artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie podjęte na sesji 19 września 2013

Załączniki:
Protokół242 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/236/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Strawczyn na lata 2014-2017MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/235/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie194 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/234/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania347 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/233/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/232/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok796 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/231/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego wyznaczenia granicy Konecko ? Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu160 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/230/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Suchedniowsko ? Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego 114 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy w Strawczynie na sesję 19 września 2013