miesięcy – 10 pkt. - 144 miesiące – 20 pkt. 51 Hak z homologacją 52 Pokrowce na siedzenia 1,2,3 rząd 53 Dywaniki gumowe pod nogi 1,2,3 rząd 54 Nawigacja 55 Odpowiednie oznakowanie pojazdu, tj. „pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych”, znak informujący o podmiocie i źródle usługi. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony pojazd (z wyjątkiem poz. 48, 49, 50). Wykonawca wyposaży Zamawiającego w dokumentację techniczno-eksploatacyjną: kartę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną, aktualne świadectwo dopuszczenia, 2 komplety kluczy, wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu oraz wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji w Wydziale Komunikacji, ponadto wyda wykaz autoryzowanych stacji obsługi. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia marki towarowe, patenty lub pochodzenie towaru, należy rozumieć, jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby treść oferty zawierała wszystkie oświadczenia określone w treści formularza, oraz zawierała wszystkie elementy niezbędne do określenia istotnych składników oferty takich jak wartości parametrów podlegających ocenie w ramach oceny ofert.
W ogłoszeniu powinno być: 3.1 Zamawiający informuje, że projekt „Wsparcie Gminy Strawczyn w zakresie realizacji usług door-to-door” realizowany jest w ramach konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonego w ramach projektu pn. „Usługi indywidulanego transportu door-to-door oraz dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji , Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 3.2 W ramach przedmiotu zamówienia planowany jest zakup fabrycznie nowego pojazdu przystosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia mobilności, w tym przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Pojazd powinien posiadać specjalną homologację i spełniać warunki przewozu osób zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 3.3 Charakterystyka techniczna i wyposażenia pojazdu: Lp. PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE 1 pojazd specjalistyczny spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, w szczególności dotyczące warunków i/lub wymagań technicznych dla danego typu pojazdu, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów specjalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach z wiązanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019 r. poz. 2130). 2 Homologacja na pojazd osobowy o liczbie miejsc 9 w tym kierowca 3 Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. 4 Instalacja atestowanej windy załadowczej o udźwigu min. 300 kg, winda posiadająca aktualne badania i przegląd Urzędu Dozoru Technicznego. 5 Wyposażenie w dodatkowe atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przypięcie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zgodne z normą ISO 10542-2. 6 Fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. 7 Dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu. 8 Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie wraz z wysuwanym podestem. 9 Klimatyzacja z nawiewami na przód i tył, dodatkowe ogrzewanie -tył. 10 Przestrzeń pasażerska o wysokości nie mniejszej niż 135 cm. 11 Oznaczenie progów kolorami kontrastowymi. 12 Rodzaj pojazdu - samochód osobowy bus. 13 Rodzaj nadwozia typu Kombi BUS. 14 Rok produkcji 2020/2021 15 Pojemność skokowa silnika od 1900 cm3 16 Silnik wysokoprężny z turbosprężarką. 17 Silnik o mocy min. 130 KM spełniający normy spalin min. Euro 6 18 Manualna mechaniczna skrzynia biegów. 19 Pojemność zbiornika paliwa min. 60 max. 90 litrów 20 System zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania korektor siły hamowania. 21 Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi. 22 Wspomaganie układu kierowniczego 23 Światła do jazdy dziennej LED – zamontowane fabrycznie. 24 Czujnik parkowania z tyłu 25 Lusterka zewnętrzne sterowane, podgrzewane elektrycznie 26 Drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybami podgrzewanymi i wycieraczkami. 27 Przeszklenie – wszystkie szyby termoizolacyjne 28 Przyciemniane szyby w tylnej części pasażerskiej 29 Elektrycznie sterowane szyby kierowcy i pasażera 30 Minimum dwie poduszki powietrzne chroniące kierowcę i pasażera 31 Liczba miejsc 9, w tym kierowcy 32 Reflektory przeciwmgielne z systemem doświetlania zakrętów. 33 Fotel kierowcy z regulacją: wysokości, kąta oparcia, lędźwiową 34 Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w zagłówki 35 Przednie światła przeciwmgielne 36 Radio wraz z instalacją radiową i min. 2 głośnikami + zestaw głośnomówiący Bluetooth 37 Immobiliser 38 Centralny zamek sterowany pilotem 39 Autoalarm sterowany z pilota zamka centralnego 40 Koła: felgi stalowe z kompletem pasujących opon letnich o rozmiarze min. "16" oraz komplet opon zimowych, opony markowe klasy średniej 41 Koło zapasowe pełnowymiarowe 42 Komputer pokładowy w języku polskim ze wskazaniem temperatury zewnętrznej 43 Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa samochodowa, apteczka pierwszej pomocy zgodna z normą DIN 13164 44 Podnośnik przenośny odpowiedni do proponowanego typu samochodu (lewarek) 45 Automatyczne sterowanie światłami i wycieraczkami (czujnik zmierzchu i deszczu) 46 Kolor pojazdu - do uzgodnienia z zamawiającym, lakier metaliczny 47 Ogrzewanie z nawiewem na kabinę kierowcy + nawiewy na tylną część pasażerską. 48 Gwarancja na zespoły elektryczne i elektroniczne oraz mechanizmy łącznie z układem jezdnym bez limitu km min. 24 miesiące 49 Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 24 miesiące 50 Gwarancja na perforację nadwozia min. 96 miesięcy – kryterium oceny ofert - 96 miesięcy – 0 pkt. - 120 miesięcy – 10 pkt. - 144 miesiące – 20 pkt. 51 Hak z homologacją 52 Pokrowce na siedzenia 1,2,3 rząd 53 Dywaniki gumowe pod nogi 1,2,3 rząd 54 Nawigacja 55 Odpowiednie oznakowanie pojazdu, tj. „pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych”, znak informujący o podmiocie i źródle usługi. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony pojazd (z wyjątkiem poz. 50). Wykonawca wyposaży Zamawiającego w dokumentację techniczno-eksploatacyjną: kartę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną, aktualne świadectwo dopuszczenia, 2 komplety kluczy, wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu oraz wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji w Wydziale Komunikacji, ponadto wyda wykaz autoryzowanych stacji obsługi. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia marki towarowe, patenty lub pochodzenie towaru, należy rozumieć, jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby treść oferty zawierała wszystkie oświadczenia określone w treści formularza, oraz zawierała wszystkie elementy niezbędne do określenia istotnych składników oferty takich jak wartości parametrów podlegających ocenie w ramach oceny ofert.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 26.02.2021
W ogłoszeniu powinno być: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach:30 dni od dnia podpisania umowy lub data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 14.01.2021, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 18.01.2021, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz modyfikacja treści SIWZ

Ogłoszenie nr 540398189-N-2021 z dnia 08.01.2021 r.

Strawczyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 777459-N-2020
Data: 31/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26-067  Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://www.strawczyn.4bip.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 12.01.2021, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 14.01.2021, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski

Dostępne kategorie:
ZP.271.1.1.2020 (Dostawa kruszywa)
ZP.271.1.2.2020 (Wynajem sprzętu budowl.)
ZP.271.1.3.2020 (Transport odpadów z oczyszczalni)
ZP.271.1.4.2020 (Przebudowa i remont dróg)
ZP.271.1.5.2020 (Transport odpadów z oczyszczalni)
ZP.271.1.6.2020 (Dokumentacja chodnik Strawczynek)
ZP.271.1.7.2020 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.8.2020 (Budowa ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej)
ZP.271.1.9.2020 (Przebudowa ul. Piłkarzy w Oblęgorku)
ZP.271.1.10.2020 (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiedź ul. Wiosenna, gmina Strawczyn)
SCKiS (Dostawa pelletu)
ZP.271.1.11.2020 (Remont odcinka drogi gminnej ul. Górskiej w msc. Oblęgorek Gmina Strawczyn)
ZP.271.1.12.2020 (Wykonanie przecisków oraz budowa części kanalizacji sanitarnej w Korczynie, gmina Strawczyn)
ZP.271.1.13.2020 (Dokumentacja projektowa drogi)
ZP.271.1.14.2020 Wykonanie przecisków oraz budowa części kanalizacji sanitarnej w Korczynie, gmina Strawczyn
ZP.271.1.15.2020 (Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Oblęgorek ul. Kornatki gm. Strawczyn)
ZP.271.1.16.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Strawczyn- ul. Kalinowa Oblęgór, Małogoskie)
ZP.271.1.17.2020 (ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY STRAWCZYN ORAZ Z PSZOK W 2021 ROKU)
ZP.271.1.18.2020 (Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego)
ZP.271.1.19.2020 (Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu Zdalna Szkoła+)
ZP.271.1.20.2020 (Budowa oświetlenia drogowego w msc. Strawczyn ul. Miodowa w gm. Strawczyn)
ZP.271.1.21.2020 (Dostawa artykułów spożywczych do Świetlic)
ZP.271.1.22.2020 (Dostawa wyposażenia do Świetlic)
ZP.271.1.23.2020 (Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Strawczynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)
ZP.271.1.24.2020 (Kredyt)
ZP.271.1.25.2020 (Świadczenie usług hotelarskich)
ZP.271.1.26.2020 (Świadczenie usług szkoleniowych)
ZP.271.1.27.2020 (Zagospodarowanie odpadów)
ZP.271.1.27.2020 (Świadczenie usług hotelarskich)
ZP.271.1.28.2020 (Dostawa wyposażenia do Świetlic)
ZP.271.1.29.2020 (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Promnik ul. Kielecka i Św. Tekli, gmina Strawczyn.)
ZP.271.1.30.2020 (Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuźniaki, odcinek o długości 163m.)
ZP.271.1.31.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn - ul. Zielona Oblęgorek, Ruda Strawczyńska)
ZP.271.1.32.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn - ul. Zielona Oblęgorek, Ruda Strawczyńska)
ZP.271.1.33.2020 (Świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych, cateringowych)
ZP.271.1.34.2020 (Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, RTV do Świetlic Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie Strawczyn)
ZP. 271.1.35.2020 (Kompleksowa organizacja wyjazdów edukacyjnych dla dzieci w ramach projektu Świetlice Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie Strawczyn)
ZP.271.1.36.2020 (Remont dróg gminnych na terenie Gminy Strawczyn)
ZP.271.1.37.2020 (Rozbudowa SP w Rudzie Strawczyńskiej)
ZP.271.1.38.2020 (Organizacja wyjazdów edukacyjnych i usług transportowych)
ZP.271.1.39.2020 (Zagospodarowanie odpadów)
ZP.271.1.40.2020 (Remont drogi gminnej w msc. Ruda Strawczyńska)
ZP.271.1.41.2020 (Obsługa bankowa)
ZP.271.1.42.2020 (Dostawa paliw do samochodów i sprzętu mechanicznego)
ZP.271.1.43.2020 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów)
ZP.271.1.44.2020 (Dostawa oleju opałowego)
ZP.271.1.45.2020 (Dostawa pelletu)
ZP.271.1.46.2020 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni)
ZP.271.1.47.2020 (?Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strawczyn oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?)
ZP.271.1.48.2020 (Zakup i dostawa pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia mobilności)
ZP.271.1.49.2020 (Budowa części kanalizacji w msc. Korczyn)