artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Strawczyn z 2022 roku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - Zastępca Skarbnika Gminy200 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia do realizacji zadań w zakresie dodatku osłonowego285 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań454 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodów służbowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy222 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn na rok szkolny 2022/2023455 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Zastępca Skarbnika Gminy200 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie376 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej281 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2022 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców gminy Strawczyn oraz powołania Składu Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert249 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy w Strawczynie257 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 121/1 położonej w obrębie Korczyn pod przepompownię ścieków220 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Strawczyn217 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 16/2/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok349 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 16/1/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok349 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Strawczyn209 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego234 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na rok 2022 w gminie StrawczynMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na rok 2022 w gminie Strawczyn458 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Strawczyn144 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Strawczynie437 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach223 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych381 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie gminy Strawczyn za 2021 rok205 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków sołectw dotyczących przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego108 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno ? Architektonicznej147 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020 roku Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na rok 2022 w gminie Strawczyn428 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania dotacji celowej na montaż źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Strawczyn w 2022r322 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych przy przyznawaniu dotacji celowej na montaż źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Strawczyn w 2022rMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok938 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 38/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie216 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 47/5 położonej w obrębie Strawczynek 220 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok703 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2021 rok16 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 42/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy198 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok745 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 44/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok344 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie NR 45/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 maja 2022r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ? podinspektor ds. księgowości, obsługi i rozliczania podatku VAT.200 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok925 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 47/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok921 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Strawczyn za rok 2021MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ? podinspektor ds. księgowości, obsługi i rozliczania podatku VAT201 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok509 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok930 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 52/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 5/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodów służbowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy206 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 53/1/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok920 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok516 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ? podinspektor ds. księgowości, obsługi i rozliczania podatku VAT101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok518 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok510 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok927 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Strawczyn na rok 2022MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Strawczyn na rok 2022285 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu w miejscowości Oblęgorek na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1047409 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 62/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok514 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie powołania składu Kapituły przyznającej Tytuł Zasłużony dla Gminy Strawczyn w 2022 roku99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie przyznania corocznej nagrody - Statuetki JODŁA dla najlepszego przedsiębiorcy gminy Strawczyn234 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie powołania stałej Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Strawczyn264 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 66/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w ramach dożynek gminnych w Strawczynku w dniu 21 sierpnia 2022 r209 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 67/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości, obsługi i rozliczania podatku VAT214 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 68/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im Komisji Edukacji Narodowej w Rudzie Strawczyńskiej825 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 69/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości152 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 70/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok922 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 71/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 66/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 08 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w ramach dożynek gminnych w Strawczynku w dniu 21 sierpnia 2022 r428 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 72/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok918 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 73/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu482 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 74/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2022 roku Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Strawczyn na rok 2022405 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 75/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Rudzie StrawczyńskiejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 76/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok803 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 82/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 01 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy Strawczyn669 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 83/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Gminie StrawczynMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 84/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Strawczyn556 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 87/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok923 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 90/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie odwołania Pani Agnieszki Prędoty-Gad ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Rudzie Strawczyńskiej209 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 91/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Rudzie Strawczyńskiej223 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 92/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok759 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 94/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zasad ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie291 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 96/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 września 2022 roku w sprawie aktualizacji polityki ochrony danych194 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 97/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok739 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 98/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 8 września 2022 roku w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy w Strawczynie108 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 102/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 października 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ? podinspektor ds. księgowości oświaty102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 104/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 października 2022 roku w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Strawczyn121 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 105/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 października 2022 roku w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy w Strawczynie117 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 107/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 października 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Strawczyn277 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 111/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy Strawczyn oraz regulaminu jej działania151 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 112/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Strawczyn124 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 113/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ? podinspektor ds. księgowości, obsługi i rozliczania podatku VAT104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 114/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 115/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 310/30 położonej w obrębie Promnik222 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 118/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok1,020 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 119/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok344 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 120/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ? podinspektor ds. księgowości, obsługi i rozliczania podatku VAT102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 121/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Pauliny Pietrzak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego520 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 122/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia szczególnych rozwiązań mających na celu zmniejszenie całkowitego zużycia energii elektrycznej w Urzędzie Gminy Strawczyn122 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 123/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Gminnym w Strawczynie433 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 124/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych121 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 127/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 128/2022 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Strawczyn99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer