artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Strawczyn z 2014 roku

Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 stycznia 2014 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 stycznia 2014 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu służbowego marki RENAULT TRAFFIC w 2014 roku

Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 lutego 2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agaty Wieczorek ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 lutego 2014 w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 lutego 2014 w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do konkursu pn. "Ratuj przyrodę" - IX Edycja 2014 pod hasłem "Chronię naturę, więc segreguję" oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 lutego 2014 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 lutego 2014 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchmości

Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 lutego 2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - inspektor ds gospodarki mieniem, nieruchomości i geodezji

Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 lutego 2014 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości Nr 256/9 położonej w Strawczynku celem powiększenia terenu ośrodka sportowo-rekreacyjnego

Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2014 w sprawie udostępnienia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2014 w sprawie udostępnienia dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 lutego 2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2014 z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 marca 2014 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 marca 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 marca 2014 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 marca 2014 w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 marca 2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2013 rok

Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 marca 2014 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości Nr 618/1 położonej w Korczynie celem poszerzenia pasa drogowego drogi do planowanej oczyszczalni ścieków

Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 marca 2014 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości Nr 619/1 położonej w Korczynie celem poszerzenia pasa drogowego drogi do planowanej oczyszczalni ścieków

Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 marca 2014 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 marca 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 marca 2014 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 kwietnia 2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów

Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 kwietnia 2014 w sprawie wynagrodzenia Kierownika samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 kwietnia 2014 w sprawie zatrudnienia kierownika samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości Nr 620/1 i 621/3 położonych w Korczynie celem poszerzenia pasa drogowego drogi do planowanej oczyszczalni ścieków

Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Strawczyn dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie wyznaczenia siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 09 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 09 maja 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie realizacji ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym "Strawczyn"

Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Strawczynku przy ul. Wojewódzkiej

Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 43/2011 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Zarządzenie Nr 48/2014 Wojta Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. ,,Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gmienie Strawczyn"

Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Zarządzenie Nr 53/2014 z dn. 30 czerwiec 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania pn.: 1. Remont drogi gminnej nr 003983T ul. Studzianki w miejscowości Oblęgór od km 0+290 do km 1+555 2. Remont drogi gminnej nr 003989T ul. Kalinowa w miejscowości Oblęgór od km 0+000 do km 0+800

Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Martyny Salwy ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marzeny Stępień-Komar ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Jarosława Skoczylasa ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej i przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ?Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Strawczyn? realizowanego w ramach działania 8.3 ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ? einclusion? Osi priorytetowej 8. ?Społeczeństwo informacyjne ? zwiększanie innowacyjności gospodarki? Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości Nr 480/1, 480/2 i 472/7 położonej w Oblęgorze celem poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej Oblęgór-Sieniów

Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składnika majątku ruchomego będącego w dyspozycji Urzędu Gminy w Strawczynie do dalszego użytkowania i przeprowadzenia w/w oceny

Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w ramach dożynek gminnych w Strawczynie w dniu 17 sierpnia 2014r

Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2014 Wojta Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gmienie Strawczyn

Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 66/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 70/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 71/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I-sze półrocze 2014 roku

Zarządzenie Nr 73/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 74/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 1 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 1 września 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 76/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 18 września 2014 roku w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 77/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 18 września 2014 roku w sprawie powołania Zespołu do organizacyjnej obsługi wyborów samorządowych w 2014 roku

Zarządzenie Nr 78/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 września 2014r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej i przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa (lista rezerwowa) w projekcie Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Strawczyn realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Zarządzenie Nr 79/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 80/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 81/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 82/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 83/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 84/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 października 2014r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów oraz zespołu

Zarządzenie Nr 85/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 października 2014r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości Nr 1615/1 o pow. 0,0312 ha położonej w Chełmcach celem poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej, oznaczonej jako działka nr 2086

Zarządzenie Nr 86/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 października 2014r. w sprawie wyznaczenia siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie Nr 87/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 88/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 89/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 października 2014r. w sprawie udostępnienia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej pomieszczenia archiwum w archiwum zakładowym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 90/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 października 2014r. w sprawie udostępnienia dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pomieszczenia archiwum w archiwum zakładowym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 91/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 92/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 93/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 października 2014r. w sprawie powołania na stanowisko Kierownika samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Zarządzenie Nr 94/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 95/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 października 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 98/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 99/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 100/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2015 rok

Zarządzenie Nr 101/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024

Zarządzenie Nr 102/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 103/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 104/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania

Zarządzenie Nr 105/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 69/07 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia i stosowania Polityki bezpieczeństwa prztwarzania danych w tym danych osobowych oraz Instrukcji Zarządzania systemem informatycznym

Zarządzenie Nr 106/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie powołania komisji ds odbioru zadania pn. Remont drogi gminnej ....

Zarządzenie Nr 107/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 108/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 109/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 110/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej w Strawczynku przy ul. Turystycznej, stanowiących własność Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 111/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 112/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 113/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 114/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 115/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadznia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 116/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 117/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok

Załączniki:
Zarządzenie Nr 117/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok365 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 116/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok989 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 115/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadznia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Strawczyn194 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 114/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 113/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok949 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 112/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 111/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok764 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 110/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej w Strawczynku przy ul. Turystycznej, stanowiących własność Gminy Strawczyn131 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 109/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok412 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 108/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok1,005 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 107/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 106/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie powołania komisji ds odbioru zadania pn. Remont drogi gminnej ....97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 105/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 69/07 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia i stosowania Polityki bezpieczeństwa prztwarzania danych w tym danych osobowych oraz Instrukcji Zarządzania systemem informatycznym502 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 103/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w StrawczynieMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 102/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 104/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 101/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 99/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok888 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 98/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 95/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 października 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 94/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 93/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 października 2014r. w sprawie powołania na stanowisko Kierownika samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie70 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 92/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok589 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 91/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok754 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 90/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 października 2014r. w sprawie udostępnienia dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pomieszczenia archiwum w archiwum zakładowym Urzędu Gminy w Strawczynie75 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 89/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 października 2014r. w sprawie udostępnienia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej pomieszczenia archiwum w archiwum zakładowym Urzędu Gminy w Strawczynie72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 88/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok311 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 87/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 86/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 października 2014r. w sprawie wyznaczenia siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego68 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 85/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 października 2014r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości Nr 1615/1 o pow. 0,0312 ha położonej w Chełmcach celem poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej, oznaczonej jako działka nr 2086102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 84/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 października 2014r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów oraz zespołu76 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 83/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie422 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 82/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok865 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 81/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w StrawczynieMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 80/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie750 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 79/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 78/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 września 2014r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej i przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa (lista rezerwowa) w projekcie Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Strawczyn realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ? einclusion Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne ? zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013745 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej i przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Strawczyn realizowanego w ramach działania 8.3 ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013744 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 77/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 18 września 2014 roku w sprawie powołania Zespołu do organizacyjnej obsługi wyborów samorządowych w 2014 roku167 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 76/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 18 września 2014 roku w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych199 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 1 września 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok638 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 74/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 1 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 43/2011 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy StrawczynMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 73/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 71/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Strawczynie78 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 70/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok852 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok993 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 66/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2014 Wojta Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gmienie Strawczyn119 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie672 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok261 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok991 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w ramach dożynek gminnych w Strawczynie w dniu 17 sierpnia 2014r383 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składnika majątku ruchomego będącego w dyspozycji Urzędu Gminy w Strawczynie do dalszego użytkowania i przeprowadzenia w/w oceny207 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok556 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości Nr 480/1, 480/2 i 472/7 położonej w Oblęgorze celem poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej Oblęgór-Sieniów140 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Jarosława Skoczylasa ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego83 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marzeny Stępień-Komar ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego85 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Martyny Salwy ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego82 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji ds odbioru zadania pn. 1. Remont drogi nr 003983T ul. Studzianki w miejscowości blęgór od km 0+290 do km 1+555, 2. Remont drogi gminnej nr 003989T ul. Kalinowa w miejscowości Oblęgór od km 0+000 do km 0+80073 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych67 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok608 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 53/2014 z dn. 30 czerwiec 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania pn.: 1. Remont drogi gminnej nr 003983T ul. Studzianki w miejscowości Oblęgór od km 0+290 do km 1+555 2. Remont drogi gminnej nr 003989T ul. Kalinowa w miejscowości Oblęgór od km 0+000 do km 0+80075 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 48/2014 Wojta Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. ,,Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gmienie Strawczyn"295 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok306 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok878 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Strawczynku przy ul. Wojewódzkiej180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym "Strawczyn"183 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok808 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok521 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok735 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie realizacji ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów151 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 09 maja 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok570 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 09 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok658 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie wyznaczenia siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego164 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Strawczyn dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku160 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości Nr 620/1 i 621/3 położonych w Korczynie celem poszerzenia pasa drogowego drogi do planowanej oczyszczalni ścieków224 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok749 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 kwietnia 2014 w sprawie zatrudnienia kierownika samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 kwietnia 2014 w sprawie wynagrodzenia Kierownika samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie64 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 kwietnia 2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów384 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 marca 2014 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok618 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 marca 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 marca 2014 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 marca 2014 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości Nr 619/1 położonej w Korczynie celem poszerzenia pasa drogowego drogi do planowanej oczyszczalni ścieków148 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 marca 2014 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości Nr 618/1 położonej w Korczynie celem poszerzenia pasa drogowego drogi do planowanej oczyszczalni ścieków153 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 marca 2014 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok317 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 marca 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok569 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 marca 2014 w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych78 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 marca 2014 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 lutego 2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2014 z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok69 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2014 w sprawie udostępnienia dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Strawczyn100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2014 w sprawie udostępnienia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Strawczyn100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 lutego 2014 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości Nr 256/9 położonej w Strawczynku celem powiększenia terenu ośrodka sportowo-rekreacyjnego161 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 lutego 2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - inspektor ds gospodarki mieniem, nieruchomości i geodezji68 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 lutego 2014 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchmości112 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 lutego 2014 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 lutego 2014 w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do konkursu pn. "Ratuj przyrodę" - IX Edycja 2014 pod hasłem "Chronię naturę, więc segreguję" oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej119 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 lutego 2014 w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego68 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 lutego 2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agaty Wieczorek ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rok679 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 stycznia 2014 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu służbowego marki RENAULT TRAFFIC w 2014 roku131 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 stycznia 2014 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Strawczynie na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer