artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r.

Uchwała Nr XXII/173/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/268/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała Nr XXII/174/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013 - 2023

Uchwała Nr XXII/175/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2013r.

Uchwała Nr XXII/176/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niedźwiedź na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXII/177/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/104/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Uchwała Nr XXII/178/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy strawczyn na 2012 rok

Uchwała Nr XXII/179/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022

Uchwała Nr XXII/180/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia części odcinka drogi z użytkowania w miejscowości Korczyn

Uchwała Nr XXII/181/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia części odcinka drogi z użytkowania w miejscowości Niedźwiedź

Uchwała Nr XXII/182/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Uchwała Nr XXII/183/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nawiązania współpracy ze społecznością lokalną gminy Lipowa powiat żywiecki województwo śląskie

Uchwała Nr XXII/184/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Strawczyn do projektu pn. "Kielecki Obszar Funkcjonalny"

Uchwała Nr XXII/185/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie wyodrębnienia w grupie obszarów funkcjonalnych regionu świętokrzyskiego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Protokół

Poprawka do protokołu

Załączniki:
Poprawka do protokołu212 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Protokół254 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/185/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie wyodrębnienia w grupie obszarów funkcjonalnych regionu świętokrzyskiego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/184/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Strawczyn do projektu pn. ?Kielecki Obszar Funkcjonalny?125 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/183/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nawiązania współpracy ze społecznością lokalną gminy Lipowa powiat żywiecki województwo śląskie121 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/182/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 201338 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/181/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia części odcinka drogi z użytkowania w miejscowości Niedźwiedź604 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/180/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia części odcinka drogi z użytkowania w miejscowości Korczyn906 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/179/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/178/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy strawczyn na 2012 rok554 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/177/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/104/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie115 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/176/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niedźwiedź na obszarze gminy StrawczynMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/175/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2013r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/174/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013 ? 2023MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/173/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/268/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej124 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy w Strawczynie na Sesję w dniu 28 grudnia 2012r.

Założenia polityki społeczno – gospodarczej Gminy Strawczyn na 2013 r.

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2013 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na 2013 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niedźwiedź na obszarze gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia części odcinka drogi z użytkowania w miejscowości Korczyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia części odcinka drogi z użytkowania w miejscowości Niedźwiedź

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/104/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/268/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nawiązania współpracy ze społecznością lokalną gminy Lipowa powiat żywiecki województwo śląskie

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy strawczyn na 2012 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Strawczyn do projektu pn. ?Kielecki Obszar Funkcjonalny?

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie wyodrębnienia w grupie obszarów funkcjonalnych regionu świętokrzyskiego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie wyodrębnienia w grupie obszarów funkcjonalnych regionu świętokrzyskiego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego185 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Strawczyn do projektu pn. ?Kielecki Obszar Funkcjonalny?130 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy strawczyn na 2012 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nawiązania współpracy ze społecznością lokalną gminy Lipowa powiat żywiecki województwo śląskie121 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/268/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej123 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/104/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie123 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi126 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę139 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty120 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia części odcinka drogi z użytkowania w miejscowości Niedźwiedź340 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia części odcinka drogi z użytkowania w miejscowości Korczyn362 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 348 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn395 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013339 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niedźwiedź na obszarze gminy StrawczynMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer