artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510551545-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.

Gmina Strawczyn: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Strawczyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 602277-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540218751-N-2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26-067  Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://www.strawczyn.4bip.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Strawczyn

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.36.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 1. Remont drogi gminnej ul. Górnej w msc. Strawczyn, Gmina Strawczyn Remont drogi gminnej – ul. Górna w msc. Strawczyn obejmuje odcinek długości 1 678,80 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 748 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Strawczyn. Zadaniem planowanej inwestycji komunikacyjnej jest poprawienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego poprzez odnowę nawierzchni na całej szerokości jezdni. Funkcją obiektu jest dojazd do zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej wzdłuż tej drogi. Początek drogi znajduje się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 748, a koniec na skrzyżowaniu z drogą gminną. Długość drogi wynosi 1678,80 m, w km 1+075 krzyżuje się z ulicą Ogrodową (droga powiatowa). Zakres opracowania obejmuje: - ułożenie warstwy wiążącej gr. 4 cm z betonu asfaltowego, - ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego, - umocnienie istniejących poboczy gruntowych o szer. 0,75 m warstwą gr.12 cm z kruszywa kamiennego, -remont istniejących zjazdów indywidualnych. Założenia projektowe drogi: - droga klasy „D”, - kategoria ruchu - KR 1, - prędkość projektowa - 30 km/h, - droga jednojezdniowa, jednopasowa dla ruchu w obu kierunkach o szerokość pasa ruchu – 4,0 m Konstrukcja wzmocnienia jezdni bitumicznej: 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. Powierzchnia jezdni bitumicznej - 6 720,00 m2, powierzchnia poboczy umocnionych kruszywem - 2 520,00 m2. Działki drogowe nr ew.: 775 i 882 są własnością Gminy Strawczyn. Część 2. Remont drogi gminnej ul. Podosina w msc. Strawczyn, Gmina Strawczyn. Remont drogi gminnej o nr 388060T-ul. Podosina w miejscowości Strawczyn obejmuje odcinek o długości około 612m, usytuowany jest na działce o nr ewid.859 obręb 0011 Strawczyn. Droga położona jest w terenie zabudowanym, obsługuje przylegające do drogi zabudowania jednorodzinne, zagrodowe oraz pola uprawne. Istniejące parametry techniczne: •kategoria drogi gminna, •klasa techniczna D (dojazdowa) , •prędkość projektowa 30km/h •długość drogi wynosi 612m, •jezdnia o nawierzchni bitumicznej, szerokości 4,5m, •pobocze obustronne gruntowe o szerokości 0,75m, •zjazdy indywidualne, w ciągu rowu ziemnego z przepustami .400 •odcinki rowu zmiennego i krytego. Remont drogi gminna na odcinku od 0+006,3 do km 0+606,90 o szerokości 4,5m i o spadku poprzecznym 2,0%. Remont drogi polegał będzie wykonaniu nakładki- warstwy ścieralnej AC11S o grubości 4cm i warstwy wiążąco wyrównawczej AC16W o grubości minimalnej 4,0cm. Remont poboczy obustronnych o szerokości 0,75m, polegać będzie na ścinaniu i uzupełnianiu z kruszywa łamanego C 50/30 grubości 15cm. Istniejące rowy strona prawa od km 0+006,3 do 0+370,3 km, strona lewa od km 0+006,3 do km 0+259 zostaną oczyszczone i odmulone. Przepusty w ciągu tych rowów, zostaną wymienione w przypadku gdy istniejący zjazd nad przepustem jest o nawierzchni gruntowej. Remont istniejących zjazdów: • istniejące zjazdy wykonane z kostki betonowej- remont polegający na przedrukowaniu do projektowanej niwelety jezdni, bez wymiany przepustów- 13 zjazdów istniejących, krawężnik zjazdowy o wymiarze 15x22x100 został zaprojektowany przy krawędzi jezdni, wyniesiony ponad krawędź jezdni o 3 cm. • istniejące zjazdu gruntowe z przepustem pod zjazdem: projektowana nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego C50/30 o grubości 15cm, remont istniejącego przepustu polegająca na jego wymianie o średnicy fi 400 z elementów prefabrykowanych – 14 zjazdów istniejących. • istniejące zjazdu gruntowe bez przepustów pod zjazdem: projektowana nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego C50/30 o grubości 15cm- 20 zjazdy istniejące. W miejscach gdzie występują ślady po wybudowaniu sieci wodociągowej, spękania siatkowe, ubytki i uszkodzenia w istniejącej nawierzchni, należy sfrezować istniejącą nawierzchnię asfaltową i usunąć podbudowę. Następnie wykonać projektowaną podbudowę z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego C 90/3 o grubości 20cm, wykonać warstwę wyrównawczą AC16W, na którą w celu wzmocnienia nawierzchni należy ułożyć siatkę szklano-węglową. Siatka musi posiadać wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach 100kN/m. Na uprzednio wykonanych warstwach należy z projektowaną niweletą wykonać nakładkę zgodną jak dla remontowanej nawierzchni. Konstrukcja nawierzchni- remont jezdni –warstwa ścieralna AC11S 4cm –warstwa wyrównawczo- wiążąca AC16W min.4cm –istniejąca konstrukcja nawierzchni Konstrukcja nawierzchni- w miejscu remontu cząstkowego nawierzchni-spękania siatkowe, ubytki i uszkodzenia –warstwa ścieralna AC11S 4cm –warstwa wyrównawczo- wiążąca AC16W min.4cm – siatka szklano-węglowa – warstwa wyrównawcza AC16W 4cm – warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego C 90/3 20cm. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, które stanowią integralny załącznik do niniejszej SIWZ. 1) Załączony do SIWZ przedmiar ma charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. 2) Przedmiot umowy może podlegać modyfikacji, jeżeli w toku wykonywania robót okaże się, że dokumentacja projektowa zawiera wady, których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy, a których istnienie uniemożliwia wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W takim przypadku, przy udziale projektanta i Inżyniera Kontraktu Strony ustalają zakres robót zaniechanych, dodatkowych i zakres robót zamiennych a zmodyfikowany sposób świadczenia Wykonawcy określą w aneksie do umowy. 3) Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. 4) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 5) Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót. 6) Wykonanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy. 7) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów. 8) Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Teren inwestycji jest ogólnodostępny i wykonawcy mają do niego dostęp w każdej chwili bez udziału zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9

 

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45233142-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1  

NAZWA: Remont drogi gminnej ul. Górnej w msc. Strawczyn, Gmina Strawczyn

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1152597.04
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  12
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zakładowa 17
Kod pocztowy: 26-052
Miejscowość: Nowiny
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 411549.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 316234.85
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 843168.69
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2  

NAZWA: Remont drogi gminnej ul. Podosina w msc. Strawczyn, Gmina Strawczyn.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 410744.09
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: F.H.U. KOWEX Piotr Cieśla
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Łomno 1G
Kod pocztowy: 27-225
Miejscowość: Pawłów
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 202466.51
Oferta z najniższą ceną/kosztem 159313.31
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 336973.26
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

artykuł nr 3

Zestawienie z otwarcia ofert

artykuł nr 4

Modyfikacja treści SIWZ

artykuł nr 5

Zapytanie nr 2 wraz z odpowiedzią i modyfikacją treści SIWZ

Dostępne kategorie:
ZP.271.1.1.2020 (Dostawa kruszywa)
ZP.271.1.2.2020 (Wynajem sprzętu budowl.)
ZP.271.1.3.2020 (Transport odpadów z oczyszczalni)
ZP.271.1.4.2020 (Przebudowa i remont dróg)
ZP.271.1.5.2020 (Transport odpadów z oczyszczalni)
ZP.271.1.6.2020 (Dokumentacja chodnik Strawczynek)
ZP.271.1.7.2020 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.8.2020 (Budowa ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej)
ZP.271.1.9.2020 (Przebudowa ul. Piłkarzy w Oblęgorku)
ZP.271.1.10.2020 (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiedź ul. Wiosenna, gmina Strawczyn)
SCKiS (Dostawa pelletu)
ZP.271.1.11.2020 (Remont odcinka drogi gminnej ul. Górskiej w msc. Oblęgorek Gmina Strawczyn)
ZP.271.1.12.2020 (Wykonanie przecisków oraz budowa części kanalizacji sanitarnej w Korczynie, gmina Strawczyn)
ZP.271.1.13.2020 (Dokumentacja projektowa drogi)
ZP.271.1.14.2020 Wykonanie przecisków oraz budowa części kanalizacji sanitarnej w Korczynie, gmina Strawczyn
ZP.271.1.15.2020 (Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Oblęgorek ul. Kornatki gm. Strawczyn)
ZP.271.1.16.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Strawczyn- ul. Kalinowa Oblęgór, Małogoskie)
ZP.271.1.17.2020 (ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY STRAWCZYN ORAZ Z PSZOK W 2021 ROKU)
ZP.271.1.18.2020 (Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego)
ZP.271.1.19.2020 (Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu Zdalna Szkoła+)
ZP.271.1.20.2020 (Budowa oświetlenia drogowego w msc. Strawczyn ul. Miodowa w gm. Strawczyn)
ZP.271.1.21.2020 (Dostawa artykułów spożywczych do Świetlic)
ZP.271.1.22.2020 (Dostawa wyposażenia do Świetlic)
ZP.271.1.23.2020 (Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Strawczynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)
ZP.271.1.24.2020 (Kredyt)
ZP.271.1.25.2020 (Świadczenie usług hotelarskich)
ZP.271.1.26.2020 (Świadczenie usług szkoleniowych)
ZP.271.1.27.2020 (Zagospodarowanie odpadów)
ZP.271.1.27.2020 (Świadczenie usług hotelarskich)
ZP.271.1.28.2020 (Dostawa wyposażenia do Świetlic)
ZP.271.1.29.2020 (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Promnik ul. Kielecka i Św. Tekli, gmina Strawczyn.)
ZP.271.1.30.2020 (Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuźniaki, odcinek o długości 163m.)
ZP.271.1.31.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn - ul. Zielona Oblęgorek, Ruda Strawczyńska)
ZP.271.1.32.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn - ul. Zielona Oblęgorek, Ruda Strawczyńska)
ZP.271.1.33.2020 (Świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych, cateringowych)
ZP.271.1.34.2020 (Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, RTV do Świetlic Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie Strawczyn)
ZP. 271.1.35.2020 (Kompleksowa organizacja wyjazdów edukacyjnych dla dzieci w ramach projektu Świetlice Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie Strawczyn)
ZP.271.1.36.2020 (Remont dróg gminnych na terenie Gminy Strawczyn)
ZP.271.1.37.2020 (Rozbudowa SP w Rudzie Strawczyńskiej)
ZP.271.1.38.2020 (Organizacja wyjazdów edukacyjnych i usług transportowych)
ZP.271.1.39.2020 (Zagospodarowanie odpadów)
ZP.271.1.40.2020 (Remont drogi gminnej w msc. Ruda Strawczyńska)
ZP.271.1.41.2020 (Obsługa bankowa)
ZP.271.1.42.2020 (Dostawa paliw do samochodów i sprzętu mechanicznego)
ZP.271.1.43.2020 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów)
ZP.271.1.44.2020 (Dostawa oleju opałowego)
ZP.271.1.45.2020 (Dostawa pelletu)
ZP.271.1.46.2020 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni)
ZP.271.1.47.2020 (?Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strawczyn oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?)
ZP.271.1.48.2020 (Zakup i dostawa pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia mobilności)
ZP.271.1.49.2020 (Budowa części kanalizacji w msc. Korczyn)